Μέχρι 9 Μαιου η προθεσμία απο το ΙΚΑ για ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

Απογραφη ΑΜΚΑ ΑΦΜ συνταξιούχων στο idika.gr

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΜΚΑ ΑΦΜ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ idika.gr

Ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας για την απογραφή και την συμπλήρωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ για τους συνταξιούχους και δικαιούχους μερισμάτων.
Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε θέτει σε εφαρμογή από σήμερα το απόγευμα στο idika.gr τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία «Απογραφή και Συμπλήρωση κενών ΑΜΚΑ και ΑΦΜ», με σκοπό την διευκόλυνση των συνταξιούχων και δικαιούχων μερισμάτων.

Ο δικαιούχος σύνταξης/μερίσματος θα έχει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα κάθε σύνταξης που λαμβάνει ή άλλο έγγραφο του Ταμείου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του, να ελέγχει εάν είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και σε περίπτωση έλλειψης ενός από τα δύο, να τα συμπληρώνει. Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία δεν αφορά τους συνταξιούχους ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.
Η νέα υπηρεσία για το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α (www.idika.gr) και στην ιστοσελίδα του ΑΜΚΑ (www.amka.gr) από το απόγευμα της Δευτέρας 1/4/2013 έως το βράδυ της Δευτέρας 8/4/2013.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης της νέας υπηρεσίας οι συνταξιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε (www.idika.gr). πατήστε εδω

πηγή

 

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Μέχρι 9 Μαιου η προθεσμία απο το ΙΚΑ για ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
  ————————————————————–

  Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά του Φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος
  =============================================================

  Περί του τρόπου προσκόμισης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

  Η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων εξέδωσε εγκύκλιο για να δόσει διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά χορήγησης του Φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος .Η εγκύκλιο εκδοθηκε με αφορμή ερωτήματα υπαλλήλων των ΔΟΥ όσο αφορά τα δικαιολογητικά και διευκρινίσεις για την χορήγηση του φοιτητικού επιδόματος .

  Η εγκύκλιο αναφέρει:

  Σύμφωνα με τις μνημονευθείσες διατάξεις η επικύρωση αντιγράφου του θεωρημένου από τη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου από το πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της γίνεται μόνο από δικηγόρο. Αντίγραφο του ήδη επικυρωμένου, από δικηγόρο ακριβούς αντιγράφου, επικυρώνει οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή Κ.Ε.Π. όσες φορές απαιτείται.
  Συνεπώς, εφόσον οι Υπηρεσίες σας απαιτούν να υποβληθεί το εν λόγω δικαιολογητικό, νομίμως επικυρωμένο, κατά τα ανωτέρω, πρέπει ένα αντίγραφό του να έχει επικυρωθεί πρώτα από δικηγόρο.

  Επειδή κατά την άποψή μας, το γεγονός αυτό θα επιφέρει κόστος και ταλαιπωρία στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει γνώση της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης και προσέρχονται στις ΔΟΥ για να ζητήσουν, εν αγνοία τους, παράτυπα, επικυρωμένο αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου, που τους αφορά και επιπλέον θα προκαλέσει πρόσθετο φόρτο εργασίας στους υπαλλήλους των ΔΟΥ και θα τους αποσπάσει από τα κύρια καθήκοντά τους που είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού, μπορείτε να κάνετε χρήση της διακριτικής ευχέρειας που σας παρέχουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 και να δεχθείτε απλές φωτοτυπίες των μισθωτηρίων συμβολαίων, συνοδευόμενα από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

  Οι Υπηρεσίες σας, που είναι επιφορτισμένες με την διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας, μπορούν να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο των προαναφερθέντων υπεύθυνων δηλώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75) και παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (Α’ 44). Σχετικό για το θέμα αυτό είναι το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/5916,5911/31.3.2011 έγγραφο της προαναφερθείσας Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους- Πολίτη προς τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), που εκδόθηκε ύστερα από ερώτημά μας, για την αντιμετώπιση ανάλογης περίπτωσης, το οποίο επισυνάπτουμε.

  Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι διοικητικό έγγραφο, κατά τα οριζόμενα στο αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_20261/19.9.2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημά μας και κοινοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς στις λοιπές δημόσιες Υπηρεσίες με το αριθ. 1084053/1012/0006Δ/9.10.2006 έγγραφό μας. Επομένως, στην περίπτωση υποβολής του δικαιολογητικού αυτού, πρέπει να κάνετε δεκτό και αντίγραφό του, που έχει επικυρωθεί από οποιαδήποτε διοικητική αργή ή τα Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005, καθώς και απλή Φωτοτυπία αυτού συνοδευόμενη από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005.

  Επίσης, το ηλεκτρονικά χορηγούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα. μέσω του συστήματος TAXISNET, έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθ. 2837/0030/11.11.2003 (Β’ 1685) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και συνεπώς πρέπει να το κάνετε αποδεκτό, χωρίς να απαιτείτε περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.

  Για τον τρόπο προσκόμισης αντιγράφων των εντύπων Ε9 στις δημόσιες Υπηρεσίες εφαρμόζεται η αριθ. 1008564/110/0006Δ/13.2.2006 (Β’ 163) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Επισημαίνουμε ότι και στην περίπτωση του εντύπου Ε9 μπορείτε να κάνετε χρήση της δυνατότητας που σας παρέχει η ως άνω Κ.Υ.Α. και να δεχθείτε απλές φωτοτυπίες αυτών συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην παράγραφο 3 του παρόντος.

  Ενόψει των ανωτέρω, για την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999-ΦΕΚ 45/Α’, όπως ισχύει) και για την αποφυγή φαινομένων που δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις Κράτους- Πολίτη, θέτουμε υπόψη σας τα παραπάνω και παρακαλούμε για την παροχή των απαραίτητων οδηγιών στις Υπηρεσίες σας, που θα παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά και θα διεκπεραιώνουν την σχετική διαδικασία.

  Η Δ/νση Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (Δ26) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), στην οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώνει την Υπηρεσία σας ή τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών. πριν συνυπογραφούν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες ζητούνται δικαιολογητικά από Υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε να υιοθετείται η καλύτερη διαδικασία για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και να αποφεύγονται φαινόμενα απασχόλησης των υπαλλήλων με ξένες προς τα κύρια καθήκοντά τους εργασίες, καθώς και άσκοπης προσέλευσης των πολιτών σε αυτές.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.