Επίδομα τέκνων τριτέκνων και πολυτέκνων ΟΓΑ *** Ποια σχολεία καταργούνται ή συγχωνεύονται το 2013

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΓΑ

Με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’/12-11-2012) θεσπίζεται το Επίδομα Τέκνων απο τον ΟΓΑ, το οποίο θα χορηγείται σε όλες τις οικογένειες από το πρώτο παιδί, με εισοδηματικά κριτήρια.

Με το ν.4141/2013 αρ.40 θεσπίζεται Ειδικό Επίδομα τριτέκνων και πολύτεκνων απο τον ΟΓΑ .

Συγκεκριμένα ο ΟΓΑ έχει ανακοινώσει την έναρξη της διαδικασίας για το επίδομα τέκνων στο taxisnet της ΓΓΠΣ .

Επίδομα τέκνων ΟΓΑ           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.

Καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.

Το επίδομα τέκνων απο τον ΟΓΑ δικαιούται η οικογένεια:
– Από 1-1-2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
– Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013 .

Επίδομα τριτέκνων και πολύτεκνων ΟΓΑ

Το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων χορηγείται μόνο σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.
Καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας.
2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.
4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:
α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).
δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

5. Εισοδηματικό κριτήριο:
α) Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία.
Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση

1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση

1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:
(α) ΄Εως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα,
(β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και
(γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.
β) Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε
επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21

(ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Α21 ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω του περιβάλλοντος TaxisNet μετά την οριστική υποβολή της φορολογικής δήλωσης).

source

===============================================================================================================================

===============================================================================================================================

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

Ποια σχολεία καταργούνται ή συγχωνεύονται το 2013

Με κοινή υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ Σταικούρα και του υφυπουργού Παιδείας καθορίζεται ποια σχολεία  καταργούνται , συγχωνεύονται , προάγονται ,υποβιβάζονται.

Επίσης η απόφαση αφορά και νηπιαγωγεία στην επικράτεια που επίσης καταργούνται η συγχωνεύονται .

Ακολουθούν οι πίνακες με τα σχολειά και τα νηπιαγωγεία που καταργούνται , συγχωνεύονται , προάγονται ,υποβιβάζονται .

Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2013-2014 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως

 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

1.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ

10ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

5Ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

3.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στα παραπάνω ιδρυόμενα Δημοτικά Σχολεία θα δοθούν ορνανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι

σχολικές μονάδες.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

1.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ


Β) Προάγονται από το σχολικό έτος 2013-2014 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΠΟ

ΣΕ

1.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (9310016)

8/Θ

12/Θ

2.

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δ.Σ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ (9410167)

5/Θ

6/Θ

 

Στα παραπάνω Δημοτικά Σχολεία δεν θα δοθούν επιπλέον ορνανικές θέσεις μέχρι το πέρας των εργασιών ανέγερσης των διδακτηρίων, οπότε και θα επαναπροσδιοριστεί η οργανικότητα των σχολικών μονάδων με βάση το μαθητικό τους δυναμικό.

Γ) Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος 2013-2014 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΑΠΟ

ΣΕ

1.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (9090079)

9/Θ

8/Θ

2.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ (9110047)

9/Θ

7/Θ

3.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ (9110049)

10/Θ

7/Θ

4.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ (9110241)

9/Θ

6/Θ

5.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ (9110189)

6/Θ

4/Θ

6.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (9420041)

6/Θ

3/Θ

7.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ

63ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (9050825)

11/Θ

10/Θ

8.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ

103ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (9050209)

10/Θ

8/Θ

9.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ

135ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (9051095)

10/Θ

8/Θ

10.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (9050461)

12/Θ

8/Θ

11.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α‘ ΑΘΗΝΑΣ

23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (9050457)

12/Θ

10/Θ

12.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ

26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (9050517)

8/Θ

7/Θ

13.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ (9050350)

9/Θ

7/Θ

14.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΘΗΝΑΣ

9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (9050677)

12/Θ

8/Θ

15.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (9050399)

8/Θ

6/Θ

16.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΝΘΙΟΥ (9150076)

3/Θ

2/Θ

17.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΕΦΙΟΥ (9150116)

2/Θ

1/Θ

18.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ (9230067)

6/Θ

5/Θ

19.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΙΧΙΟΥ (9230072)

6/Θ

5/Θ

20.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ (9270103)

7/Θ

6/Θ

21.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ (9270022)

7/Θ

6/Θ

 

22.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ (9270071)

7/Θ

6/Θ

23.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ (9270172)

7/Θ

6/Θ

24.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (9521350)

12/Θ

6/Θ

25.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (9200465)

9/Θ

8/Θ

26.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟΥ (9310261)

6/Θ

4/Θ

27.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (9190045)

12/Θ

10/Θ

28.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΙΚΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ (9490073)

6/Θ

5/Θ

29.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ (9030002)

2/Θ

1/Θ

30.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΑΣΤΟΥ (9030237)

7/Θ

6/Θ

31.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (9280063)

8/Θ

7/Θ

32.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ (9070038)

3/Θ

2/Θ

33.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (9070083)

3/Θ

2/Θ

34.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ (9070123)

6/Θ

5/Θ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΑΠΟ

ΣΕ

1.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΩΛΑΚΑ (9090147)

2/Θ

1/Θ

2.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (9520966)

2/Θ

1/Θ

3.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ’ΑΘΗΝΑΣ

22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ (9051593)

2/Θ

1/Θ

4.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΙΝΗΣ (9270173)

2/Θ

1/Θ

5.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ (9490054)

2/Θ

1/Θ

 

Δ) Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2013-2014 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΟΝΟΜΑ & ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ

110ο 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (9050511)

110ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ME ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

131ο 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (9051092)

2.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ‘ΑΘΗΝΑΣ

36ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (9051131)

11ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

11ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (9050380)

3.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

47ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (9051747)

5ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

5ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (9050407)

4.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (9060042)

8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ

8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (9060034)

5.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ (9060106)

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ (9060093)

6.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΙΡΩΝ(9060123)

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΟΥΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΑΟ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΟΥΣ (9060115)

7.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (9060573)

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΩΦΙΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΨΩΦΙΔΑ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΩΦΙΔΑΣ (9060138)

8.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΣΙΑΣ (9230027)

4ο 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

4ο 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

(9230166)

9.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ (9470190)

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΒΑΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΕΒΑΙΑ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΒΑΙΑΣ (9470037)

 

10.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΩΝΩΝ (9470091)

5ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

5ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (9470077)

11.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ (9450041)

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΜΕΓΑΡΧΗ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ (9450042)

12.

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (9240009)

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΤΘΑΙΟ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ (9240054)

13.

ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

6/Θ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ (9240173)

9/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ

ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΩΡΑΪΤΙΚΩΝ (9240047)

14.

ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (9340016)

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΒΡΟΥ (9340047)

15.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΗΣ (9260183)

1ο 10/Θ ΔΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

1ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ (9260177)

16.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (9260201)

2ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ

ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

2ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (9260235)

17.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ (9260212)

10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΟ

8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ (9260193)

18.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ (9170019)

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΕΣΣΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΚΑΛΕΣΣΑ

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΕΣΣΩΝ (9170020)

19.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΚΑΔΙΩΤΙΣΣΑΣ (9170123)

8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (9170126)

20.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΙΡΩΝ (9170129)

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ (9170132)

 

21.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ (9170184)

2ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ

ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ

2ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (9170561)

22.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ (9170304)

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΓΑΛΙΑ

1ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΙΑΣ (9170282)

23.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΒΑ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ (9170307)

5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΠΙΤΣΙΔΙΑ

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ (9170336)

24.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΡΝΩΝ (9170323)

12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΣΗΜΙ

12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ (9170068)

25.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΝΑΚΟΥ ΝΑΞΟΥ (9290049)

7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΦΙΛΩΤΙ

7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ (9290063)

26.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΔΡΟΥ (9290097)

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΟΡΜΟ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ (9290107)

27.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ (9290003)

7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ (ΟΙ Α’ & Β’ ΤΑΞΕΙΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ Γ’, Δ’, Ε’ , & ΣΤ’

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (9290027)

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΟΝΟΜΑ& ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (9080021)

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΩΤΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ (9080029)

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ (9080134)

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΩΤΟΥ (9080056)

2.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΣΙΑΣ (9230026)

4ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

4ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

(9230170)

3.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

5ο 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (9270356)

2ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ

2ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (9270005)

4.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

10ο 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (9470211)

1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (9470079)

5.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (9180137)

1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ

3ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (9180226)

6.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ (9450345)

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (9450233)

7.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ (9450355)

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΜΕΓΑΡΧΗ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ (9450283)

8.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7ο 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (9190495)

6ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

6ο 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (9190501)

9.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

6ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ (9160120)

6ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

13ο 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ (9160200)

10.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (9440070)

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΟΙΝΟΥΣΑ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΑΣ (9440128)

11.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΙΡΩΝ (9170407)

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟ

1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ (9170131)12.

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ (9410216)

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΡΟΣΙΑ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ (9520778)

13.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ (9070039)

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (9070270)

 

 Ε) Καταργούνται από το σχολικό έτος 2013-2014 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

1.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

9370270

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗ

2

2.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

9420028

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ

4

3.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

9420094

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΜΕΡΟΣ

1

4.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

9420110

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

3

5.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ

9051178

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1

6.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521049

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ

6

7.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521193

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑ

6

8.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521335

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

6

9.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521410

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

6

10.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521050

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ

ΝΕΡΩΝ

6

11.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521607

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΙΔΝΕΣ

4

12.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521630

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ

6

13.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

9051762

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ

6

14.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

9520483

19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

6

15.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ’ΑΘΗΝΑΣ

9521184

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ

6

16.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

9010641

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ

1

17.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

9521090

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΔΑ

6

18.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

9220254

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΦΑΝΩΝ

1

19.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9190869

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΦΙΣΚΟΥ

2


20.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

9521616

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

6

21.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

9521617

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

12

22.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

9380287

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

1

23.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

9440121

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

1

24.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

9100162

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΕΡΙΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

1

25.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

9300280

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

6

26.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

9521613

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

6

27.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

9120457

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ

1

28.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

9130011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΝΙΑΝΗΣ

1

29.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

9130027

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ

1

30.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

9130056

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΔΕΝΤΡΟΥ

1

31.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

9460211

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΥΠΑΤΗΣ

2

32.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

9480005

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΟΣ

1

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

1.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

9110326

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΛΗΣΙΟΥ

2.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

9110295

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

3.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

9110306

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΑΡΩΝ

4.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

9420270

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΗΣ

5.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

9520940

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΡΩΒΥΛΛΗ

6.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

9521253

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΕΛΕΚΗΤΗ

7.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

9420247

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ

8.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ

9521647

150ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2

9.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ

9521648

151ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2

10.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521571

37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

2

11.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521572

38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

2


12.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521053

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ

1

13.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521428

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

2

14.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521429

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΛΟΦΟΥ

2

15.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521479

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ

2

16.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521574

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

2

17.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521575

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΗ

2

18.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521576

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

2

19.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521578

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

2

20.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521579

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

2

21.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521353

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

2

22.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521433

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

1

23.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521506

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

2

24.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521508

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ

2

25.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521510

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

2

26.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521583

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

2

27.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521584

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΙΔΝΩΝ

2

28.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9521585

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ

2

29.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

9051405

26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

1

30.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

9520507

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

2

31.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

9521654

13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1

32.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ’ΑΘΗΝΑΣ

9521187

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ

2

33.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

9520826

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΨΩΡΑΧΗ

1

34.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

9080146

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ

1

35.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

9080151

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ

1

36.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

9470059

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΩΝ

1

37.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

9470130

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

1

38.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

9180223

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ

1

39.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

9521137

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ

1

40.

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

9240194

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΓΟΙ

1

41.

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

9240206

12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ

2

42.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9190482

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ

1


 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

43.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9190916

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

44.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9520591

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΔΙΟΥ

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

45.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

9521593

ΝΑΟΥΣΑΣ

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

46.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

9160173

ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

47.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

9521594

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

48.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

9521592

ΒΕΡΟΙΑΣ

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

49.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

9260206

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΥΖΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

50.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

9260240

ΛΑΟΔΙΚΗΝΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

51.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΛΛΑΣ

9380015

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

52.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

9380265

ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

53.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

9380292

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

54.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

9520937

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

55.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

9521146

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

56.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

9380206

ΑΝΥΔΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

57.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

9380324

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

58.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

9521470

ΣΚΥΔΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

59.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

9380176

ΠΛΑΤΑΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

60.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

9521406

ΑΡΙΔΑΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

61.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

9440100

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

62.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

9440301

ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

63.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

9440319

ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

64.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

9440424

ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

65.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

9440043

ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ

66.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

9440089

ΕΛΕΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

67.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

9440171

ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

68.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

9440219

ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

69.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

9440239

ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

70.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

9440036

ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ

71.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

9440179

ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

72.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

9440198

ΑΜΜΟΥΔΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

73.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

9521247

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΙ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

74.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

9100234

ΜΕΝΕΤΕΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ


75.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

9100270

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

76.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

9100273

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

77.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

9100268

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΩΝ ΝΙΣΥΡΟΥ

78.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

9520987

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΤΙΑ

79.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

9300266

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

80.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

9300268

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

81.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

9520858

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΓΚΛΑΦΙΩΝ

82.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

9300242

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΣΤΡΑ

83.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

9070272

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ

84.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

9521590

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ

85.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

9070302

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

86.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

9120339

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΧΗΛΙ

87.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

9120442

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ

88.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

9480105

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΛΑΙΑΣ

89.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

9480130

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

 

ΣΤ) Από το σχολικό έτος 2013-2014 όλες οι τάξεις του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βλασίου – Καστρίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας θα λειτουργούν στο διδακτήριο του Καστρίου και θα ονομάζεται 6/θ Δημοτικό Σχολείο Καστρίου με έδρα το Καστρί του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η) Από το σχολικό έτος 2013-2014 όλες οι τάξεις του 3/θ Δημοτικού Σχολείου Σταγείρων – Στρατονίκης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής θα λειτουργούν στο διδακτήριο της Στρατονίκης.

source

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Επίδομα τέκνων τριτέκνων και πολυτέκνων ΟΓΑ *** Ποια σχολεία καταργούνται ή συγχωνεύονται το 2013

 1. 3 Θέσεις εργασίας Δήμος Φαιστού
  =========================

  Τρίτη, 18 Ιούνιος 2013 14:15

  3 Θέσεις εργασίας Δήμος Φαιστού

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου Φαιστού, που εδρεύει στις Μοίρες, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :

  ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

  Κωδικός θέσης

  Υπηρεσία

  Έδρα υπηρεσίας

  Ειδικότητα

  Διάρκεια σύμβασης

  Αριθμός ατόμων

  101

  ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

  ΜΟΙΡΕΣ

  ΔΕ χειριστής μηχανήματος εκσκαφέα/φορτωτή (ομάδας Β’ τάξης Δ’)

  8 ΜΗΝΕΣ

  1

  102

  ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

  ΜΟΙΡΕΣ

  ΔΕ χειριστής μηχανήματος γκρέιντερ (ομάδας Ζ’ τάξης Γ’)

  8 ΜΗΝΕΣ

  2

  Υποβολή αιτήσεων

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φαιστού, 25ης Μαρτίου 1, Τ.Κ.70400 Μοίρες, απευθύνοντάς την στο τμήμα Προσωπικού, υπόψη κου Δημητρίου Ορφανουδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28923 40235, 28923 40200). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

  Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση- β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ).

  ολη προκηρυξη εδω

  Click to access %CE%92%CE%95%CE%96%CE%94%CE%A9%CE%971-9%CE%A93-signed.pdf

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.