ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΣ : – ΑΞΙΟΤΙΜΟ κ.κ. OIΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

-ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΞΙΟΤΙΜΟΥ κ.κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

-ΓΡΑΦΕΙΟ κ.κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

ΚΑΤΑ:

1) ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

2)ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΎ

 

Κύριε Εισαγγελέα σας ζητούμε να ασκήσετε ποινική δίωξη για παράβαση των άρθρων του ποινικού κώδικα και ειδικότερα  για τα άρθρα  216,220,232,258, 259,

 1.Με τον Ν.2721/99 και το Π.Δ.215/06 συστήθηκε στο υπ. Δικαιοσύνης ειδική υπηρεσία με την επωνυμία «Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης» (ΥΕΦΚΚ). Σκοπός και αποστολή της είναι η εξωτερική φρούρηση των Κ. Κράτησης, η φρούρηση νοσηλευομένων κρατουμένων και οι πάσης φύσεως μεταγωγές τους. Η υπηρεσία είναι ένστολη και ένοπλη, ενώ ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων της έχει τις ίδιες αρμοδιότητες και καθήκοντα με αυτά της Ελληνικής Αστυνομίας.

 Ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης ορίζεται από  το ΠΔ 215/2006 – ΦΕΚ 217/Α’/12.10.2006.

Το Άρθρο 16 του ΠΔ 215/2006 ορίζει τον χρόνο εργασίας των υπάλληλων εξωτερικής φρουράς καθώς και την  χρηματική αποζημίωση τους, για την νυκτερινή και υπερωριακή εργασία τους, πέραν του πενθημέρου.

Συγκεκριμένα :

 1. Οι ημέρες και ώρες της εβδομαδιαίας εργασίας είναι οι εκάστοτε προβλεπόμενες για το προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης.

 2. Η εργασία του προσωπικού της Εξωτερικής Φρούρησης έχει ως εξής:

α) Όσοι παρέχουν υπηρεσία στις σκοπιές, οι φρουροί των νοσηλευομένων κρατουμένων, οι συνοδοί κρατουμένων στις πάσης φύσεως μεταγωγές, οι οδηγοί οχημάτων, οι υπεύθυνοι υπηρεσίας και όσοι εκτελούν υπηρεσία περιπολίας ή διατίθενται σε ομάδες άμεσης επέμβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης, εργάζονται όλες τις ημέρες του έτους, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, σε εναλλασσόμενες βάρδιες ανά οκτάωρο και τριάντα λεπτών της ώρας, με «αδιάθετο-αλλαγή» και εικοσιτετράωρη ανάπαυση.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω και εφόσον έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, με εντολή του Διοικητή της Υπηρεσίας ή με αίτηση του υπαλλήλου, το προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης μπορεί να εργάζεται και μετά την παρέλευση οκταώρου από τη λήξη της βάρδιας.

β) Το ημίωρο που απομένει προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας αθροίζεται σε εξαμηνιαία βάση και διατίθεται για τις ανάγκες των συγκεντρώσεων του προσωπικού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος.

γ) Ο Διοικητής και το προσωπικό που παρέχει γραμματειακή υποστήριξη, ακολουθούν το ωράριο των διοικητικών υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης.

 3. Το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης καταρτίζεται από το Διοικητή ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

 4. Κατ’ εξαίρεση, προς αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, μπορεί να παρασχεθεί πρόσθετη εργασία πέραν του πενθημέρου, με απόφαση του Διοικητή.

 5. Στο προσωπικό που παρέχει υπηρεσία κατά τις νυκτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 6. Η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική μέσα στην εβδομάδα που γεννάται το δικαίωμα λήψης της.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται ο συμψηφισμός ημερησίων αναπαύσεων σε διάστημα ενός μηνός. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ημερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται μέσα στην εβδομάδα που γεννάται το δικαίωμα λήψης της τελευταίας ημερησίας ανάπαυσης (ρεπό). Όσοι λαμβάνουν ημερησία ανάπαυση, διατίθενται υποχρεωτικά σε εκτέλεση υπηρεσίας, εντός του εικοσιτετραώρου που ακολουθεί τη λήξη της.

 7. Ο Διοικητής κάνει χρήση της ημερησίας ανάπαυσης, αφού το αναφέρει στο Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης, ο οποίος μπορεί να διατάξει την αναβολή της, εφόσον επιβάλλεται προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος κάνει χρήση της ημερησίας ανάπαυσης, το αργότερο εντός μας εβδομάδος από την άρση του κωλύματος και σε ημέρα της επιλογής του, μετά από έγγραφη ενημέρωση του Διευθυντή του Καταστήματος.

 8. Αν η εκτελούμενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχιστεί ακόμη και μετά τη λήξη της, δεν διακόπτεται, αλλά συνεχίζεται για όσο χρόνο απαιτείται. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης.

 9. Η ανακοίνωση της υπηρεσίας την οποία θα εκτελεί ο εξωτερικός φρουρός την επόμενη ημέρα, γίνεται έως τις 14:00 της προηγούμενης.

Ειδικά για τις αργίες και την επόμενη εργάσιμη ανακοίνωση γίνεται κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση ανάγκης, η υπηρεσία μπορεί να μεταβάλλεται. Ο υπάλληλος ενημερώνεται για την μεταβολή αυτή, με ευθύνη του Αξιωματικού υπηρεσίας.

 10. Όλες οι τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες που εκτελούνται από το προσωπικό, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης, καθώς και τα χρονικά όρια τους καταχωρίζονται στο βιβλίο υπηρεσίας που τηρείται για το σκοπό αυτό, με μέριμνα και ευθύνη του Διοικητή.

Οι υπηρεσίες εκτός έδρας καταχωρίζονται με τις ώρες αναχώρησης και επιστροφής. Ομοίως καταχωρίζεται κάθε μεταβολή υπηρεσίας, ο χρόνος έναρξης μεταβολής και ο λόγος που την επέβαλε.

 11. Ως υπηρεσία πέραν του πενθημέρου νοείται η υπηρεσία που παρέχεται πέραν της υποχρεωτικής των τριάντα τεσσάρων ωρών και τριάντα λεπτών.

 12. Νυκτερινή υπηρεσία νοείται, η υπηρεσία που εκτελείται μεταξύ της 22ας:00 και της 06ης:00 ώρας.

 13. Η ημερησία ανάπαυση αρχίζει από της 06ης:00 ώρας της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της υπηρεσίας του προσωπικού και διαρκεί είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες.

 14. Ως «αδιάθετο-αλλαγή» νοείται η κατάσταση του προσωπικού που βρίσκεται εκτός υπηρεσίας, μετά τη λήξη της νυκτερινής του βάρδιας και λογίζεται ως ημερησία ανάπαυση.

 2.Λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών  και της έλλειψης προσωπικού  η υπηρεσία  οφείλει στους συναδέλφους της εξωτερικής φρουράς Κορυδαλλού χιλιάδες  ρεπό τα οποία μέχρι σήμερα ούτε έχει αποζημιώσει , αλλά ούτε και χορηγήσει , κατά παράβαση του ΠΔ 215/2006.Συγκεκριμένα όσον αφορά την έλλειψη προσωπικού κατά περίεργο τρόπο έχουν αποσπαστεί από την υπηρεσία εξωτερικής φρουράς Κορυδαλλού περίπου 50 συνάδελφοι σε άλλες υπηρεσίες και  των οποίων ενώ η απόσπαση έχει λήξει ο διευθυντής του καταστήματος Κορυδαλλού δεν ζητάει την άμεση επιστροφή τους στην υπηρεσία!

Επίσης ο Διευθυντής του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού δεν μας χορηγεί υπερωρίες τη στιγμή που εργαζόμαστε υπερωριακά και μάλιστα έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο σωματικής και ψυχικής εξάντλησης και οφείλονται στους συναδέλφους  από 150 ρεπό σε ατομικό επίπεδο ενώ δεν χορηγούνται ρεπό επί σειρά εβδομάδων.

Τώρα τελευταία αρκετοί συνάδελφοι όταν ζήτησαν και έλαβαν αντίγραφο μισθοδοσίας διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι ότι ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού  δεν μας χορηγεί ούτε την νυκτερινή  αποζημίωση(προς συμπλήρωση του πενθήμερου) που δικαιούμαστε.

Πως είναι δυνατόν αφού το υπάρχον προσωπικό της υπηρεσίας της εξωτερικής φρουράς δεν επαρκεί, να μην μας χορηγούνται  οι υπερωρίες αλλά ούτε οι δεδουλευμένες ώρες της νυκτερινής εργασίας;

Η κεντρική υπηρεσία του υπουργείου δικαιοσύνης στέλνει στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού χρήματα που προορίζονται αποκλειστικά για τους υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς(υπερωρίες-νυκτερινά) και ο διευθυντής καταστήματος δεν μας τις χορηγεί.

Με ποια κριτήρια και σε ποιους υπαλλήλους,  ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού χορηγεί τις  υπερωρίες και τα Σάββατα;

Παρατηρείται το φαινόμενο στις λίστες της μισθοδοσίας  να καταγράφονται από τον διευθυντή του καταστήματος και τους υπευθύνους μισθοδοσίας υπερωρίες και νυκτερινά σε υπάλληλους  που εργάζονται πενθήμερο και σε πρωινό ωράριο καθώς και σε υπαλλήλους του φυλακτικού προσωπικού της αρεσκείας του διευθυντή .

Μια απλή ανάγνωση των λιστών της νυκτερινής και υπερωριακής αποζημίωσης αποδεικνύει τα όσα καταγγέλλουμε.

Επειδή ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού  ενώ έχουν λήξει οι αποσπάσεις των υπάλληλων της εξωτερικής φρουράς σε άλλες υπηρεσίες αυτός δεν ζητάει την άμεση επαναφορά τους στην υπηρεσία της εξωτερικής φρουράς Κορυδαλλού.

Επειδή συμφώνα με τον νόμο  υπεύθυνος για την σωστή και δίκαιη κατανομή των ωρών νυκτερινών- υπερωριών  στους υπαλλήλους του καταστήματος είναι ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού.

Επειδή  ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης και οι  υπεύθυνοι μισθοδοσίας είναι συνυπεύθυνοι  για την ορθή σύνταξη και καταγραφή των  ωρών της νυκτερινής και εξαιρέσιμης εργασίας μας.

Επειδή  ο διευθυντής του καταστήματος και οι υπεύθυνοι μισθοδοσίας είναι υπάλληλοι οι οποίοι   με πρόθεση και από κοινού  παραβαίνουν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους, μεταξύ των οποίων η τήρηση των νόμων και η σωστή κατανομή και καταγραφή των ωρών νυκτερινής και υπερωριακής εργασίας μας, χρησιμοποιώντας την θέση τους, έβλαψαν και συνεχίζουν να βλάπτουν τους υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς προς όφελος  των ίδιων και των υπάλληλων της αρεσκείας τους.

 Επειδή η συμπεριφορά και οι πράξεις των καταγγελλόμενων γίνονται κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και προβλέπονται και τιμωρούνται από τα216,220,232,258, 259, άρθρα του ΠΚ.

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥS,  

Ζητούμε:  να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά αυτών και να τιμωρηθούν παραδειγματικά για τα ανωτέρω περιγραφόμενα εγκλήματα.

Κορυδαλλός 1/3/2013

Ανεξάρτητη  αγωνιστική κίνηση Εξωτερικής φρουράς Κορυδαλλού

 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.