Περιφέρεια Αττικής: 1500 προσλήψεις. Κριτήρια και ειδικότητες

Την άμεση εκπόνηση και υλοποίηση ετήσιου προγράμματος απασχόλησης, προϋπολογισμού περίπου 10 εκατ. ευρώ, για την επιδότηση της πρόσληψης 1500 εργαζομένων ανακοίνωσε το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός.

Όπως είπε «οι ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι έως 29 ετών σε ειδικότητες και  ……   >>>>>>>>>>

επαγγέλματα που πλήττονται από την κρίση και οι δικαιούχοι θα είναι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής».

Θα ακολουθηθούν τα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ με υποχρέωση του εργοδότη να διατηρεί τον εργαζόμενο μετά το πέρας του έτους για τουλάχιστον τρεις μήνες. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση της διαδικασίας από το Κράτος.

Το πλάνο δράσης της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση της ανεργίας περιλαμβάνει επίσης συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς (όπως τα Επαγγελματικά, Βιοτεχνικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιώς) και εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς σε θέματα απασχόλησης (όπως η ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, πανεπιστημιακά ιδρύματα και κρατικοί φορείς όπως ο ΟΑΕΔ) προκειμένου το έκτακτο σχέδιο που θα διαμορφωθεί να ληφθεί υπόψη στον επικείμενο καταμερισμό των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα η Περιφέρεια θα προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και τις πιθανές αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο.

Ακόμη, όπως τόνισε, η Περιφέρεια θα στηρίξει και θα προωθήσει όλα τα μεγάλα έργα ανάπτυξης και τις επενδύσεις, με πρώτο απ’ όλα τα τέσσερα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων. «Τα εργοστάσια που τόσο πολεμούνται και αμαυρώνονται δεν θα λύσουν μόνο το περιβαλλοντικό πρόβλημα της Αττικής. Αποτελούν μία μεγάλη επένδυση, θα προσφέρουν θέσεις εργασίας και μάλιστα γίνονται υπό την επίβλεψη ενός δημόσιου φορέα» τόνισε ο κ. Σγουρός

Σε ό,τι αφορά τις δράσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί ο περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε στη θερμοκοιτίδα κοινωνικής επιχειρηματικότητας (όπου αναμένεται να απασχοληθούν 500 εργαζόμενοι), στα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης για την Αττική (όπου αναμένεται να απασχοληθούν 5.000 άτομα) και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007 – 2013» (που έχει ήδη δημιουργήσει 3.709 θέσεις εργασίας και αναμένεται να δημιουργήσει άλλες 30.000). Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (έχουν εγκριθεί 10.580 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης) και υλοποιεί πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών, ύψους 130 εκατ. ευρώ.

πηγή

 

5 σκέψεις σχετικά με το “Περιφέρεια Αττικής: 1500 προσλήψεις. Κριτήρια και ειδικότητες

 1. theseis-ergasias-dimous
  20 Θέσεις εργασίας ΔΕΥΑ Χανίων

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ):

  9 ΥΕ Εργατών (για τη συντήρηση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης)
  2 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
  2 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων
  1 ΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Οχημάτων (Μηχανοτεχνίτης)
  3 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (Αποφρακτικά)
  3 ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (Γ’ ειδικότητας)

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων, Πιθάρι Ακρωτηρίου (κτίριο πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου), Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100, απευθύνοντας την στο Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού υπ’ όψιν κυρίου Πέτρου Ζησάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28210-36287). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματά της και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χανίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους υποψήφιους είναι : από Τετάρτη 03/04/2013 έως και Παρασκευή 12/04/2013.

  Μου αρέσει!

 2. Προκήρυξη για εφοριακούς του ΑΣΕΠ αιτήσεις εως 17 Απριλίου
  ==================================================

  Συνεχίζεται μέχρι τις 17 Απριλίου 2013 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη για εφοριακούς 1Κ/2013 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Εφοριακών στο υπουργείο Οικονομικών.

  Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, να απευθύνονται:

  – Από τις 08:00 μέχρι 14:00, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Τηλ. 2131319100).

  – Από τις 14:00 μέχρι 20:00, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ (Τηλ. 2131319137 & 2131319141).

  Για να δείτε λεπτομέρειες για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ πατήστε εδώ

  >>>>>>>>>>

  http://www.dikaiologitika.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7833:—186–12013&catid=64:2012-03-10-12-01-42

  Μου αρέσει!

 3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.
  =================================================================

  Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.

  Η απόφαση για το Επίδομα ανεργίας ελευθέρων επαγγελματίων

  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή είναι οι εξής:
  • ν.δ.2961/1954 (άρθρα 11-38)
  • ν.1545/85 (άρθρα 3-8)
  • ν.1836/89 (άρθρα 15-24)
  • ν.1892/1990 (άρθρο 37)
  • ν.3552/4.4.07 (άρθρο 5)

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

  Η αίτηση υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσης στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του δικαιούχου.

  Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

  Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

  • Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

  • Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

  Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.
  Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

  Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

  ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

  ΓΕΝΙΚΗ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
  ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
  ΕΠΑΓ/ΤΑ – ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

  ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

  14ΜΗΝΟ
  Ημερ. Εργασ.

  12ΜΗΝΟ
  Ημερ. Εργασι.

  14ΜΗΝΟ
  Ημερ. Εργασ.

  125-149
  ή 200 στη διετία

  100-149

  100-149

  5 μήνες

  150-179
  ή 250 στη διετία

  150-179

  150-179

  6 μήνες

  180-219
  ή 300 στη διετία

  180-219

  180-219

  8 μήνες

  220-249

  220-249

  220-249

  10 μήνες

  250 και άνω

  250 και άνω

  250 και άνω

  12 μήνες

  210 και συμπλήρωση
  του 49ου έτους ηλικίας

  210 και άνω

  210 και συμπλήρωση
  του 49ου έτους ηλικίας

  12 μήνες

  Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

  Από 12.03.2012 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.

  Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

  Παρέχεται η δυνατότητα στους μισθωτούς, της μεταφοράς του δικαιώματος ανεργίας, στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση εργασίας, με βάση στον Κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ (Έντυπο Ε303 για μεταφορά επιδότησης) με την προϋπόθεση ότι:

  • Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.

  • Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες , κατά ανώτατο όριο.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.

  2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

  4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.

  5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.

  6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).

  7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

  8. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

  ——————————————————-

  ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  http://www.dikaiologitika.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4221:2012-10-26-05-45-59&catid=68:2012-03-10-12-04-04

  Μου αρέσει!

 4. 25 Θέσεις εργασίας Κατερίνη
  ========================

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαι¬ρων αναγκών του Δήμου Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη Ν. Πιερίας, και συγκε¬κριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού α¬τόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

  ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

  Κωδικός

  θέσης

  Υπηρεσία

  Έδρα

  υπηρεσίας

  Ειδικότητα

  Διάρκεια

  σύμβασης

  Αριθμός

  ατόμων

  122

  ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  ΚΑΤΕΡΙΝΗ

  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

  8 μήνες

  2

  123

  ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  ΚΑΤΕΡΙΝΗ

  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή BOBCAT)

  8 μήνες

  1

  124

  ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  ΚΑΤΕΡΙΝΗ

  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σύνθετου εσκαπτικού και φορτωτικού μη­χανήματος JCB)

  8 μήνες

  2

  125

  ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  ΚΑΤΕΡΙΝΗ

  ΥΕ Εργατών/τριών Πρασίνου

  8 μήνες

  20

  Υποβολή αιτήσεων

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δήμος Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 60100, Κατερίνη», απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπό¬ψη κ. Γιαννώτα (τηλ. επικοινωνίας: 2351350411-406-412). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομη¬νία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
  Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατη¬γορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προ¬σωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
  ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδι¬κασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορί¬ας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαί¬δευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ

  ολη η προκηρυξη εδω

  >>>>>>>>>>>>>>>>

  Click to access %CE%92%CE%95%CE%91%CE%9E%CE%A9%CE%95%CE%A4-9%CE%912-signed.pdf

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.