Βεβαίωση τόκων για την φορολογική δήλωση 2013

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2013

Βεβαίωση τόκων για την φορολογική δήλωση 2013

Για την απόδειξη της καταβολής των τόκων, απαιτείται, προκειμένου για:

α) Στεγαστικά δάνεια, σχετική βεβαίωση της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας (αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση), ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν, το ποσό μόνο των δεδουλευμένων συμβατικών τόκων (ληξιπρόθεσμων και απαιτητών) που όφειλε και κατέβαλε αυτός μέσα στο έτος 2012, καθώς και το έτος σύναψης του δανείου.
Εάν δεν αναγράφεται στη βεβαίωση αυτή σε ποιον ανήκει το ακίνητο, στο οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση, πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο ανήκει στο φορολογούμενο ή στη σύζυγο ή στα τέκνα τους, που τους βαρύνουν και ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου (στην ίδια υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται ότι πρόκειται για δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας, αν αυτό δεν βεβαιώνεται στηn οικεία βεβαίωση της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κτλ.).


β) Νέα δάνεια που λαμβάνονται για εξόφληση παλιών στεγαστικών δανείων που είχαν ληφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας, βεβαίωση της Τράπεζας ή γενικά του φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για νέο δάνειο για εξόφληση παλιού στεγαστικού δανείου, που είχε ληφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας με υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βάρυναν, το ανεξόφλητο ποσό του παλιού δανείου και ο χρόνος λήξης του, ότι οι δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν το έτος 2012 αφορούν το τμήμα του νέου δανείου που καταβλήθηκε για εξόφληση του υπόλοιπου ποσού του παλιού δανείου που δεν είχε εξοφληθεί μέχρι τη σύναψη του νέου δανείου, καθώς και ότι έχει εγγραφεί και για το νέο δάνειο υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν.
γ) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, βεβαίωση αυτών που να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση α’.
δ) Προκαταβολές που έχουν χορηγηθεί από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, σχετική βεβαίωση αυτών, από την οποία να προκύπτει ότι ο φορολογούμενος είναι βοηθηματούχος του αντίστοιχου Ταμείου, ότι η προκαταβολή χορηγήθηκε σ’ αυτόν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 (Φ.Ε.Κ. 116 Α’) για απόκτηση πρώτης κατοικίας, το ποσό των τόκων, καθώς και ότι οι τόκοι αυτοί είναι δεδουλευμένοι και καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2012.
ε) Δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς στο φορολογούμενο για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί, βεβαίωση αυτών που να περιλαμβάνει το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2012, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας απόφασης για χαρακτηρισμό των κτισμάτων ως διατηρητέων ή σημείωση για την κανονιστική πράξη με την οποία χαρακτηρίσθηκε η περιοχή, που βρίσκονται τα κτίσματα, ως παραδοσιακό τμήμα πόλεως ή ως παραδοσιακός οικισμός.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις αν, εκτός από τους τόκους που είναι δεδουλευμένοι, καταβλήθηκαν τόκοι υπερημερίας, τα ποσά αυτών των τόκων πρέπει να αναφέρονται χωριστά στην οικεία βεβαίωση, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.
Στη βεβαίωση καταβολής των τόκων στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, θα αναγράφεται η συνολική επιφάνεια της κατοικίας, που αποκτιέται, σε τετραγωνικά μέτρα, καθώς και το ποσό του δανείου. Εάν το δάνειο έχουν λάβει οι σύζυγοι από κοινού, στη βεβαίωση του καθενός θα αναγράφεται το ποσό του δανείου που του αναλογεί.
Διευκρινίζεται ότι οι τόκοι μειώνουν το συνολικό φόρο κατά ποσοστό 10% αυτών, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψης του δανείου, καθώς και του χρόνου χορήγησης της προκαταβολής.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 43 ν.3763/2009, που καταργήθηκαν με τον ν. 3842/2010, προβλεπόταν μείωση του φόρου κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού των τόκων στεγαστικών δανείων που είχαν συναφθεί κατά τα έτη 2009 και 2010 για απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.). Συνεπώς, οι τόκοι αυτών των δανείων που καταβάλλονται από το 2010 αναγνωρίζονται με το γενικό κανόνα της έκπτωσης των τόκων για πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ. κ.λ.π

ΠΗΓΗ

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Βεβαίωση τόκων για την φορολογική δήλωση 2013

 1. ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΘΗΝΑ???
  ——————————————————————————-

  Η πρωτεύουσα του Ελληνισμού και όχι μόνο, που παραδομένη στο έλεος των δυνάμεων του εθνομηδενισμού και με ανεξέλεγκτους ισλαμοφασίστες εισβολείς να αλωνίζουν απ άκρου σ άκρο στη χώρα…

  γράφει ο REPORTO

  Το καμπανάκι του κόκκινου συναγερμού, έχει αρχίσει ήδη να χτυπά επικίνδυνα, αλλά στον τόπο μας αυτό που περισσεύει είναι η «αφέλεια», ο ψευδεπίγραφος ουμανισμός, και η ακατάσχετη υποκρισία.

  Τα γεγονότα της Βοστώνης, απέδειξαν για μια ακόμη φορά πως ο ισλαμικός φονταμενταλισμός αποτελεί μια ενεργοποιημένη βραδυφλεγή βόμβα, έτοιμη να εκραγεί ανά πάσα στιγμή, για τις κοινωνίες που τον ανέχονται.

  Μπορεί φυσικά το πααμύθι όλων εκείνων που αρχικά προσπάθησαν ημιεπίσημα ή ανεπίσημα να εμπλέξουν τους Ρώσους στο δολοφονικό μακελειό…
  Μπορεί επίσης να κατέρρευσε εξ αιτίας της τροπής των ίδιων των γεγονότων, το παραμύθι των επικοινωνιακών φερέφωνων, που επεχείρησαν να υποβαθμίσουν το γεγονός σε περιστατικό εσωτερικής αμερικανικής τρομοκρατίας χωρίς τις όποιες άλλες προεκτάσεις. Αλλά το βέβαιο είναι πως…

  Ο δολοφονικός και αδίστακτος ισλαμικός φονταμενταλισμός, είτε αυτοτελώς κινούμενος, είτε χρησιμοποιούμενος από μυστικές υπηρεσίες υποκινούμενα προκειμένου να υποβοηθήσει επικίνδυνους και τυχοδιωκτικούς γεωπολιτικούς σχεδιασμούς για λογαριασμό των ισχυρών στρατιωτικοβιομηχανικών συμπλεγμάτων, παραμένει ενεργοποιημένη βραδυφλεγής βόμβα για τις κοινωνίες που τον ανέχονται.

  Τώρα στη Βοστώνη κλείνουν προληπτικά τα τεμένη και άλλα ισλαμικά ιδρύματα, υπό τον φόβο της οργάνωσης αντιποίνων μετά τη σύλληψη του Τσετσένου ισλαιστή τρομοκράτη.
  Τα κλείνουν γιατί όλοι γνωρίζουν καλά πως πίσω από την ταμπέλα των λατρευτικών χώρω, κρύβεται ένα επικίνδυνο άβατο κατασκευής δολοφόνων.(Δείτε εδώ το προφίλ του ενός από τους δύο βομβιστές)

  Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα του εθνομηδενισμού και της επικίνδυνης επιπολαιότητας, οι διαδικασίες για την ανέγτερση ισλαμικύ τεμένους με τρόπο προκλητικό στην καρδιά της Αρχαίας Αθ’ηνας συνεχίζονται.
  Σ αυτή τη χώρα του επικίνδυνου πολιτικού καιροσκοπισμού, επιχειρήθηκε ακόμη και η δολοφονική επίθεση των πληρωμένων μπράβων του τσιφλικά στη Μανωλάδα, να εμφανιστεί εν πολλοίς σαν ρατσιστική επίθεση, πράγμα που ενδέχεται υπό προϋποθέσεις να τροφοδοτήσει ανεξελεγκτες αντιδράσεις από τη μεριά των οργανωμένων ισλαμοφασιστικών συμμοριών και φανατικών ουτσεκάδων που δρούν ανεξέλεγκτα στον τόπο μας.
  Και φυσικά σ αυτή τη χώρα των τυχάρπαστων, όψιμα και αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνιακούς, εμφανίζεται από το πουθενά ο Κικίλιας για να εκφράσει τί??? Την αντίθεση του στη δημιουργία τζαμιού στο Βοτανικό. Τώρα… Οψιμα… Και φυσικά χωρίς την παραμικρή διάθεση να αντιπαρατεθεί ουσιαστικά με τον πολιτικό φορές που τον στήριξε και ο οποίος πρωτοστατεί και διαχειρίζεται οικονομικά κια διαχειριστικά αυτή τη θλιβερή ιστορία.

  Συνέλθετε ελεεινοί.. Συνέλθετε και σταματήστε άμεσα αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια με τη φωτιά, πριν πληρώσει ο τόπος ακριβά το τίμημα αυτής της δολοφονικής σας απερισκεψίας.

  Επίλογος…
  Θυμηθείτε πως επιχειρήθηκε να προβληθεί με τρόπο εθνικά επικίνδυνο το δολοφονικό περιστάτικό της Μανωλάδας, και δείτε την αλήθεια που επιμελώς απέκρυψαν στις παρακάτω αναρτήσεις.
  ΞΕΒΡΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜΠΡΑΒΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΕΣΤΑ ΤΩΝ «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΩΝ»
  ΚΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΒΡΕ ΕΛΕΕΙΝΟΙ…

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.