«Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια…»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ!!!

Τα παρατιθέμενα αποσπάσματα ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: «Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια…» Έκδοση «Εταιρία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1941 (ΕΔΙΑ)-2004
=============================================
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα Εθνικό και Πολιτικό μνημόσυνο γιά τους πατριώτες που στάθηκαν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα με υπερηφάνεια και αγάπη γιά την πατρίδα.
          Οι ιερείς τους οποίους έστελνε η Μητρόπολη της Αθήνας να παραστούν στις εκτελέσεις των αντιστασιακών, τους οποίους είχαν καταδικάσει σε θάνατο τα «δικαστήρια» τους, καταγράφουν τα ονόματα και περιγράφουν τις τελευταίες ώρες των πατριωτών.Πρόκειται βέβαια μόνο για τις εκθέσεις που βρέθηκαν στα αρχεία της Αρχιεπισκοπής και δημοσιεύτηκαν και τις παραθέτουμε.
          Η Ιωάννα Τσάτσου σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία στη διάρκεια της κατοχής συμμετείχε σε μιά οργάνωση Εθνικής Αλληλεγγύης υπό την αιγίδα του πατριώτη Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, δημοσίευσε με την σφραγίδα της Αρχιεπισκοπής γιά πρώτη φορά το 1947 τις εκθέσεις εκτελέσεων των πατριωτών τις οποίες είχαν συντάξει οι ιερείς που τις παρακολούθησαν.
          Πενήντα τέσσερα χρόνια μετά την έκδοση αυτή και εξήντα χρόνια από τις εκτελέσεις των πατριωτών, ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος διέπραξε το ατόπημα να λογοκρίνει ή να εξαφανίσει τα τελευταία λόγια των ηρώων, που είπαν λίγα λεπτά πριν την εκτελεσή τους, γιά όσους δήλωσαν ότι ανήκαν σε οργάνωση μη αρεστή σ΄ αυτόν! Αυτό έγινε σε νέα έκδοση της Αρχιεπισκοπής του 2001 την οποία προλογίζει ο Αρχιεπίσκοπος.
         Στις σελίδες που ακολουθούν επισημαίνονται αρκετές παράγραφοι που δεν υπάρχουν ή έχουν αλλοιωθεί στην τελευταία έκδοση της Αρχιεπισκοπής.
          Παραθέτουμε στη συνέχεια τον κατάλογο και τα στοιχεία 801 εκτελεσμένων στην Αθήνα πατριωτών το 1941-1944, όπως τον κατέγραψε η Ιωάννα Τσάτσου, η οποία υπολογίζει ότι ο αριθμός των εκτελεσθέντων σ΄ όλη την Ελλάδα την ίδια περίοδο υπερβαίνει τις 20.000!
          Μιά άλλη αδιάψευστη εικόνα, δίνουν οι εκθέσεις εκτελέσεως 383 Αγωνιστών της Αντίστασης, δικασμένων από τα κακουργοδικεία της εποχής, που δημοσιεύονταν υποχρεωτικά στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και παρατίθενται στο δεύτερο μέρος του βιβλίου μας.
          Η συμφωνία της Βάρκιζας άφηνε ανοιχτή την πόρτα των διώξεων. Οι υπογράφοντες από την πλευρά του ΕΑΜ την αμνήστευση μόνο των ηθικών αυτουργών για αδικήματα της αντιστασιακής περιόδου, δεν πρόβλεψαν το «νομότυπο» μακελειό που θα ακολουθούσε.
          Καθεμιά από τις δίκες που ακολούθησαν έχει την δική της ιστορία, όσον αφορά την μεθόδευση της δίωξης, της συγκρότηση του κατηγορητηρίου, την καθοδήγηση των μαρτύρων κατηγορίας. Τα φοβερά εμπόδια στη νομική υπεράσπιση με μάρτυρες και συνηγόρους.
          Πέρα από τα στοιχεία αυτά, που διαμόρφωσαν το κλίμα στις δίκες των Αγωνιστών της Αντίστασης, η νομική επιστήμη δεν θα νομιμοποιήσει ποτέ τον τρόπο επιλογής των ενόρκων, της σύνθεσης των καταλόγων των ενόρκων, από τους οποίους κληρώνονταν οι ένορκοι σε κάθε δίκη, γιά να είναι σίγουρα θανατοδίκες…
Β.Β.Β.(Βαρδής Β. Βαρδινογιάννης)
===========================================================
 
Έκθεσις του Αρχιμανδρίτου Δαμασκηνού Ασημακοπούλου, υποβληθείσα την 27ην Ιουνίου 1943, δια την εκτέλεσιν δέκα Γερμανοκρατουμένων, ήτις εγένετο την 17ην Ιουνίου 1943.
Αποσταλείς, παρά της Υμετέρας Μακαριότητος, όπως εκτελέσω θλιβεράν εντολήν και ύψιστον καθήκον, προς τους εκτελεσθέντας, εν συνεργασία μετά του Αρχιμανδρίτου Γερμανού Τζερεφού, εν Νικαία, μετά ψυχικού πόνου και πολλής οδήνης.
Κατα την 4ην πρωϊνήν της 17ης Ιουνίου, οδηγήθημεν υπό της αρμοδίας υπηρεσίας των Γερμανικών στρατευμάτων, εγώ τε και ο αναφερόμρνος συνάδελφος, εκ των γυναικείων φυλακών Εμπειρικείου, ένθα είχομεν διέλθει τας πρώτας ώρας της νυκτός, εις τας φυλακάς Αβέρωφ, ένθα εκρατούντο οι μελλοθάνατοι αδελφοί μας.
Άμα τη εμφανίσει μας, ερρίφθησαν εις την αγκάλην μου δακρύοντες καθόσον οι περισσότεροι ήσαν γνωστοί μου, ως πότε συγκρατούμενοι μαζί μου, εις τας φυλακάς Αγ. Διονυσίου Πειραιώς, ότε κ΄ εγώ είχον συλληφθή ως όμηρος και παρέμεινα μετ΄ αυτών μήνας τρείς. Η ώρα αυτή υπήρξε τόσον δι΄ αυτούς όσον και δι΄ εμέ, τραγική και άκρως συγκινητική.
Κατόρθωσα, θεία χάριτι, να κυριαρχήσω επί του εαυτού μου, ως πνευματικός απεσταλμένος, διά την σκληράν και υψίστην αυτήν διακονίαν, παραμερίσας προς στιγμήν τον αλγούντα φυσικόν μου άνθρωπον και δακρυρροών. Ως πότε ο Χριστός μας επί του τάφου του φίλου Του Λαζάρου, παρέστησα εις αυτούς το μάταιον του παρόντος κόσμου, την αξίαν της ψυχής εν τη αιωνιότητι της αποθνησκούσης εν πίστει και ευσεβεία και δη τονίσας εις αυτούς τον αμάραντον της δόξης στέφανον του μαρτυρίου, εξωμολόγησα και εκοινώνησα αυτούς των Αχράντων Μυστηρίων, εγώ τους 5 και ο συνάδελφός μου τους άλλους πέντε. Ου μόνον εδέχθησαν να κοινωνήσωσι των Αχράντων Μυστηρίων, εξομολογηθέντες ειλικρινώς, αλλά και μετά χαράς και πολλής ανακουφίσεως έλαβον τα τελευταία εφόδια της Αγίας Μητρός μας Εκκλησίας, πλην ενός κομμουνιστού του Αρμενίου Σεφεράν Μικιρδίτου, ο οποίος δεν εδέχθη τα εφόδια της Εκκλησίας , ως μοι είπεν, ο συναδελφός μου Αρχανδρίτης, εις τη πεντάδα του οποίου ανήκεν ούτος.
Κατόπιν της εκτελέσεως του καθήκοντος αυτού, ωδηγήθημεν μετά των μελλοθανάτων, εις τον τόπον της εκτελέσεως(σκοπευτήριον Καισαριανής), ένθα ερωτηθέντες οι μελλοθάνατοι περί της τελευταίας θελήσεως των παρά του αξιωματικού του εκτελεστικού αποσπάσματος των γερμανών, απήντησαν πάντες «αποθνήσκομεν ως Χριστινοί και Έλληνες», πλήν του αναφερθέντος Αρμενίου κομμουνιστού ο οποίος απήντησεν, ότι αποθνήσκει ως κομμουνιστής. Προσπάθησα, έστω και την τελευταίαν στιγμήν, να τον φέρω πλησίον του Χριστού, δια της τελευταίας του ομολογίας, λέγων εις αυτόν «Παιδί μου, να πεθάνης, ως χριστιανός και όχι ως κομμουνιστής, διότι εις την άλλην ζωήν, εις την οποίαν πορεύεσαι την στιγμήν αυτήν , ούτε τον κομμουνισμόν ούτε άλλην τινά ιδέαν, εξ  όσων απορρέουν εκ της ύλης, θα εύρης ει μη μόνον τον Χριστόν, Σωτήρα και λυτρωτήν των πόνων σου». Δυστυχώς όμως  τόσον τον είχε δηλητηριάσει ο κομμουνισμός ώστε εις μάτην απέβη και η δική μου τελευταία προσπάθεια *  Την πλέον χριστιανικήν απάντησιν, εις την ερώτησιν της τελευταίας του θελήσεως, έδωσεν ο δημοδηδάσκαλος Μιχαήλ Πετρόπουλος, ειπών: «παν ό, τι έπραξα το έπραξα εν συνειδήσει ως Έλλην και χριστιανός. Ήδη δεν έχω να ειπώ άλλο τι, ει μη να ευχηθώ, όπως το αίμα που χύνεται σήμερα, να είναι το τελευταίο Ελληνικό αίμα και να θέσει τέρμα ο Θεός εις τα δεινά ημών των Ελλήνων, υμών των Γερμανών και του κόσμου ολοκλήρου, δια της παγκοσμίου ειρήνης»
Συνεχάρην αυτόν δια την λαμπράν χριστιανικήν ευχήν και ομολογίαν του και βαθύτατα συγκεκινημένος απηύθυνα προς αυτόν και τους άλλους τας τελευταίας υποθήκας περί αιωνιότητος, ενθαρρύνας αυτούς εις τον αιώνιον ταξείδιόν των.
Ο Αξιωματικός του αποσπάσματος, ο και διερμηνεύς Γερμανός ελληνομαθής, λίαν συγκεκινημένος εκ των όσων μέχρι της στιγμής εκείνης είχεν είδει και ακούσει, μου είπε: «Πάτερ, ο κανονισμός λέγει, ότι πρέπει να παραστήτε και εις την εκτέλεσιν, ενισχύοντες τους μελλοθανάτους, αλλ΄ επειδή σας βλέπω συγκεκινημένον πολύ και αφού εξετελέσατε πλήρως μέχρι τούδε το καθήκον σας, είσθε ελεύθερος, αν θέλετε, να μη παραστήτε εις την εκτέλεσιν».
Την στιγμήν αυτήν όλων τα μάτια εστράφησαν προς ημάς και τότε ηρώτησα τους αδελφούς μας μελλοθανάτους, λέγων αυτοίς: «Παιδιά μας , η καρδιά μας δεν αντέχει να ιδή το τραγικόν αλλ΄ ένδοξον τέλος σας, αν όμως η ψυχή σας το ζητεί θα έλθωμεν εις τούτο». Τότε πάντες ως δι΄ ενός στόματος απήντησαν: «Να έλθετε, να έλθετε, πάτερ Δαμασκηνέ, διότι Σεις την στιγμήν αυτήν αντιπροσωπεύετε την Θρησκείαν μας , την Πατρίδα μας, τας οικογενείας μας και όλους τους προσφιλείς μας».  Τότε, εκ του τόπου της προβαθμίδας της δόξης, ωδηγήθημεν εις τον τόπον του μαρτυρίου και της αθανασίας, ολίγα βήματα απέχοντος, ένθα εστήθησαν πρώτον οι 4, οίτινες και εξετελέσθησαν και κατόπιν οι 3 και τέλος οι τελευταίοι 3. Κατά την εκτέλεσιν, ήτις εγένετο δι΄αποσπάσματος εκτελεστικού εκ Γερμανών στρατιωτών, δι΄ όπλων, παριστάμεθα αμφότεροι οι Αρχιμανδρίται, υψούντες τον Σταυρόν, ενθαρρύνοντες αυτούς και λέγοντες: «Άνω σχώμεν τας καρδίας, παιδιά μου». Ιδού ο Χριστός μας. Σας αναμένει κρατών τους μαρτυρικούς στεφάνους, δια να Σας στεφανώση ως μάρτυρας». Αι τελευταία λέξεις  πάντων ήσαν: «Πεθαίνομεν ως χριστιανοί και ως Έλληνες. Ζήτω η Πατρίς μας. Ζήτω η Ελλάς». Είς και μόνος, ο δυστυχής Αρμένιος κομμουνιστής, αυτός έπεσε με τας λέξεις «Ζήτω το Ε.Α.Μ.»».
Αλλά ο θάνατος των εννέα (9) υπήρξε παραδειγματικώς χριστιανικός και δια σημείου εκ του ουρανού μαρτυρομένου, διότι όλοι και οι 9, έπεσαν ύπτιοι και εξέπνευσαν αμέσως με την χαριστικήν βολήν, ενώ ο κομουνιστής, αυτός και μόνος έπεσε δε εδέχθη, εκτός της αμοβροντίας και 3 ιδιαιτέρας χαριστικάς βολάς, διατηρήθη εν ζωή σφαρδάζων, τιμωρούμενος παραδειγματικώς ως ασεβής , επ’ αρκετήν ώραν.
Εις τους εννέα , επειδή απέθανον με χριστιανικά τα τέλη της ζωής των, τους αξίωσεν ο Θεός ν΄ ατενίσουν τον ουρανόν, την πραγματικήν πατρίδα των. Ως τέκνα του ουρανού. Τον κομμουνιστήν, επειδή απέθανεν ως άπιστος, δεν τον ηξίωσεν ο Θεός της τιμής αυτής, αλλά του είπε: «συ είσαι τέκνον της γης και όχι του ουρανού, δεν έχεις το δικαίωμα ούτε ν΄ ατενίσης τον ουρανόν, δια τούτο πρηνής πέσε, την ύλην και την γην, ιδέ ως τέκνον αυτής και όχι του ουρανού, του πνεύματος και της δόξης».*
Κατόπιν τούτων εξετελέσαμεν και το τελευταίον καθήκον της νεκρωσίμου ακολουθίας και επιστρέψαμεν βαρυαλγούντες προς την τεθλιμμένην Μητέρα μας, την Εκκλησίαν, αντιπροσωπευομένην δια της Υμετέρας Μακαριότητος, προς Ήν και ανηγγείλαμεν προφορικώς πάντα τ΄ ανωτέρω, άτινα Υμείς ανηγγείλατε εις τους τεθλιμμένους οικείους και συγγενείς αυτών.
Των εθνομαρτύρων αδελφών τα ονόματα εισί:
1)    Αβραμίδης Ευθύμιος του Δημ. Κλάσεως 1911
2)    Κρομμύδας Βασίλειος του Κωνστ. Κλάσεως 1903
3)    Μαρκετάκης Μύρων (Κρής)
4)    Παρασκευόπουλος Θεμιστ. του Κ.   κλάσεως 1906
5)    Πετρόπουλος Μιχαήλ του Βασιλ.  Κλάσεως  1908
6)    Ράνιος Γεώργ.  του Δημ. Κλάσεως  1904
7)    Σεφεριάν Μικιρδίτης (Αρμένιος κομμουνιστής) κλάσεως 1917
8)    Τεμπεκεντζόγλου Ιωάν. του Κ.  κλάσεως 1913
9)    Θεοδοσιάδης Ιωάν. του Αλ.  κλάσεως 1914
10)           Τορβακόπουλος Αντώνιος του Νικ.  Κλάσεως 1916
Των εθνομαρτήρων τούτων αδελφών μας, επετελέσαμεν σήμερον.Μνημόσυνον εν τω ημετέρω Ι. Ναώ,ημείς οι συναιχμάλωτοι και διασωθέντες όμηροι, εις μνήμην Αιωνίαν.

*Σημείωση του Επιμελητή της έκδοσης του βιβλίου. Η υπογράμμιση με μαύρα στοιχεία στα κείμενα  είναι δική μας και υποδεικνύει τις σκόπιμες περικοπές από την Αρχιεπισκοπή κατά την επανέκδοση του βιβλίου της Ιωάννας Τσάτσου.
** Σημείωση δικιά μου. Η φαιδρότητα του συντάξαντος την έκθεση αρχιμανδρίτου όσο και του αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου είναι πρόδηλη και τουλάχιστον «προσβολή τεθνεώτων», για τους Έλληνες εκτελεσθέντες (Περιρρέει η εντύπωση στην έκθεση ότι εκτελέσθηκαν και διότι ήσαν χριστιανοί και όχι μόνο Έλληνες ,λες και οι Γερμανοί ζητούσαν τέτοια «ομολογία πίστεως» –Αιδώς!)
Δεν αρκεί που τότε το θεοκρατικό -θρησκευτικό-χριστιανικό κατεστημένο γενικώς και κατά κανόνα είχε ασυλία και συνεργασία  με τους βαρβάρους Γερμανούς κατακτητές τολμά και προπαγανδίζει με την ψεύτο- μεταφυσική του την από αιώνων κατοχή της Ελλάδος και φυλής μας από την αφιονιστηκή χριστιανική λαίλαπα και βέβαια η αφαίρεση των παραγράφων από τον Χριστόδουλο  από την σχετική έκδοση του 2001 είναι στα αυτά πλαίσια «Των κατά συνθήκη ψευδών» που εφήρμοσαν οι χριστιανοί και οι εντολοδόχοι των για τον αφανισμό της φυλής μας. 
==============================================================

“‘Εκθεσις του Ιερέως Νικοδήμου Γραικού, υποβληθείσα εις την Αρχιεπισκοπήν την 4ην Φεβρουαρίου 1943, δια τας εκτελέσεις τεσσάρων καταδίκων.”
Εις εκτέλεσιν της δοθείσης μοι εντολής υπό του Αγίου Πρωτοσυγκέλου, όπως μεταβώ εις τας γερμανικάς φυλακάς Αβέρωφ κατά το απόγευμα της 3ης τρέχοντος μηνός Φεβρουαρίου και δεχθώ εις εξομολόγησιν μελλοθανά τους τινάς και μεταδώσω αυτοίς τα Άχραντα Μυστήρια, υποβάλλω υμίν κατωτέρω, μετά σεβασμού, την παρούσαν έκθεσιν.
          Ότε μετέβην την 5ην απογευματινήν εις τας ως άνω φυλακάς, μοι ανακοινώθη, ότι την εποιούσαν πρόκειται να εκτελεσθώσι τέσσαρα άτομα, με τα οποία θα επεκοινώνουν την πρωίαν, με ωδήγησαν δε, όπως διανυκτερεύσω εις τας προσωρινάς γυναικείας φυλακάς (Εμπειρίκειον).
          Την Πρωϊαν της 4ης Φεβρουαρίου και περί ώραν 5.20 π.μ. ήλθον εις επαφήν με τους μελλοθανάτους , των οποίων τα στοιχεία είναι τα εξής:
1ος.- Κωσταντίνος Περίκος, υποσμηναγός, ετών 37, έγγαμος, κάτοικος Αθηνών, οδός Μιχαήλ Βόδα 137, καταλιπών σύζυγον και τρία τέκνα.
          2ος.- Ηλίας Ντάϊκος οδηγός αυτοκινήτων, ετών 37, έγγαμος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λομβάρδου 68, καταλιπών μητέρα, αδελφούς, σύζυγον και τέκνα.
          3ος.- Κωσταντίνος Λαμπρόπουλος, οδηγός αυτοκινήτων, ετών 36, άγαμος κάτοικος Αηνών, οδός Αγίας Σοφίας 153, καταλιπών μητέρα και
          4ος.- Σάββας Μιχαλόπουλος, εργατικός, ετών 21, άγαμος, κάτοικος Πειραιώς, οδός Χαρμοβίτου 153α, καταληπόν μητέρα και 6 μικρότερα αδέλφια.
          Άπαντες με εδέχθησαν μετά προθυμίας και θάρρους, εξωμολογήθησαν ειλικρινώς και μετέλαβον των Αχράντων Μυστηρίων μετά κατανύξεως.
          Μερικά σημειώματα, εκείνην την στιγμήν γραφέντα παρ΄αυτών, παρεδόθησαν εις την παρισταμένην διερμηνέα των φυλακών.
          Άπαντες με παρεκάλεσαν, όπως επισκεφθώ τας οικογενείας των διαβάσω αυταίς τον τελευταίον των χαιρετισμόν.
          Επίσης παρακαλούν την Υμετέραν Μακαριότητα, όπως λάβη πρόνοιαν διά τα ορφανά τέκνα των.
          Ιδιαιτέρως ο υποσμηναγός Κωνστ. Περίκος υποβάλλει τας ευχαριστίας του προς την Υμετέραν Μακαριότητα δια τας ενεργείας και τους κόπους ούς κατέβαλεν, όπως  επιτύχη να του δοθή χάρις.
          Η εκτέλεσις των ανωτέρω εγένετο εις το Σκοπευτήριον της Καισαριανής υπό γερμανικού αποσπάσματος κατά την ξής σειράν:
1ος) Την 7 π.μ. εξετελέσθη ο Κωσταντίνος Λαμπρόπουλος, ποιήσας προ της εκτελέσεωε το σημείον του Τιμίου Σταυρού.
          2ος) Την 7.10΄ο Σάββας Μιχαλόπουλος.
          3ος) Την 7.30΄π.μ. ο Υποσμηναγός Κωσταντίνος Περίκος, ο οποίος προ της εκτελέσεως  του, είπε τα εξής περίπου προς τους παρισταμένους γερμανούς: «Δεν αισθάνομαι εναντίον σας τίποτε. Εσείς εκάματε το καθήκον σας. Ομοίως και εγώ έκανα το καθήκον μου. Είμαι Έλλην αξιωματικός της Αεροπορίας, υποσμηναγός. Σας ευχαριστώ πολύ». Οι δε παριστάμενοι Γερμανοί αξιωματικοί εχαιρέτησαν άπαντες στρατωτικώς.
          Ολίγων δε προ της εκτελέσεως του ανεφώνησε «Ζήτω η Ελλάς».
          Και 4ος) Την 7.40΄π.μ. ο Ηλίας Ντάϊκος.
          Άπαντες μέχρι της εκτελέσεως  τους ετήρησαν ψυχραιμίαν και θάρρος απαράμιλλον.
          Μετά την εκτέλεσιν τα πτώματα ετέθησαν εντός φερέτρων και παρεδόθησαν εις κληθέντα  αστυφύλακα επί αποδείξει, αφου προηγουμένως εψάλη υπ΄ εμού Τρισάγιον.
Περισσότερα για τον Αντισ/ρχο ΠΕΡΡΙΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ στην Διευθυνση: http://www.pasoipa.org.gr/lefkoma/pilot_details/?id=277
 
=============================================================================================================================


ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ- 801 ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ -1941,1942,1943,1944

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΗΛΙΚΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ           ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΤΟΠΟΣ
Αβέρτης Γεώργιος 8/4/1944 Αθήνα
Αβραμίδης Μιχαήλ 21/31944 Αθήνα
Αγάς Ευάγγελος 3/5/1944 Αθήνα
Αγκαθέρης Μενέλαος 43 Υποδηματοποιός Μέλος μυστικής οργάνωσης-Διανομή προκηρύξεων 20/5/1943 Αθήνα
Αγραφιώτης Αγησίλαος       1/5/1944 Αθήνα
Αδάμ Νικόλαος   Ναύτης Σαμποτάζ 9/10/1943 Αθήνα
Αδαμίδης Ευθύμιος 32 Εργάτης Εκτελέστηκε ως όμηρος 176/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Αθανασιάδης Νικόλαος       3/5/1944 Αθήνα
Αθανασίου Αθανάσιος       14/6/1944 Αθήνα
Αϊβαλιώτης Σπύρος 45 Εργάτης Αντιστασιακή δράση 30/7/1944 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Ακύλας Μιχαήλ   Ποιητής-Συγγραφέας-Αξ. Αεροπ. Απόπειρα να φύγει στην Αίγυπτο 5/6/1942 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Αλεβιζάκης Ηλίας   Εργάτης Σαμποτάζ 6/2/1943 Αθήνα
Αλεξανδράτος Ανδρέας       1/5/1944 Αθήνα
Αλεξόπουλος Δημητριος       1/5/1944 Αθήνα
ΑλεξόπουλοςΚωνστ.       3/5/1944 Αθήνα
Αλιμπράντης Δημήτριος     Αντιστασιακή δράση 2/7/1943 Αθήνα
Αλλαγάς Ευστράτιος 35 Ηλκτρ/γος Αντιστασιακή δράση 29/5/1943 Αθήνα
Αλμπάνης Γεώργιος       1/5/1944 Αθήνα
Αμπελογιάννης Σπήλιος       1/5/1944 Αθήνα
Αναγνωστόπουλος Γεωρ 26 Εργάτης Απόπειρα να φύγει στην Αίγυπτο 5/6/1942 Αθήνα Εθν. Σκοπευτήριο
Αναγνωστόπουλος Φιλ.       8/4/1944 Αθήνα
Αναγνώστου Εμμ.        8/4/1944 Αθήνα
Αναστασιάδης Ελευθ.       1/5/1944 Αθήνα
Αδρεάκης Γεώργιος       1/5/1944 Αθήνα
Αδρεόπουλος Ανδρέας       10/8/1944 Αθήνα
Ανδρεόπουλος Γεώργιος     Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Ανδρώνης Πέτρος       1/5/1944 Αθήνα
Ανταχόπουλος Γεώργιος       9/3/1944 Αθήνα
Αντζόγλου Ιωάννης       21/3/1944 Αθήνα
Αντωνέλλης Ιγνάτιος       1/5/1944 Αθήνα
Αντωνιάδης Αθανάσιος       1/5/1944 Αθήνα
Αντωνιάδης Νικήτας       29/1/1944 Αθήνα
Αντωνίου Δημήτριος     Εκτελέστηκε ως όμηρος 18/12/1943 Αθήνα
Αντωνόπουλος Κωνστ.       24/8/1944 Αθήνα
Αποστολίδης Τάσος       1/5/1944 Αθήνα
Αραβαντινός Σπύρος 21   Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Αραμπατζής Αντώνιος       24/8/1944 Αθήνα
Αρβανίτης Αντώνιος 22 Εργάτης Αντιστασιακή δράση 9/10/1943 Αθήνα
Αρβανιτόπουλος Κωνστ. 35 Ασυρματι-στής Ε.Ναυτικ. Κατασκοπεία 24/2/1943 Αθήνα
Αργαλιάς Ιωάννης       10/8/1944 Αθήνα
Αργαλιάς Ιωάννης       10/8/1944 Αθήνα
Αρναούτογλου Ελευθ.       21/3/1944 Αθήνα
Αρχοντάκης Μιχαήλ       10/8/1944 Αθήνα
Αρώνης Κωσταντ.       8/4/1944 Αθήνα
Ασλανίδης Γεώργιος       24/8/1944 Αθήνα
Βαβουράκης Κωστ. 28 Εργάτης Σαμποτάζ 19/10/1941 Αθήνα
Βαγενάς Γεώργιος       1/5/1944 Αθήνα
Βακίδης Ιωάννης       1/5/1944 Αθήνα
Βαλαβάνης Μιχαήλ       9/3/1944 Αθήνα
Βαλαβανίδης Βασ.       9/3/1944 Αθήνα
Βαλασόπουλος Βλάσης       1/5/1944 Αθήνα
Βάλβης Σπυρίδων       1/5/1944 Αθήνα
Βαλεντάκης Ιωάννης        1/5/1944 Αθήνα
Βαλίρης Σταύρος 24 Μηχανικός Μ.Ε.Κ. Κατασκοπεία-Παροχή βοήθειας στον εχθρό 24/2/1943 Αθήνα
Βαλμάς Νικόλαος 40   Κατασκοπεία-Παροχή βοήθειας στον εχθρό 24/2/1943 Αθήνα
Βαλσαμάς Αργύριος       3/5/1944 Αθήνα
Βαλσαμάς Γεώργιος       9/3/1944 Αθήνα
Βαλσαμάς Γεώργιος       3/5/1944 Αθήνα
Βαρζακάκος Κωνστ. 28 Υποδημα-τοποιός Εκτελέστηκε ως όμηρος 17/6/1943 Αθήνα
Βαρθολομαίος Αντων.       1/5/1944 Αθήνα
Βαρκάδος Αυρήλιος 23 Εργάτης Σμποταζ 6/2/1943 Αθήνα
Βαρσόπουλος Ιωάννης 26 Ανθ/γός Πυρ/λικού Τοπογ/φος Χρήση ασυρμάτου- κατασκοπεία 19/6/1943 Αθήνα Εθν. Σκοπευτήριο
Βαρυμπόπης Ιωάννης        29/1/1944 Αθήνα
Βασιλειάδης Δημήτριος       6/10/1944 Αθήνα
Βασιλείου Ε.       8/9/1944 Αθήνα
Βασιλείου Ιωάννης  27 Εργάτης Σανποτάζ 23/8/1943 Αθήνα
Βασιλόπουλος Περικλής 30 εκ Θράκης Κομ/νιστής 10/6/1944 Αθήνα Εθν. Σκοπευτήριο
Βαβειάδης Κωνσταντ.       21/7/1944 Αθήνα
Βαβειάδης Στυλιανός       6/10/1944 Αθήνα
Βελουτάς Παντελεήμων       3/6/1944 Αθήνα
Βενέτης Απόστολος        14/6/1944 Αθήνα
Βενιζέλος Απόστολος 36 Τηλεγραφη-τής Χρήση ασυρμάτου- κατασκοπεία 19/6/1943 Αθήνα
Βεντούρης Κωσταντίνος 26   Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Βερβέρης Βασίλειος      Τραυματισμός Γερμ. Στρατιώτη 12/12/1943 Χαϊδάρι
Βιδάλης Δημήτριος 23   Σαμποτάζ 6/11/1943 Αθήνα
Βιδούρης Θεμιστοκλής       1/5/1944 Αθήνα
Βιλιώτης Δημήτριος   Γεωργός Εκτελέστηκε ως όμηρος 7/1/1943 Αθήνα
Βιρβήλας Νικόλαος 38 Φαρμακο-ποιός  Εκτελέστηκε ως όμηρος 7/1/1943 Αθήνα
Βλαβιανός Δημήτριος       6/10/1944 Αθήνα
Βλαχόπουλος Κωστ.       3/5/1944 Αθήνα
Βλαχόπουλος Κωστ.       14/6/1944 Αθήνα
Βλάχος Γεώργιος       10/8/1944 Αθήνα
Βοριάς Νικόλαος 32 Εργάτης  Οπλοφορία 8/7/1942 Αθήνα
Βουγιούκας θεόδωρος       14/6/1944 Αθήνα
Βουδούρης Παναγιώτης       9/3/1944 Αθήνα
Βουκελάτος Ευστ.   Ηλεκ/γος  Σαμποτάζ 8/7/1942 Αθήνα
Βουνάτσος Ιωακείμ       21/7/1944 Αθήνα
Βουτσαδόπουλος Ευαγγ.   Σπουδασ-  τής Διανομή παράνομου τύπου 16/10/1943 Αθήνα
Βραχνός Κυρ. 31     24/2/1944 Αθήνα
Βρεττός Γεώργιος        3/6//1944 Αθήνα
Βρόφας Ανδρέας      Εκτελέστηκε ως όμηρος 12/12/1943 Χαϊδάρι
Βρυζάκης Παύλος        13/5/1944 Αθήνα
Βυθούλακας Δημήτριος       8/4/1944 Αθήνα
Γαβαθάς Θεολόγος 28 Κτηματίας Προμήθεια όπλων στους αντάρτες 6/11/1943 Αθήνα
Γαβαλάς Ιωάννης       6/10/1944 Αθήνα
Γαβριλάτος Γεράσιμος       9/3/1944 Αθήνα
Γαλάνης Άγγελος       8/4/1944 Αθήνα
Γαλάνης Λουκάς       8/4/1944 Αθήνα
Γαλάνης Γεώργιος       21/7/1944 Αθήνα
Γαντές Μιχαήλ       1/51944 Αθήνα
Γαραγάνης Δημήτριος       8/4/1944 Αθήνα
Γεραλής Νικόλαος       10/8/1944 Αθήνα
Γεωργακόπουλος Πλουτ       3/5/1944 Αθήνα
Γεωργαλάς Α.       8/9/1944 Αθήνα
Γεωργανάς Σταύρος       11/4/1944 Αθήνα
Γεργατσέλος Άγγελος       8/4/1944 Αθήνα
Γεωργέλης Κων/νος       9/3/1944 Αθήνα
Γεωργηλάς Φίλιππος 42 Υπάλληλος ξενοδχείου Κατοχή όπλων 26/9/1942 Αθήνα
Γεωργίου Γεώργιος       21/7/1944 Αθήνα
Γεωργίου Οδυσσέας   Επαγγελματίας Συμμετοχή σε κομ/κή οργάνωση-Συμμετοχή σε ένοπλη συμμορία Κατοχή όπλων-πολεμοφοδίων Ανατρεπτική προπαγάνδα Ακρόαση ραδιοφωνικών εκπομπών- Απόπειρα φόνου Ιταλών Στρατιωτών 16/7/1944 Αθήνα
Γεωργόπουλος Παναγ. 38 Υπάλληλος Υ. Παιδείας Εκτελέστηκε ως όμηρος 17/6/1943 Αθήνα
Γεωργούλιας Χαράλαμπ.       8/4/1944 Αθήνα
Γεωργούσης Ιωάννης  32 Υπάλληλος Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Γιαγκουδάκης Δημήτρ.  53 Ναυτικός Πλοίαρχος του ιστιοφόρου που μετέφερε τον Κωστούλα κ.α. προς Αίγυπτο.Συνελήφθη ως όμηρος 5/6/1942 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Γιακουμάτος Αθανάσιος       10/8/1944 Αθήνα
Γιαλακίδης Γεώργιος       10/8/1944 Αθήνα
Γιανγιότης Παναγιώτης       9/3/1944 Αθήνα
Γιαννάκης Δημήτριος       9/3/1944 Αθήνα
Γιαννακόπουλος Θεμιστ       10/8/1944 Αθήνα
Γιανναράκης Στέφανος       1/5/1944 Αθήνα
Γιαννάτος Δημήτριος 38 Κρεοπώλης Παροχή βοήθειας σε υπήκοο εχθρικού κράτους- Παράβαση ανακοίνωσης σχετικά με τη σύλληψη του ιβάνοφ  4/1/1943 Αθήνα
Γιαννηγιώργης Λάμπρος       21/7/1944 Αθήνα
Γιαννόπουλος Σπυρίδων       8/4/1944 Αθήνα
Γιαννούλης Νικόλας 30 εκ Θράκης Κομμουνιστής 10/6/1944 Αθήνα
Γιαννούσης Αναστάσιος 45 Εργάτης Κατοχή απογορευμένων εκρηκτικών υλών 6/1/1943 Αθήνα
Γιαννούτσος Χαράλαμπ.       10/8/1944 Αθήνα
Γιάνσης Κων/νος       9/3/1944 Αθήνα
Γιατράς Αντώνιος 37 Επιπλοποιός Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Γιάλκας Ευάγγελος       1/5/1944 Αθήνα
Γιόσμας Αναστάσιος       10/8/1944 Αθήνα
Γιουγκάρας Λεωνίδας     Αντιστασιακή δράση 20/9/1942 Αθήνα
Γκαβόπουλος Σπύρος       14/6/1944 Αθήνα
Γκάλκος Γεώργιος       1/5/1944 Αθήνα
Γκεμίτσογλου Αναστάσ.       14/6/1944 Αθήνα
Γκετσάλης Περικλής 24 Αγροφύλακας Πρόκληση θανάτου σε Ιταλό Στρ/τη 25/9/1942 Αθήνα
Γκίνης Αθανάσιος 24 Γεωργός «διότι εχύθη γερμανικό αίμα» 28/3/1942 Αθήνα
Γκίνης Κωσταντίνος 22 Γεωργός «διότι εχύθη γερμανικό αίμα» 28/3/1942 Αθήνα
Γκλουζικός Παναγιώτης     Σαμποτάζ στη σιδηρ. Γραμμή Κορίνθου 8/7/1942 Αθήνα
Γκότσης Γεώργιος       1/5/1944 Αθήνα
Γονατάς Διονύσιος 28 Δικηγόρος Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Γουδής Σταύρος       1/5/1944 Αθήνα
Γούντρας Ανδρέας       8/4/1944 Αθήνα
Γραμμένος Γεώργιος 35 Υπ/κός Πολεμικού     Ναυτικού Χρήση ασυρμάτου-κατασκοπεία 19/6/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Γραμμένος Διονύσιος       1/7/1944 Αθήνα
Γραμμένος Χρήστος     Σαμποταζ 9/10/1943 Αθήνα
Γράψας Χρήστος       1/5/1944 Αθήνα
Γρηγοράκης Ηλίας       21/7/1944 Αθήνα
Γρηγοριάδης Γεώργιος  34 Δημοτικός  Υπάλληλος Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Γρηγόρογλου Σταύρος  45 Εργάτης Κατοχή προκηρύξεων   6/12/1943 Αθήνα
Γυμνόπουλος Στέφανος     Αντιστασιακή δράση 10/8/1944 Αθήνα
Γύπαρης Δημήτρης 23 Εργάτης   23/8/1943 Αθήνα
Γυφτάκης Ιωάννης     Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Γώγος Αλέξανδρος       21/7/1944 Αθήνα
Δαμασκός Ιωάννης       3/5/1944 Αθήνα
Δανιηλίδης Γεώργιος   Ασυρματιστής Κατασκοπεία 8/4/1944 Αθήνα
Δανιηλίδης Μάριος       10/5/1943 Αθήνα
Δαρατσάκος Ελευθέριος       4/2/1944 Αθήνα
Δασκαλάκης Γεώργιος       3/5/1944 Αθήνα
Δασκαλάκης Νικόλαος  57 ψαράς Κατοχή απαγορευμένων εκρηκτικών υλών 6/1/1943 Αθήνα
Δασκαλόπουλος Γεωργ.       1/5/1944 Αθήνα
Δασογιάννης Ηλίας       14/6/1944 Αθήνα
Δεϊμεζής Αλέξανδρος 22 Δίοπος Εκτελέστηκε ως όμηρος 16/12/1943 Αθήνα
Δεληβοριάς Πέτρος       21/7/1944 Αθήνα
Δηλάκης Λουκάς       24/8/1944 Αθήνα
Δημητριάδης Δημήτριος       1/5/1944 Αθήνα
Δημητρόπουλος Ηλίας 24 Έφεδρος Αξιωματικός Χρήση ασυρμάτου-κατασκοπεία 19/6/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Δημητρόπουλος Ιωάνν.   Εργάτης   15/1/1944 Αθήνα
Δημητσάς Εμμανουήλ       6/10/1944 Αθήνα
Δημοπούλου Μαρία        8/9/1944 Αθήνα
Δημουλάκος Μιχαήλ       13/5/1944 Αθήνα
Διαμαντόπουλος Α.       8/9/1944 Αθήνα
Διαλέτης Σπύρος 20 Εργάτης Σαμποτάζ 10/5/1943 Αθήνα
Διονυσόπουλος Γεωργ.       6/10/1944 Αθήνα
Δούκας Ιωάννης     Εκτελέστηκε ως όμηρος 2711/1943 Αθήνα
Δούκας Κων/νος       21/3/1944 Αθήνα
Δούκας Σπύρος       1/5/1944 Αθήνα
Δουλιανίδης Κώστας       21/7/1944 Αθήνα
Δουρμούσογλου Ηλίας  23 Υπάλληλος Αντιστασιακή δράση 30/7/1943 Αθήνα
Δρακόπουλος Π.       8/9/1944 Αθήνα
Δραγκάκης Κωσταντίν.       3/5/1944 Αθήνα
Δροσόπουλος Θεόδωρ.       1/5/1944 Αθήνα
Εκμετσόγλου Χρήστος  23   Σαμποτάζ 28/8/1943 Αθήνα
Ελευθεριάδης Ηλίας       1/5/1944 Αθήνα
Ελευσινιώτης Σπυρίδων       24/8/1944 Αθήνα
Έξαρχος Δημήτριος       16/1/1942 Αθήνα
Ευθυμίου Χρήστος     Αντιστασιακή δράση 10/9/1942 Αθήνα
Ευσταθίου Γ. 46 Γεωργός Οπλοφορία 8/9/1944 Αθήνα
Ζημπούνης Γεώργιος 20 Μηχανικός   Αντιστασιακή δράση 23/8/1943 Αθήνα
Ζαχαράτος Γεράσιμος       11/4/1944 Αθήνα
Ζέρβας Αθανάσιος 28     24/2/1944 Αθήνα
Ζερβός Εμμανουήλ 24 Ανθυπ/γός Κατοχή όπλου 6/12/1943 Αθήνα
Ζηκόπουλος Ιωάννης     Αντιστασιακή δράση 23/9/1942 Αθήνα
Ζησιμάτος Ιωάννης       15/5/1944 Αθήνα
Ζουγκανέλης Ανδρέας       9/3/1944 Αθήνα
Ζουμπουλάκης Βασίλ. 33 Γεωργός Σαμποτάζ 24/3/1943 Αθήνα
Ζουρούφλης Περικλής       14/6/1944 Αθήνα
Ζωϊτάς Θεόδωρος     Δια κομ/στικήν δράση 20/5/1944 Αθήνα Εθνικό Σκοπευτήριο
Ηλιόπουλος Χρ. 45 Ράπτης   2/3/1944 Αθήνα
Θάνος Αναστάσιος       21/7/1944 Αθήνα
Θέμελης Μιχ.       1/5/1944 Αθήνα
Θεοδοσιάδης Ιωάννης 26   Εκτελέστηκε ως όμηρος 17/6/1943 Αθήνα
Θεοδωρόπουλος Ιωαν.       10/8/1944 Αθήνα
Θεοδώρου Κωσταντίνος       21/1/1944 Αθήνα
Θεολόγος Ιωάννης       1/5/1944 Αθήνα
Θεοφανόπουλος Γεωργ.       24/8/1944 Αθήνα
Θεοφίλου Βασίλειος 38 Ναυτικός Σανποτάζ Κατοχή εκρηκτικών υλών 9/10/1943 Αθήνα
Θιακάκης Ι.       8/9/1944 Αθήνα
Θραβάλος Αλέξανδρος 28 Υπάλληλος Σαμποτάζ 2/7/1943 Αθήνα
Θυμαράς Παναγιώτης   Ναύτης Συνελήφθη ως όμηρος (ναύτης στο ιστοφόρο του Γιακουδάκη) 5/6/1942 Αθήνα
Θωϊδης Ηλίας     Εκτελέστηκε ως όμηρος 7/1/1943 Αθήνα
Θωμάς Νικόλαος       3/6/1944 Αθήνα
Ιατρού Κυριάκος       8/4/1944 Αθήνα
Ιρινιάν Αράμ     Αντιστασιακή δράση 5/6/1942 Αθήνα
Ισοτίνης Δημήτριος       6/10/1944 Αθήνα
Ιωαννίδης Αλέξανδρος       8/9/1944 Αθήνα
Ιωαννίδης Ανατόλιος       8/4/1944 Αθήνα
Ιωαννίδης Βασίλειος 23 Εργάτης Σαμποτάζ 6/2/1943 Αθήνα
Καβάνης Γεώργιος       1/5/1944 Αθήνα
Καβάρης Παναγιώτης       21/7/1944 Αθήνα
Καβασάς Νικόλαος       9/3/1944 Αθήνα
Καβαφάκης Λέανδρος       8/9/1944 Αθήνα
Καδίκας Ιωάννης       1/5/1944 Αθήνα
Καζάκος Ηλίας 37 ΥποπλοίαρΛιμενικός Συνελήφθη προσπαθώντας να φύγει για Τουρκία-Αίγυπτο 5/6/1942 Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Καζέππας Θεολόγος 23 Εργάτης Αντιστασιακή δράση 6/11/1943 Αθήνα
Καϊρης Αλέξανδρος 28 Δικηγόρος Κατασκοπεία 2/11/1943 Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Καλαβρέζος Νικόλαος     Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Καλαματιανός Σοφοκλ.       21/7/1944 Αθήνα
Καλαμπούρας Ιωάννης  22 Εργάτης Σαμποτάζ 10/6/1942 Αθήνα
Καλατερτζάν Κιρκάς       9/3/1944 Αθήνα
Καλιτέρης Γεώργιος       14/6/1944 Αθήνα
Καλίτσης Γεώργιος  23   Κατασκοπεία 6/12/1943 Αθήνα
Καλκέψος Παναγιώτης       3/5/1944 Αθήνα
Καλογεράς Διονύσιος  22 Ηλεκ/γος  Αντιστασιακή δράση 12/7/1943 Αθήνα
Καλογεράτος Γεράσιμος       14/6/1944 Αθήνα
Καλογέρης Φώτης   29   Κατασκοπεία 7/1/1943 Αθήνα
Καλογερίδης Βασίλειος       10/8/1944 Αθήνα
Καλογερίδης Ιωάννης       9/3/1944 Αθήνα
Καλογερίδης Φ.     Εκτελέστηκε ως όμηρος 12/12/1943 Αθήνα
Καλογέροβιτς Νικόλαος       21/7/1944 Αθήνα
Καλογερόπουλος Κ.       8/9/1944 Αθήνα
Καλόθεος Γώργιος   Καθηγητής   15/1/1944 Αθήνα
Καλτουνίδης Νικόλαος  31 Ιατρός Εκτελέστηκε ως όμηρος 16/12/1943 Αθήνα
Καλύβας Α.       8/9/1944 Αθήνα
Κάλφας Αθανάσιος  38 Θυρωρός Απόκρυψη Άγγλου 28/4/1942 Αθήνα
Καμαρινός Παναγιώτης       1/5/1944 Αθήνα
Καμηλάκης Πολύκαρπος       2/5/1944 Αθήνα
Καμούδης Μάρκος  40 Υπάλληλος Εκτελέστηκε ως όμηρος 12/12/1943 Αθήνα
Καναβάρος Αντώνιος  38   Οπλοφορία 16/12/1942 Αθήνα
Καναβάρος Παναγιώτης 50   Οπλοφορία 16/12/1942 Αθήνα
Κανάκης Ιωάννης       24/8/1944 Αθήνα
Κανάρης Ηλίας 32 Μηχανικός πρακτικός Απόπειρα φόνου-Απαγορευμένη κατοχή όπλων και συσκευής ασυρμάτου 24/2/1943 Αθήνα
Κανάς Αριστείδης       10/8/1944 Αθήνα
Καντέρας Νικόλαος       10/8/1944 Αθήνα
Κάνζας Ιωάννης       9/3/1944 Αθήνα
Κάπαρης Γεώργιος       10/8/1944 Αθήνα
Καπάτος Σπύρος 31 Εργάτης Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Καπέλας Στέφανος       1/5/1944 Αθήνα
Καπεταντώνης Γεώργιος       8/4/1944 Αθήνα
Καπλιτζόγλου Ευάγγ.       1/5/1944 Αθήνα
Καπουσίδης Κωσταντ.   27 Ναυτικός Σαμποτάζ 9/10/1943 Αθήνα
Καπουτσής Παναγιώτης     Αντιστασιακή δράση 12/7/1943 Αθήνα
Καραγιάννη Στέλλα       8/9/1944 Αθήνα
Καραγιαννόπουλος Διον       11/4/1944 Αθήνα
Καραγιαννόπουλος Ιωαν       24/8/1944 Αθήνα
Καρακατσάνης Παντελ. 28 Μηχανουρ-γός Σαμποτάζ 4/2/1943 Αθήνα
Καρακατσάνης Χρήστος       21/7/1944 Αθήνα
Καρακούνης Αντώνιος       9/3/1944 Αθήνα
Καραμανόγλου Εμμ.       10/8/1944 Αθήνα
Καραντώνης Ζαφείριος       1/5/1944 Αθήνα
Καραπαναγιώτης       6/10/1944 Αθήνα
Καρασαρίνης Νικόλαος       3/5/1944 Αθήνα
Καρατζέλης Κων/νος       1/7/1944 Αθήνα
Καρατζέλης Παναγιώτης       1/7/1944 Αθήνα
Καρβής Καραβεκιάν  28     24/2/1944 Αθήνα
Καρβουνίδης Χρ.       4/2/1944 Αθήνα
Καργάκος Πέτρος       21/7/1944 Αθήνα
Καρίτης Κωνσταντίνος       11/4/1944 Αθήνα
Κάρλο Βιττόριο(Ιταλός)       8/9/1944 Αθήνα
Καρσιώτης Νικόλαος 38 Ιατρός Περίθαλψη Άγγλου-Κατοχή πομπού 7/1/1943 Αθήνα
Κασαπιάν Πασέκ       9/3/1944 Αθήνα
Κασιμάτης Σπύρος 31 Υπάλληλος Αντιστασιακή δράση 25/11/1943 Αθήνα
Κασσιμάτης Γεώργιος       24/8/1944 Αθήνα
Καστανάς Χαράλαμπος     Εκτελέστηκε ως όμηρος 7/1/1943 Αθήνα
Κατάρας Δημήτριος       3/6/1944 Αθήνα
Κατεβάτης Ιωάννης 42 Δικηγόρος Εκτελέστηκε ως όμηρος 7/1/1943 Αθήνα
Κατσαϊτης Θεόδωρος     Δια κομ/στικήν δράση 20/5/1944 Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Κάτσαρης Αύγουστος       24/8/1944 Αθήνα
Κατσιάνης Αλέξανδρος       10/8/1944 Αθήνα
Κατσιγιάννης Ανδρέας       9/3/1944 Αθήνα
Κατσιμπάλης Αθανάσιος 23 Εργάτης Κατοχή όπλου 28/4/1942 Αθήνα
Κατσογεωργίου Ε.       8/9/1944 Αθήνα
Κατσούλης Προκόπιος       21/7/1944 Αθήνα
Καϊτής Δημήτριος     Αντιστασιακή δράση 16/10/1943 Αθήνα
Κεκάκης Δημήτριος       9/3/1944 Αθήνα
Κεχαγιάς Αναστάσιος 43 Υποδ/ποιος Τραυματισμός Γερμ.Στρατ. 12/12/1943 Αθήνα
Κεχαγιάς Νικόλαος       24/8/1944 Αθήνα
Κιβωτός Ευστράτιος       24/8/1944 Αθήνα
Κιλάκος Ιωάννης 35 Εργάτης Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Κιλάφης Γεώργιος       21/7/1944 Αθήνα
Κιλάφης Περικλής       21/7/1944 Αθήνα
Κισσές Ελευθέριος 19 Φοιτητής Συνεργάτης της μυστηκής εφημερίδας «Φωνή των σκλάβων» Περίθαλψη Άγγλου 10/8/1944 Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Κιριλίδης Οράτιος       5/6/1942 Αθήνα
Κιταρατζής Γεώργιος       10/8/1944 Αθήνα
Κιτσόπουλος Κων/νος 29 Υπαξ/κός   Ναυτικού Χρήση ασυρμάτου-κατασκοπεία 9/3/1944 Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Κλαπατσέας Κωνστ.       1/5/1944 Αθήνα
Κοκκινάκης Παναγιώτης 35 Εργάτης Αντιστασιακή δράση 15/12/1942 Αθήνα
Κοκκινέλης Κωσταντ. 22 Βιβλιοδέτη Σαμποτάζ 106/1942 Αθήνα
Κόκκινος Δημ. 29   Κατασκοπεία 24/2/1944 Αθήνα
Κοκλώνης Ραζής       11/4/1944 Αθήνα
Κόλλιας Κωσταντίνος 27 Γεωργός Εκτελέστηκε ως όμηρος 17/6/1943 Αθήνα
Κόλλιας Πλάτων       10/8/1944 Αθήνα
Κολοβέντζος Αναστάσ.       10/8/1944 Αθήνα
Καλάβης Ιωάννης 24 Εργάτης Σαμποτάζ 6/11/1943 Αθήνα
Κολόφας Απόστολος       1/5/1944 Αθήνα
Κομνηνός Φραγκίσκος 56 Άνεργος Απόπειρα εις βάρος φορτηγών αυτοκινήτων των Ιταλικών και γερμανικών ενόπλων δυνάμεων 2/7/1942 Αθήνα
Κονηλάδος Ιωάννης     Σαμποτάζ 20/5/1944 Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Κονταξής Ιωάννης       8/4/1944 Αθήνα
Κοντής Γεώργιος     Αντιστασιακή δράση 12/7/1943 Αθήνα
Κοντής Παναγιώτης       8/9/1944 Αθήνα
Κοντογιάννης Ιωάννης       3/5/1944 Αθήνα
Κοντόπουλος Ιωάννης 48 Υποπλ/χος  Π. Ναυτικ. Παροχή βοηθείας σε υπήκοο εχθρικού κράτους 4/1/1943 Αθήνα
Κοτσινέλλος Κωνστ. 26 Εφαρ/της  αεροπορίας Οπλοφορία 9/4/1943 Αθήνα
Κορδιάς Αλέξανδρος       8/9/1944 Αθήνα
Κόρκος Γεώργιος       1/5/1944 Αθήνα
Κορλιάγκος Κωσταντίν.       24/8/1944 Αθήνα
Κοσκινάς Χαράλαμπος     Εκτελέστηκε ως όμηρος 7/1/1943 Αθήνα
Κοσμερίδης Αθανάσιος       1/5/1944 Αθήνα
Κοτζιάννης Ευάγγελος       3/5/1944 Αθήνα
Κοτζιάς Δημήτριος       10/8/1944 Αθήνα
Κοτσενιάν Κέκια       9/3/1944 Αθήνα
Κούβαρης Ανδρέας       8/4/1944 Αθήνα
Κουγουμτζόγλου Σπυρ.       4/2/1944 Αθήνα
Κουγιουμτσιάν Καραμπέ       9/3/1944 Αθήνα
Κουέλης Εμμανουήλ       4/2/1944 Αθήνα
Κουλάκος Κωσταντίνος       3/5/1944 Αθήνα
Κούλης Ιωάννης 27 Τορνευτής Σαμποτάζ 9/4/1943 Αθήνα
Κουματζής Δ.       6/10/1944 Αθήνα
Κουνάβας Γεώργιος 50 Υπάλληλος ξενοδ/χείου Εκτελέστηκε ως όμηρος 17/6/1943 Αθήνα
Κουντούρης Ιωάννης       21/3/1944 Αθήνα
Κουρεβίκης Κυριάκος       21/7/1944 Αθήνα
Κουριώτης Δημήτριος       1/5/1944 Αθήνα
Κουρουνιώτης μιχαήλ       21/6/1943 Αθήνα
Κουρτογιάννης Ιωάννης 27 Κτηματίας Εκτελέστηκε ως όμηρος 1/5/1944 Αθήνα
Κουσίδης Σπύρος       1/5/1944 Αθήνα
Κούτης Γεώργιος       1/5/1944 Αθήνα
Κουτσογιαν/πουλος Αντ.     Αντιστασιακή δράση 28/11/1942 Αθήνα
Κουτσόπουλος Νικόλ.       14/6/1944 Αθήνα
Κουτσούδης Ανδρέας       21/3/1944 Αθήνα
Κουτουλάκης Γεώργιος       21/7/1944 Αθήνα
Κοφινάκος Πέτρος 29 Ναυτικός Συνελήφθη ως όμηρος για την απεργία Λιγνιτορυχείων Καλογρέζας 11/9/1942 Αθήνα
Κρεμμύδας Βασίλειος 35 Υπάλληλος Εκτελέστηκε ως όμηρος 17/6/1943 Αθήνα
Κρεμμύδας Μιχαήλ 43   Οπλοφορία 9/4/1943 Αθήνα
Κριεκούκης Χρήστος       10/8/1944 Αθήνα
Κρίνος Νικόλαος 25 Υπάλληλος Σ.Ε.Κ.        Καλαμών Κατασκοπεία- Παροχή βοήθειας στον εχθρό  24/2/1943 Αθήνα
Κυπριάδης Παναγιώτης       14/6/1944 Αθήνα
Κυριαζής Δρόσος       8/9/1944 Αθήνα
Κυριαζής Εμμανουήλ       1/5/1944 Αθήνα
Κωσταντίλης Κωνστ.       3/5/1944 Αθήνα
Κωσταντόπουλος Ιωάν.       11/4/1944 Αθήνα
Κωσταντάς Σπυρίδων   Εκ Κερκύρας   9/9/1944 Αθήνα
Κωτσούλας Γεώριος 36 Υποπ/χος  Λιμενικός Συνελήφθη προσπαθώντας να φύγει για Τουρκία-Αίγυπτο 5/6/1942 Αθήνα
Λαζαρίδης Ανέστης       1/5/1944 Αθήνα
Λαζαρίδης Κωσταντ.     Αντιστασιακή  δράση  10/5/1943 Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Λαζόπουλος Κ.       8/9/1944 Αθήνα
Λαλόπουλος Αθανάσιος       24/8/1944 Αθήνα
Λάμας Βασίλειος       9/3/1944 Αθήνα
Λαμπιδάκης Γεώργιος     Αντιστασιακή  δράση  28/4/1942 Αθήνα
Λαμπρινίδης Εμμανουήλ       1/5/1944 Αθήνα
Λαμπρινίδης Ηλίας       21/7/1944 Αθήνα
Λαμπρόπουλος Κωστ. 30 Οδηγός αυτοκινήτ. Αντιστασιακή  δράση  4/2/1943 Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Λαμπρόπουλος Νικόλ. 23 Έμπορος Κατασκοπεία 7/1/1943 Αθήνα
Λάμπρος Αγαμέμνων       21/7/1944 Αθήνα
Λάμπρου Νικόλαος       3/5/1944 Αθήνα
Λαούδης Μιχαήλ 36 Εργάτης Κατοχή εκρηκτικών υλών 6/12/1943 Αθήνα
Λάππας Παναγιώτης       8/4/1944 Αθήνα
Λασόπουλος Γεώργιος       21/7/1944 Αθήνα
Λεβεντόπουλος Ανδρ.       3/5/1944 Αθήνα
Λεβιστιανός Μόσχος 23 Εργάτης Σαμποτάζ 10/5/1943 Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Λέλιος Βασίλειος 28 Αγροφύλακας Πρόκληση θανάτου σε Ιταλό Στρ/τη 25/9/1942 Αθήνα
Λεμοντζόγλου Σωκράτ.       29/1/1944 Αθήνα
Λεονάρδος Αλάξανδρος       21/7/1944 Αθήνα
Λεοντακιανάκος Α.       8/9/1944 Αθήνα
Λεονταρίτης Παν.       6/10/1944 Αθήνα
Λεοντιάδης Ιωαννης       3/5/1944 Αθήνα
Λιάκης Σπυρίδων       14/6/1944 Αθήνα
Λιάλιας Θεοδόσιος     Αντιστασιακή  δράση 20/5/1943 Αθήνα
Λιανέας Μιλτιάδης 44 Υπάλληλος Κατοχή 150 φυσιγγίων 15/10/1942 Αθήνα
Λιανόπουλος Νικόλ.       10/8/1944 Αθήνα
Λόης Δημήτριος 20 Φοιτητής Ανατίναξη του μεγάρου της Ε.Σ.Π.Ο.  7/1/1943 Αθήνα
Λόης Παναγιώτης       8/4/1944 Αθήνα
Λουκής Μιχαήλ 23     7/1/1944 Αθήνα
Λουκόπουλος Ιωάννης       9/3/1944 Αθήνα
Λουρπέτας Παναγιώτης 34 Εργάτης Τροφοδοσία ανταρτών 23/8/1943 Αθήνα
Λουτάς Παντελής       3/5/1944 Αθήνα
Λυμπέρης Κωνσταντ.       8/4/1944 Αθήνα
Λυμπέρης Νικόλας     Σαμποτάζ 20/5/1944 Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Λυμπέρης Σταμ.       4/2/1944 Αθήνα
Λυμπερόπουλος Παύλος       1/5/1944 Αθήνα
Λύτινας Εμμανουήλ       8/9/1944 Αθήνα
Μάζης Αναστάσιος       3/6/1944 Αθήνα
Μακαντάσης Θεμ. 25 Εργάτης     Ηλεκ/γος Κατοχή όπλου 28/4/1942 Αθήνα
Μακαρώνας Γεωργιος 26 Φοιτητής Κατασκοπεία 7/1/1943 Αθήνα
Μακρής Ιάκωβος 21     4/2/1944 Αθήνα
Μακρής Κων/νος 21 Φοιτητής Απόκρυψη Όπλων 2/11/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μακρής Σπύρος       21/7/1944 Αθήνα
Μακρίδης Μιχαήλ 21 Εργάτης Σαμποτάζ 28/8/1943 Αθήνα
Μάλης Αχιλλεύς       1/5/1944 Αθήνα
Μαλιός Βασίλειος       21/7/1944 Αθήνα
Μαλλίδης Βασίλειος 21 Εργάτης Σαμποτάζ 6/11/1943 Αθήνα
Μαλλιόπουλος Βασίλ. 37 Αρικελευσ-της Π.Ναυτικ. Παροχή βοήθειας σε υπήκοο εχθρικού κράτους-κατοχή όπλου 4/1/1943 Αθήνα
Μαλτέζος Γεώργιος       1/5/1944 Αθήνα
Μαμαλάκης Γεώργιος       1/5/1944 Αθήνα
Μαμήτσης Αλέξανδρος       8/4/1944 Αθήνα
Μάνασης Αστέριος       8/4/1944 Αθήνα
Μάνεσης Κωσταντίνος       8/9/1944 Αθήνα
Μανιάρης Ιωάννης       8/4/1944 Αθήνα
Μανιατέας Θεόδωρος       1/5/1944 Αθήνα
Μάνος Μιχαήλ       21/7/1944 Αθήνα
Μανωλάς Εμμανουήλ       29/1/1944 Αθήνα
Μαουρίτσης Παντελής       8/4/1944 Αθήνα
Μαμπριτζιαν Αμπατζούν       9/3/1944 Αθήνα
Μαργαρίτης Βασίλειος       9/3/1944 Αθήνα
Μαρίνος Αύγουστος       24/8/1944 Αθήνα
Μαρκάτος Ιωάννης 41 Μικροπολητής Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Μαρκετάκης Μύρων 52 Κτηματίας Εκτελέστηκε ως όμηρος 17/6/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μαρκόπουλος Ιωάννης       3/5/1944 Αθήνα
Μαρκούσης Αθανάσιος       1/5/1944 Αθήνα
Μαρμαράς Δημήτριος       10/8/1944 Αθήνα
Μαρνέρης Ι.       8/9/1944 Αθήνα
Μαρούγκας Αναστάσιος       10/8/1944 Αθήνα
Μαρούλης Στέφανος 25 Εργάτης Για την απεργία στο λιγνιτορυχείο Μιχαληνού 28/4/1942 Αθήνα
Μαρτάκης Ανδρέας       10/8/1944 Αθήνα
Μάστορας Αναστάσιος  26 Ηλεκρο-Μηχανικος Αντιστασιακή δράση 10/5/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μάστορης Ιωάννης 28   Κατοχή πομπού 16/12/1942 Αθήνα
Μαστορίδης Νικόλαος       3/5/1944 Αθήνα
Μαστρογιάννης Σταμάτ. 29 Ναύτης Απαγορευμένη κατοχή εκρηκτικών υλών 14/11/1942 Αθήνα
Ματράγκας Σωτήρης       3/5/1944 Αθήνα
Μαυρακάκης Νικόλαος       1/5/1944 Αθήνα
Μαυράκης Χαρίδημος 23 Εργάτης Σαμποτάζ 6/1/1943 Αθήνα
Μαυρίδης Γεώργιος       21/7/1944 Αθήνα
Μαυροκεφαλίδης Ιωανν.       1/5/1944 Αθήνα
Μαυρομμάτης Ιωάννης       6/10/1944 Αθήνα
Μαυρομμάτης Σταύρος  22 Σοφατζής Σαμποτάζ 8/7/1942 Αθήνα
Μαυρουκάκης Γεώργιος       13/5/1944 Αθήνα
Μελεούνης Ιωάννης 31   Κατοχή όπλου 25/11/1943 Αθήνα
Μελλής Μιχαήλ 30 Υπάλληλος   Ηλεκτρ. Εταιρ Διανομή παρανόμων 10/5/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μενεγάκης Θεόδωρος       3/5/1944 Αθήνα
Μενεγάτος Νικόλαος 47 Μικρέμπορος Αντιστασιακή δράση 29/5/1943 Αθήνα
Μενιδιάτης Αλέξανδρος       10/8/1944 Αθήνα
Μερμιγκίδης Ιωάννης 21 Εργάτης Σαμποτάζ 28/8/1943 Αθήνα
Μεστόγλου Ιωάννης 40 Επαγγελματίας Κατοχή όπλου 28/3/1942 Αθήνα
Μεταξάς Σπύρος 31 Τσαγκάρης Μέλος μυστικής οργάνωσης 20/5/1943 Αθήνα
Μετζελόπουλος Δημοσθ       3/5/1944 Αθήνα
Μετζελοπούλου Μαρία       8/9/1944 Αθήνα
Μητάκης Μιχαήλ 38     4/2/1944 Αθήνα
Μητσάκος Δημήτριος       21/7/1944 Αθήνα
Μητσάκος Ιωάννης       21/7/1944 Αθήνα
Μητσάρης Χαράλαμπος       8/4/1944 Αθήνα
Μητσογιάννης Σόλων       11/4/1944 Αθήνα
Μικιρδίτης Σεφεριάν 28 Υποδηματοποιός Εκτελέστηκε ως όμηρος 17/6/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μιλιώτης Ιωάννης       8/4/1944 Αθήνα
Μιχαλέας Ιωάννης   Εκ Κερκύρας   9/9/1944 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μιχαλόπουλος Σάββας 22 Εργάτης Αντιστασιακή δράση 4/2/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μονάς Ιωάννης 20 Φοιτητής Εκτελέστηκε ως όμηρος 25/11/1943 Αθήνα
Μοναστηριώτης Νικόλ. 22 Επιπλοποιός Σαμποτάζ 10/6/1942 Αθήνα
Μόνος Δημήτριος 27 Τεχνίτης Κατασκοπεία-Χρήση   πομπού 16/10/1943 Αθήνα
Μοσχόπουλος Νικόλαος 23 Φοιτητής Παράνομη έκδοση εφημερίδας 5/6/1942 Αθήνα
Μουζάκης Γεώργιος       3/5/1944 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μουκαντάκης Παναγ.       13/5/1944 Αθήνα
Μουράκης Ιωάννης       1/5/1944 Αθήνα
Μουχτούρης Αλέξανδρ.       9/3/1944 Αθήνα
Μπαλάφας Γεώργιος  49 Οινομάγειρας Κατασκοπεία 30/7/1943 Αθήνα
Μπαλντάς Μαυρουδής  20 Εργάτης Σαμποτάζ 12/7/1943 Αθήνα
Μπαν Άννα (Ουγγαρίς)       8/9/1944 Αθήνα
Μπαριάνος Γεώργιος       9/3/1944 Αθήνα
Μπάρκας Άγγελος     Αποκοπή καλωδίων 26/5/1942 Αθήνα
Μπάρκας Μαρίνος     Αποκοπή καλωδίων 26/5/1942 Αθήνα
Μπαρτίν Γεώργιος       21/7/1944 Αθήνα
Μπάσιος Δ.       6/10/1944 Αθήνα
Μπελιράκης Βίκτωρ       8/4/1944 Αθήνα
Μπέλλος Χρήστος       10/8/1944 Αθήνα
Μπενάκης Παναγιώτης 25 Έμπορος Εκτελέστηκε ως όμηρος 25/11/1943 Αθήνα
Μπερκέτης Ηλίας     Εκτελέστηκε ως όμηρος 7/1/1943 Αθήνα
Μπερμπεριάν Αλέξανδ.       9/3/1944 Αθήνα
Μπερπιλάγας Μιχαήλ       21/7/1944 Αθήνα
Μπερντέσης Κωσταντ.       24/8/1944 Αθήνα
Μπης Νικόλαος       3/5/1944 Αθήνα
Μπιζάνης Νομικός       11/4/1944 Αθήνα
Μπιλής Γ.       8/9/1944 Αθήνα
Μπλέτσας Νικόλαος       8/4/1944 Αθήνα
Μπουλούτσης Γρηγόρ. 20 Χωροφύλακας Αντιστασιακή δράση 28/8/1943 Αθήνα
Μπούκας Νικόλαος   Ραδιοτηλ/της Εμ.Ναυτικού Απαγορευμένη κατοχή-χρήση πομπού ασύρματου τηλεγράφου 14/11/1942 Αθήνα
Μπουλούμπασης Κωστ. 24 Έφεδρος Ανθυπ/γός Διανομή παράνομου τύπου 16/10/1943 Αθήνα
Μπουντουράκης Στ.       8/9/1944 Αθήνα
Μπούρας Κωσταντίνος 30 Λοχίας Πεζικού Δικηγόρος Χρήση αυρμάτου κατασκοπεία 19/6/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μουρνιάς Αντώνιος       9/3/1944 Αθήνα
Μυλωνάς Αναστάσιος     Αντιστασιακή δράση 28/11/1942 Αθήνα
Μώτος Αντώνιος       6/10/1944 Αθήνα
Νανέρης Παναγιώτης       1/5/1944 Αθήνα
Νάστρας Ιωάννης       10/8/1944 Αθήνα
Νίκας Γεώργιος 30 Γεωργός Σαμποτάζ 19/10/1941 Αθήνα
Νίκας Ελευθέριος       6/10/1944 Αθήνα
Νίκας Λεωνίδας       6/10/1944 Αθήνα
Νικηταράκης Κωνστ.     Εκτελεστηκε ως όμηρος 12/12/1943 Χαϊδάρι
Νικολαϊδης Μιλτιάδης       3/5/1944 Αθήνα
Νικολαϊδης Μιχαήλ 35 Αρτεργάτης Οπλοφορία 9/4/1943 Αθήνα
Νικαλαϊδης Νικόλαος       10/8/1944 Αθήνα
Νικολαϊδης Τάκης       1/5/1944 Αθήνα
Νικολόπουλος Ιωάννης       1/5/1944 Αθήνα
Νικολοπούλου Ακριβή       8/9/1944 Αθήνα
Νικολοπούλου Βάσω       8/9/1944 Αθήνα
Νόμπελης Μενέλεος 50 Υποδηματοποιός Εκτελέστηκε ως όμηρος 12/12/1943 Αθήνα
Νταβέλης Αλέξανδρος       8/4/1944 Αθήνα
Ντάβος Ιωάννης       8/4/1944 Αθήνα
Ντακούτας Γεώργιος       9/3/1944 Αθήνα
Ντάκος Ηλίας 36 Οδηγός αυτοκινήτων Κατοχή  φυσιγγίων Απόκρυψη Γερμανού λιποτάκτη 4/2/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Ντεγιάννης Ηλίας 30 Αξιωματικός Πολ. Ναυτικ. Πολ.Μηχανικ.   19/6/1943 Αθήνα
Ντελής Άγγελος       10/8/1944 Αθήνα
Ντέρης Αθανάσιος       3/5/1944 Αθήνα
Ντέρης Μιχαήλ       3/5/1944 Αθήνα
Ξαγοράρης Κωσταντ.       21/3/1944 Αθήνα
Ξαμπέλας Δημήτριος       10/8/1944 Αθήνα
Ξυφείλης Κωσταντίνος       21/7/1944 Αθήνα
Οικονομίδης Αλέξανδρ.       10/8/1944 Αθήνα
Οικονομίδης Χρήστος       8/4/1944 Αθήνα
Οικονόμου Γεώργιος       3/5/1944 Αθήνα
Οργανίδης Κωνσταντίν.       15/1/1944 Αθήνα
Παλαιολόγος Κ.       8/9/1944 Αθήνα
Παλασάκης Βασιλειος       10/8/1944 Αθήνα
Παλιατσέας Νικόλαος 23 Ιπτάμενος Ραδιοτηλ/της   Κατοχή πομπού 29/5/1943 Αθήνα
Πάλλης Βασίλειος 28 Αμαξάς Αντιστασιακή δράση 30/7/1943 Αθήνα
Παμπούκης Θεμιστοκλ.       8/9/1944 Αθήνα
Παναγιωτάρας Γεώργιος 25 Ναυτικός Εκτελέστηκε ως όμηρος 17/6/1943 Αθήνα
Παναγιώτης Γεώργιος       21/7/1944 Αθήνα
Παναγόπουλος Γαβριήλ 29 Δικηγόρος Αντιστασιακή δράση 2/11/1943 Αθήνα
Παναγόπουλος Νικόλ. 27 Υποδηματοποιός Κατοχή εκρηκτικών υλών 16/10/1943 Αθήνα
Πανέρης Ιωάννης       21/3/1944 Αθήνα
Πανέτης Χρήστος       1/5/1944 Αθήνα
Πανούσης Αναστάσιος       3/5/1944 Αθήνα
Πανουσόπουλος Κωνστ.       3/5/1944 Αθήνα
Πανταζής Δημήτριος       1/5/1944 Αθήνα
Πανταζόπουλος Βασιλ.       10/8/1944 Αθήνα
Παντής Ηρακλής 28 Μάγειρας Αντιστασιακή δράση 15/10/1942 Αθήνα
Παντούφλας Λεωνίδας       10/8/1944 Αθήνα
Πανωλιάκος Παναγιώτ. 27 Γεωργός Σαμποτάζ 19/10/1941 Αθήνα
Παπαγεωργίου Κωνστ.       3/5/1944 Αθήνα
Παπαγιαννάκος Ιωάννης       10/8/1944 Αθήνα
Παπαγιάννης Αντώνιος  37 Υπαξ/κός   Π.Ναυτικού Χρήση αυρμάτου κατασκοπεία και οπλοφορία 19/6/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Παπαδάκης Δ.       8/9/1944 Αθήνα
Παπαδάς Ευάγγελος 19 Φοιτητής Αντιστασιακή δράση 2/11/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Παπαδημητρίου Βασίλ.   26 Σωφέρ Αντιστασιακή δράση 30/7/1943 Αθήνα
Παπαδημητρίου Δημήτρ       1/5/1944 Αθήνα
Παπαδημητρίου Νικολ.       8/4/1944 Αθήνα
Παπαδόπουλος Διονυσ.  22 Φοιτητής Αντιστασιακή δράση 28/1/1943 Αθήνα
Παπαδόπουλος Εμμαν.   Καπνεργάτης Εκτελέστηκε ως όμηρος 16/12/1943 Αθήνα
Παπαδόπουλος Θεμιστ.   Εργάτης   15/1/1944 Αθήνα
Παπαδόπουλος Κωνστ.   22   Σαμποτάζ 281/1943 Αθήνα
Παπαδόπουλος Μιχαήλ       6/10/1944 Αθήνα
Παπαδόπουλος Χαρίλ.       9/3/1944 Αθήνα
Παπάζογλου Ευάγγελος       1/5/1944 Αθήνα
Παπάζογλου Τριαντάφ.       9/3/1944 Αθήνα
Παπαθανάσης Αθανάσ.       3/5/1944 Αθήνα
Παπαϊωάννου Γεώργιος       10/8/1944 Αθήνα
Παπαϊωάννου Κωνστ.       9/3/1944 Αθήνα
Παπακωνσταντίνου Ι. 28 Κτηματίας Εκτελεστηκε ως όμηρος 17/6/1943 Αθήνα
Παππάς Βασίλειος       21/7/1944 Αθήνα
Παρασκευάς Νικόλαος  43 Εργάτης Σαμποτάζ 9/4/1943 Αθήνα
Παρασκευόπουλος Θεμ. 36 Δάσκαλος Εκτελεστηκε ως όμηρος 17/6/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Παρασκευόπουλος Πλατ 31 Ηλεκτο- Μηχανικός Κατασκοπεία 2/11/1943 Αθήνα
Παρετσαριάν Πεβόρκ       1/5/1944 Αθήνα
Παρλαμάς Εμμανουήλ       8/9/1944 Αθήνα
Πασιανίδης Ευγένιος       10/8/1944 Αθήνα
Παταλιάς Παναγιώτης       10/8/1944 Αθήνα
Παταράκας Μιχαήλ       3/5/1944 Αθήνα
Πατέλης Βασίλειος     Κατασκοπεία 25/2/1943 Αθήνα
Πατσιάδης Κώστας       14/6/1944 Αθήνα
Παυλάντος Γεώργιος 24 Υπάλληλος Αντιστασιακή δράση 30/7/1943 Αθήνα
Παυλής Βασίλλης       14/6/1944 Αθήνα
Παυλόπουλος Σπύρος       3/5/1944 Αθήνα
Πεζίρης Λεωνίδας       14/6/1944 Αθήνα
Πελεκάνος Μαρίνος       6/10/1944 Αθήνα
Περιστέρας Χαράλαμπ.       8/4/1944 Αθήνα
Περρίκος Κωνσταντίνος 37 Υποσμηναγός Απαγορευμένη οπλοφορία-Κατοχή εκρηκτικών υλών Σύνταξη και διάδοση προπαγνδιστικών εντύπων  4/2/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Πετράκης Εμμανουήλ     Οπλοφορία 8/7/1942 Αθήνα
Πετρόπουλος Μιχαήλ 34 Δάσκαλος Σαμποτάζ 17/6/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Πέτρου Γεώργιος 38 Δημοτικός  Υπάλληλος Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Πέτρου Δημήτριος       14/6/1944 Αθήνα
Πλακοπίτης Νικόλαος       1/5/1944 Αθήνα
Πλανισιώτης Κωνστ.       1/5/1944 Αθήνα
Πολίτης Στέλιος       21/7/1944 Αθήνα
Πόλκος Ευάγγελος       1/5/1944 Αθήνα
Πολυγιαννάκης Δημήτρ. 34 Τραπεζικός Υπάλληλος Εκτελεστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Πολυμενάκος Γεώργιος  33 Εργάτης Αντιστασιακή δράση 23/8/1943 Αθήνα
Ποντίκης Κοσμάς       1/5/1944 Αθήνα
Πουρσούκης Χρήστος 20 Εργάτης Σαμποτάζ 10/5/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Πούτος Περικλής   Γεωργός Εκτελέστηκε ως όμηρος 7/1/1943 Αθήνα
Πράσιλος Αντώνιος       3/5/1944 Αθήνα
Προβατάρης Γεώργιος       6/10/1944 Αθήνα
Πυλαφίδης Ευδόκιμος 20 Ξυλουργός Οπλοφορία 2/11/1943 Αθήνα
Ραγκούσης Κωνσταντ.       3/5/1944 Αθήνα
Ράιδος Μανθαίος       3/6/1944 Αθήνα
Ραϊσης Ανδρέας       9/3/1944 Αθήνα
Ραϊσης Αντώνιος       21/7/1944 Αθήνα
Ράνιος Γεώργιος 39 Υπάλληλος Ετ. Υδάτων Καθοδηγητής της απεργίας δημ. Υπαλλήλων 17/6/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Ραπαντάς Κωνσταντίνος 22 Χωροφύλακας Αντιστασιακή δράση 28/8/1943 Αθήνα
Ράσας Ηλίας       3/5/1944 Αθήνα
Ραφτόπουλος Αντώνιος       21/7/1944 Αθήνα
Ρεμπούτσικας Δημήτρ.       1/5/1944 Αθήνα
Ρεσβάνης Κωνσταντίνος       3/6/1944 Αθήνα
Ρήζος Ηλίας       1/5/1944 Αθήνα
Ριγας Γεώργιος       9/3/1944 Αθήνα
Ριζόπουλος Γ.       8/9/1944 Αθήνα
Ροζάνης Γεώργιος       1/5/1944 Αθήνα
Ροζάνης Δημήτριος       1/5/1944 Αθήνα
Ροκουτάκης Αγησίλαος       10/8/1944 Αθήνα
Ρούκας Δημήτριος 57 Αξιωματικός Π.Ναυτικού Εκτελέστηκε ως όμηρος 7/1/1943 Αθήνα
Ρουμπουτσίκας Αναστ. 32     13/5/1944 Αθήνα
Ρούσσος Εμμανουήλ   Κουρέας Εκτελεστηκε ως όμηρος 16/12/1943 Αθήνα
Ρώτας Αντώνιος       3/5/1944 Αθήνα
Ρώτας Π.     Εκτελέστηκε ως όμηρος 12/12/1943 Χαϊδάρι
Σαβαϊδης Γεώργιος       3/5/1944 Αθήνα
Σαββόπουλος Γεώργιος  19 Υπάλληλος Οπλοφορία -κατασκοποία  23/8/1943 Αθήνα
Σακελάρης Δημήτριος       3/5/1944 Αθήνα
Σακελάρης Ιωάννης       13/5/1944 Αθήνα
Σακελάρης Νικόλαος       13/5/1944 Αθήνα
Σάλμας Γεώργιος       8/4/1944 Αθήνα
Σαμαράς Γεώργιος 18 Βοσκός Οπλοφορία Υπόθαλψη ανταρτών 2/11/1943 Αθήνα
Σάμιος Γεώργιος       3/5/1944 Αθήνα
Σαμπανιώτης Σπυρίδων   Χωροφύλακας Αντιστασιακή δράση 26/5/1942 Αθήνα
Σαντής Παναγιώτης     Μέλος μυστικής οργάνωσης 7/1/1943 Αθήνα
Σαντομίρης Φώτιος       1/5/1944 Αθήνα
Σαραντάκης Νικόλαος       10/8/1944 Αθήνα
Σεϊμινάκης Ιωάννης     Εκτελέστηκε ως όμηρος 25/11/1943 Αθήνα
Σεϊμινάκης Μηνάς     Εκτελέστηκε ως όμηρος 25/11/1943 Αθήνα
Σεϊτινίκης Χαρίδημος     Κρατήθηκε ως αρχηγός του ΚΚΕ Εκτελέστηκε ως όμηρος 7/1/1943 Αθήνα
Σεϊμινάκης Ανδρέας 18 Μανάβης Σαμποτάζ 12/7/1943 Αθήνα
Σερντένης Αθανάσιος 37   Εκτελέστηκε ως όμηρος 17/6/1943 Αθήνα
Σιβεδίδης Νικόλαος       8/4/1944 Αθήνα
Σιγδίδης Λάμπρος       3/5/1944 Αθήνα
Σιδέρης Γεώργιος       15/10/1942 Αθήνα
Σιδηροκαστρίτης Διαν.       3/5/1944 Αθήνα
Σιδηρόπουλος Κωνστ.       9/3/1944 Αθήνα
Σιμόσας Αθανάσιος       8/9/1944 Αθήνα
Σιμωνάκης Ελευθέριος       9/3/1944 Αθήνα
Σιντρίκος Κωνσταντίνος       3/5/1944 Αθήνα
Σκαλέρης Θεμιστοκλής       6/10/1944 Αθήνα
Σκάλκος Αντώνιος       8/9/1944 Αθήνα
Σκαρβέλης Δημ. 32     24/2/1944 Αθήνα
Σκαρέας Βασίλειος     Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Σκεντερίδης Ι.       8/9/1944 Αθήνα
Σκλάβαινας Στυλιανός       1/5/1944 Αθήνα
Σκλαβουνάκος Δημήτρ.       3/5/1944 Αθήνα
Σκλαβούνος Χρήστος       8/4/1944 Αθήνα
Σκούρας Αθανάσιος   Επιχειρηματ. Ανατίναξη του μεγάρου της Ε.Σ.Π.Ο.  28/1/1943 Αθήνα
Σκουτέλης Ηλίας       9/3/1944 Αθήνα
Σμυρναίος Δημήτριος       8/4/1944 Αθήνα
Σμύρος Ιωάννης       21/7/1944 Αθήνα
Σούλας Χρήστος       1/5/1944 Αθήνα
Σουλιώτης Αλέξανδρος       10/8/1944 Αθήνα
Σουμαράς Αρ.       6/10/1944 Αθήνα
Σουρλάς Παρμενίων       6/10/1944 Αθήνα
Σόφης Ανδρέας       1/5/1944 Αθήνα
Σόφης Δημήτριος       1/5/1944 Αθήνα
Σπανός Δημήτριος       3/5/1944 Αθήνα
Σπανός Χρήστος       8/9/1944 Αθήνα
Σπετσιωντάκης Μιχ. 32     24/2/1944 Αθήνα
Σπηλιώπουλος Κωνστ.       4/2/1944 Αθήνα
Σπηλιώτης Σταμάτιος       6/10/1944 Αθήνα
Σπηλιωπουλος Α.       8/9/1944 Αθήνα
Σπυρόπουλος Νομικός       21/7/1944 Αθήνα
Σπυρόπουλος Φώτιος       10/8/1944 Αθήνα
Σταμάτης Μιχ. 27 Ελαιοχρωματ. Αντιστασιακή δράση 12/7/1943 Αθήνα
Σταματέλος Μαλτέζος       3/5/1944 Αθήνα
Σταμάτης Παναγιώτης       9/3/1944 Αθήνα
Σταματίου Χρήστος       3/5/1944 Αθήνα
Στάμος Επαμ. 37 Ράπτης Εκτελέστηκε ως όμηρος 17/6/1943 Αθήνα
Σταμούλης Βασίλειος       1/5/1944 Αθήνα
Στάμος Χρήστος 30 Γεωργός Σαμποτάζ 5/10/1941 Αθήνα
Σταυρόπουλος Ράλλης       15/1/1944 Αθήνα
Σταύρου Σπύρος       1/5/1944 Αθήνα
Στεφανίδης Στέφανος       10/8/1944 Αθήνα
Στεφανόπουλος Αχιλλ.       10/8/1944 Αθήνα
Στράγκος Παναγιώτης     Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Στρατής Αναστάσιος       8/4/1944 Αθήνα
Στραφόπουλος Δημήτρ.       3/5/1944 Αθήνα
Σημωνίδης Ε.       8/9/1944 Αθήνα
Συνεφάκης Παναγιώτης       8/4/1944 Αθήνα
Συνεχέρης Δημήτριος       8/4/1944 Αθήνα
Συρόπουλος Αθανάσιος   Ξυλουργός Συννετοχή σε κομμουνιστική οργάνωση Συμμετοχή σε ένοπλη συμμορία-κατοχή όπλων-πολεμοφοδίων Ανατρεπτική προπαγάνδα Ακρόαση ραδιοφονικών εκπομπών Απόπειρα φόνου Ιταλών Στρατιωτών 16/10/1942 Αθήνα
Σφραγίδας Ελευθέριος       14/6/1944 Αθήνα
Σραγίδας Ιωάννης       14/6/1944 Αθήνα
Σωτηρόπουλος Γεώργ. 23 Χωροφύλακας Αντιστασιακή δράση 28/8/1943 Αθήνα
Σωτηρόπουλος Μιχαήλ       21/3/1944 Αθήνα
Τάκης Γ.       8/9/1944 Αθήνα
Ταλέπορος Ηλίας       1/5/1944 Αθήνα
Ταρούσης Ιωάννης       3/5/1944 Αθήνα
Τατουτίδης Ελευθέριος       9/3/1944 Αθήνα
Τελάλης Κάρολος       21/7/1944 Αθήνα
Τελάλης Παύλος       21/7/1944 Αθήνα
Τενεκιαβιάν Οσίκ       9/3/1944 Αθήνα
Τεπεκετζόγλου Ιωαννης 29 Σοφατζής Εκτελέστηκε ως όμηρος 17/6/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Τζιβάρας Βασίλειος     Εκτελέστηκε ως όμηρος 25/11/1943 Αθήνα
Τζαβέλλας Σπύρος 38 Δικηγόρος Κατασκοπεία 23/2/1943 Αθήνα
Τζανουλίνας Σωτήριος       3/5/1944 Αθήνα
Τοκαλίδης Ισαάκ     Αντιστασιακή δράση 6/6/1942 Αθήνα
Ταρβακόπουλος Αντων.  26 Υδραυλικός Εκτελέστηκε ως όμηρος 17/6/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Τούντας Αθανασιος       1/5/1944 Αθήνα
Τούντας Δημήτριος       21/7/1944 Αθήνα
Τρατράς Σταμάτιος 32 Καπετάνιος Μεταφορά πομπού 29/5/1943 Αθήνα
Τριαντάφυλλος Γεώργ.       21/7/1944 Αθήνα
Τρικάρης Στυλιανός       9/3/1944 Αθήνα
Τρίχας Άγγελος 28 Γεωργός Σαμποτάζ 24/3/1943 Αθήνα
Τρογιάννος Βασίλειος       3/5/1944 Αθήνα
Τρουμπέτης Αγησίλαος       15/1/1944 Αθήνα
Τσάκας Δημήτριος       3/5/1944 Αθήνα
Τσακίρης Κωσταντίνος       8/4/1944 Αθήνα
Τσαμουράνης Ηλίας     Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Τσαντάνης Φραγκίσκος     Κατασκοπεία 23/2/1943 Αθήνα
Τσάντος Αθανάσιος   Εργάτης Σαμποτάζ 5/10/1942 Αθήνα
Τσαούσης Παναγιώτης   Εργάτης Διανομή προκηρύξεων 26/8/1943 Αθήνα
Τσαουσίδης Ηλίας     Αντιστασιακή δράση 20/9/1942 Αθήνα
Τσοπανάκος Ευθύμιος       24/8/1944 Αθήνα
Τσαματσάρης Κωνστ.       21/7/1944 Αθήνα
Τσαρδάκας Δημήτριος   Χωρικός Συμμετοχή σε κμ/κή οργάνωση Συμμετοχή σε ένοπλη συμμορία-Κατοχή όπλων-πολεμοφοδίων Ανατρεπτική προπαγάνδα Ακρόαση ραδιοφωνικών εκπομπών- Απόπειρα φόνου Ιταλών στρατιωτών 16/10/1942 Αθήνα
Τσελέντης Σωκράτης 44 Τροφοδότης  εμπ.πλοίων Κατασκοπεία 29/5/1943 Αθήνα
Τσελέπης Αθανάσιος       3/5/1944 Αθήνα
Τσενές Χαρ.       6/10/1944 Αθήνα
Τσίκος Νικόλαος       1/5/1944 Αθήνα
Τσιλίβας Στέφανος     Εκτελέστηκε ως όμηρος 27/11/1943 Αθήνα
Τσιμπάρης Μαρτίνος   εκ Κερκύρας   9/9/1944 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Τσιναράκης Γεώργιος       8/4/1944 Αθήνα
Τσίρκας Χρήστος       1/5/1944 Αθήνα
Τσινορτάς Αλέξανδρος       9/3/1944 Αθήνα
Τσιώκος Στ.       8/9/1944 Αθήνα
Τσίώτας Χρήστος       21/7/1944 Αθήνα
Τσάρης Κωνσταντίνος       3/5/1944 Αθήνα
Τσουγιαννάκης Χαραλ.  27 Εργάτης Σαμποτάζ 28/1/1944 Αθήνα
Τσουκαλάς Διονύσιος       9/3/1944 Αθήνα
Τσουμπανέλης Αργύριος       14/6/1944 Αθήνα
Τσουνάκης Ιωάννης       6/10/1944 Αθήνα
Τσουρτσούλης Αριστ.     Εκτελέστηκε ως όμηρος 7/1/1943 Αθήνα
Τσουσκάλας Νικόλαος       9/3/1944 Αθήνα
Τσούτσας Λουκάς 22 Βοσκός Οπλοφορία 2/11/1943 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Τυφλόπητας Ιωάννης       24/8/1944 Αθήνα
Υπαντίδης Αριστείδης       10/8/1944 Αθήνα
Υφαντής Κωνσταντίνος       10/8/1944 Αθήνα
Φαντούλης Γιόριος       21/7/1944 Αθήνα
Φαρμακίδου Αρ.       8/9/1944 Αθήνα
Φασάλας Βασίλειος 25 Μικροπωλητ. Σαμποτάζ 28/8/1943 Αθήνα
Φέξης Αντρέας       21/3/1944 Αθήνα
Φερετόπουλος Νόντας       1/5/1944 Αθήνα
Φεφές Απόστολος       1/5/1944 Αθήνα
Φιλιππάκης Κων/νος 25 εκ Κουπονίων   10/6/1944 Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Φιλιππάτος Σπυρίδων       1/7/1944 Αθήνα
Φιλιππόπουλος Δημήτρ. 45 Εργάτης Κατοχή όπλου 28/3/1942 Αθήνα
Φιλόπουλος Ανέστης       1/5/1944 Αθήνα
Φίνος Ιωάννης       21/7/1944 Αθήνα
Φλόνδας Παναγιώτης       8/9/1944 Αθήνα
Φολερός Ιωάννης 40 Ραδιοτηλ/της Κατασκοπεία 18/12/1942 Αθήνα
Φούτας Παντελής       21/7/1944 Αθήνα
Φραγκέα Σ.       8/9/1944 Αθήνα
Φραγκογιάννης Νικολ.       8/4/1944 Αθήνα
Φράγκος Αλέξανδρος       8/4/1944 Αθήνα
Φράγκος Δημήτριος 17 Εργάτης Σαμποτάζ 25/11/1943 Αθήνα
Φραγκούλης Βασίλειος       21/7/1944 Αθήνα
Φραγκούλης Ιωάννης 25 Εισπράκτωρ  λωφορείου Σαμποτάζ 10/6/1942 Αθήνα
Φριλίγγος Ιωάννης       24/8/1944 Αθήνα
Φωκάς Ιωακείμ       1/5/1944 Αθήνα
Χαιρόπουλος Ηλίας       8/4/1944 Αθήνα
Χάλαρης Νικόλαος       1/5/1944 Αθήνα
Χαραλαμπίδης Χρήστης       9/3/1944 Αθήνα
Χαρίδης Παναγιώτης 27 Ηλεκρολόγος Αρχηγός,συμμορίας-κατοχή όπλων-Απόκρυψη και τροφοδοσία Άγγλων   Αθήνα
Χατζηαθανασίου Αντών.       13/5/1944 Αθήνα
Χατζηγιάννης Τρύφων       8/4/1944 Αθήνα
Χατζηκιοσάν Γιόγια       9/3/1944 Αθήνα
Χατζηκωνσταντής Ευάγ       9/3/1944 Αθήνα
Χατζής Γεώργιος 23 Εργάτης Οπλοφορία 9/4/1943 Αθήνα
Χατζησπύρου Παντελής       21/7/1944 Αθήνα
Χατζησταμάτης Κωνστ.     Εκτελέστηκε ως όμηρος 12/12/1943 Χαϊδάρι
Χατζηχρήστου Βασίλ.       29/1/1944 Αθήνα
Χατζόπουλος Νικ.ή Φωτ.       1/5/1944 Αθήνα
Χατζοπούλου Μανταλέν       8/9/1944 Αθήνα
Χαχλάκης Μιχαήλ       24/8/1944 Αθήνα
Χειλάς Γεώργιος       3/5/1944 Αθήνα
Χόνδρος Νικόλαος     Αντιστασιακή δράση 6/6/1942 Αθήνα
Χοντρόπουλος Νικόλ.       9/6/1944 Αθήνα
Χούπης Ιωάννης       8/9/1944 Αθήνα
Χούση Βάσνους       8/4/1944 Αθήνα
Χρηστακόπουλος Δημ.       1/5/1944 Αθήνα
Χριστοδουλιφιλος Ν. 30     24/2/1944 Αθήνα
Χριστοδούλου Αχιλλεύς       8/4/1944 Αθήνα
Χρυσανθόπουλος Παν.   Χωροφύλακας Αντιστασιακή δράση 28/8/1943 Αθήνα
Χρυσοστόμου Ιωακείμ     Εκτελέστηκε ως όμηρος 12/12/1943 Αθήνα
Χυτίρις Κωνσταντίνος       1/5/1944 Αθήνα
Ψαράκης Χρήστος 50 Υπάλληλος φόρων Αντιστασιακή δράση 28/11/1942 Αθήνα
Ψαρουδάκης Αντώνιος       6/10/1944 Αθήνα
Ψελίδας Δημήτριος       8/4/1944 Αθήνα
                                               
========================================================================

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ) ΑΠΟ 383 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1945-1949  ΚΑΙ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΥΤΏΝ 
(Φυσικών αυτουργών εγκλημάτων και κανενός ηθικού αυτουργού !!!!!!)
  

AΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ» ΤΗΣ 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1948


10 Μαρτίου 1948, ΦΕΚ 25

Έκθεσις εκτελέσεως καταδικαστικών εις θάνατον αποφάσεων
          Εν Ναυπλίω σήμερον την 19ην Φεβρουαρίου 1948 έτους ημέραν Πέμπτην και ώραν 7ην προ μεσημβρίας ημείς ο παρά Πλημ/καις Αντεισαγγελεύς Σταύρος Φαρμάκης, ορισθέντες του Εισαγγελέως των ενταύθα Πλημ/κών όπως παραστώ κατά την εκτέλεσιν.
1)Της υπ΄ αριθ. 23 και από 9  8/βρίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ής κατεδικάσθη εις ποινήν του θανάτου ο Νικήτας Ιωάννου Σαμαρζής, ετών 37, γεννηθείς και κατοικών εν Καλυβίοις Κορινθίας, γεωργός και χριστιανός ορθόδοξος.
2) Της υπ΄ αρίθ. 23 και από 9  8/βρίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι  ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Βλάσσιος Παναγ. Οικονομόπουλος, ετών 31, γεννηθείς και κατοικών εν Καλυβίοις Κορινθίας, γεωργός και χριστιανός ορθόδοξος.
3) Της υπ΄ αρίθ. 11 και από 7 Σ/βρίου 1947 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Νικόλαος Ιωάννου Σμυρλής, γεννηθείς και κατοικών εν Προνοία Ναυπλίου, ετών 32, τυροκόμος και χριστιανός ορθόδοξος.
4) Της υπ΄ αρίθ. 12 και από 4 Απριλίου 1947 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Περίανδρος Γεωργίου Διακουσιώτης ή Τίγρης, γεννηθείς και κατοικών εν Βασιλικώ Κορινθίας, ετών 28, αγρότης και χριστιανός ορθόδοξος.
5) Της υπ΄ αρίθ. 7 και από 11 Ιανουαρίου 1947 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Παναγ. Σταμ. Τσόχλας ή Βόλγας, γεννηθείς και κατοικών εν Καλαμακίω Κορινθίας, ετών 37, θερμαστής και χριστιανός ορθόδοξος.
6) Της υπ΄ αρίθ. 27 και από 13 Ιουνίου 1947 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Ιωάννης Αθαν. Πανάγου, γεννηθείς και κατοικών εν Βασιλικώ Κορινθίας, ετών 35, κτηματίας και χριστιανός ορθόδοξος.
7) Της υπ΄ αρίθ. 37 και από 22 8/βρίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Νικόλαος Γεωργ. Αποστολάκης ή Αράπης ή Μαύρος, γεννηθείς και κατοικών εν Κανάβοις του Ηρακλείου Κρήτης, ετών 34, εργάτης και χριστιανός ορθόδοξος.
8) Της υπ΄ αρίθ. 41 και από 17 Μαρτίου 1947 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Κων/νος Σταύρου Γλυκός ή Σερπέτης, γεννηθείς εις Οξύλιθον Ευβοίας και κατοικών εις Στόμιον Κορινθίας, ετών 43, ξυλουργός και χριστιανός ορθόδοξος.
9) Της υπ΄ αρίθ. 31 και από 16 Μαϊου 1947 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Γεωργ. Μπαλάση Κατιρλιώτης, γεννηθείς και κατοικών εν Κίω Μ. Ασίας και κατοικών εν Ν. Κίω Άργους, ετών 35, γεωργός και χριστιανός ορθόδοξος.
10) Της υπ΄ αρίθ. 11 και από 7 Δ/βρίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Ιωάννης Ανδρ. Κανελλόπουλος, γεννηθείς και κατοικών εν Δερβενίω και κατοικών εν Ζευγολατίω Κορινθίας, ετών 37, ράπτης και χριστιανός ορθόδοξος.
11) Της υπ΄ αρίθ. 29 και από 21 Ν/βρίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Σεραφείμ Γεωργ. Γκιώκας ή Καπετάν Θύριος, γεννηθείς και κατοικών εν Ερυθραίς Μεγαρίδος, ετών 29, σωφέρ και χριστιανός ορθόδοξος.
          Κηρυχθέντες ένοχοι φόνων και ήδη κρατούμενοι εν ταις ενταύθα φυλακαίς Ακροναυπλίας, παραλαβόντες και τον Δικαστικόν Γραμματέα της αυτής Εισαγγελίας Γεώργιον Δράσσαν, μετάβημεν εις τον τόπον της εκτελέσεως, ανατολικήν πλευράν του ενταύθα Νεκροταφείου, ένθα παρίστατο ο ιερεύς Νικολ. Σαγκιώτης και ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημ. Σαγιάς. Προσαχθέντες οι εις θάνατον καταδικασθέντες.
1)Νικήτας Ιωαν. Σαμαρτζής. 2)Βλάσιος Παναγ. Οικονομόπουλος. 3) Νικόλαος Ιωαν. Σμυρλής. 4)Περίανδρος Γεωργ. Διακουργιώτης ή Τίγρης. 5) Παναγ. Σταμ. Τσόχλας ή Βόλγας. 6) Ιωαν. Αθαν. Πανάγος. 7)Νικολ. Γεωργ. Αποστολάκης. 8)Κωνστ. Σταύρου Γλυκός ή Σερμπέτης. 8) Γεωργ. Μπαλάση Κατιρλιώτης. 10) Ιωάννης  Ανδρ. Κανελλόπουλος. 11) Σεραφείμ Γεωργ. Γκιόκας περί της ταυτότητος των οποίων εβεβαιώθημεν υπό του επικεφαλής του εκτελεστικού αποσπάσματος Μοιράρχου κ. Γεωργ. Αλεξπούλου, αλλά και εξ αυτών των ιδίων καταδίκων οίτινες ερωτηθέντες εδήλωσαν ότι ουδέν έχουν να ειπούν.
          Μεθ΄ ο τοποθετηθέντων των καταδίκων έναντι του εκτελεστικού αποσπάσματος αναγνώσθησαν υπό του Γραμματέος εις επήκοον πάντων των παρισταμένων αι μνησθείσαι ανωτέρω υπ΄ αριθ. 23/1946, 23/1946, 11/47 12/47, 7/47, 27/47, 37/46, 41/47, 31/47,11/47, 29/47, αποφάσεις του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων και εξετελεσθησαν υπό του εκτελεστικού αποσπάσματος διά τυφεκισμού θανατωθέντων των καταδίκων και διαπιστωθέντος του θανάτου αυτών υπό του ιατρού Εφέδρου Ανθυπιάτρου παρά το Κ.Ε.Μ. Αλέξανδρου Μαντά.
          Εφ΄ ω συνετάγη η παρούσα έκθεσις ήτις αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται ως έπεται.
                      Ο Αντισαγγελεύς                             Ο Γραμματεύς
                     ΣΤ.  ΦΑΡΜΑΚΗΣ                           ΓΕΩΡΓ. ΔΡΑΣΣΑΣ

=========================================================================
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΛΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΦΕΚ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Αργύριος Καραγιάννης του Δημητρίου 9/7/1945 21/8/1945 ΦΕΚ52 Παρά το Νεκροταφείο Αιγίνης
Ηλίας Σεφερλής του Κων. 19/3/1947 17/4/1947  ΦΕΚ 20 Παρά το Νεκροταφείο Αιγίνης
Δημήτριος Φλέσας του Ανδρέου Γεωργός 6/5/1947 18/5/1947  ΦΕΚ 26 Παρά το Νεκροταφείο Αιγίνης
Κων/νος Κωτούλιας του Μιχαήλ 19/6/1947 18/5/1947  ΦΕΚ 27 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Θεόδ. Παν. Τριανταφύλου ή       Παναγιωταράς Ετών 36.    Φορτοεκφορτωτής  Εκ Λεβαδείας 19/6/1947 26/8/1947  ΦΕΚ 43 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Ευάγγ. Γεωρ. Χατζόπουλος ή Κοτσοβάγγελος Ετών 22   Σερβιτόρος.           Κάτοικ. Αθηνών 19/6/1947 26/8/1947  ΦΕΚ 43 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Θεοδ. Βασ. Σιδέρης Ετών 24   Εγάτης.           Κάτοικ. Αθηνών 19/6/1947 26/8/1947  ΦΕΚ 43 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Παναγ. Κόλλιας του Λουκά Ετών 26.   Γεωργός.           Κάτοικ. Λεβαδείας 19/6/1947 26/8/1947  ΦΕΚ 43 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Δημ. Γκίνης του Αναστ. Ετών 52.   Γεωργός.           Κάτοικ. Αθηνών 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Δημ. Ντάλιος του Στεργίου Ετών 31.   Αχθοφόρος.           Κάτοικ. Λαμίας 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Ευθ. Κοσκολέτος του Γεωργ. Ετών 45.   Γεωργός.           Κάτοικ. Μπούση Κορινθιας 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Αντών. Μπουρδής του Γεωργ. Ετών 27.   Ζαχαρ/της.           Κάτοικ. Πειραιά 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Δημ. Αυγέρης του Αναστ. Ετών 29.   
Μηχ. Επ. Ναυτικού.           
Κάτοικ. Πειραιά
19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Παναγ. Ιωαν. Δημητρόπουλος  Ετών 45   Εργατικός          Κάτοικ. Θηβών 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Αλεξ. Δημ. Κόλλιας Ετών 24.   Θερμαστής         Κάτοικ. Θηβών 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Αθαν. Γεωρ. Γκινονιώτης Ετών 33.   ηλεκτροτεχνήτης.           
Κάτοικ. Περιστέρι Αθηνών
19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Κωνστ. Χαραλ. Βουτσινάς Ετών 22.           
Κάτοικ. Περιστέρι Αθηνών
19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Συνοδινός Νικ. Λάτσος Ετών 19.       Ελαιοχ/της  Κάτοικ. Περιστέρι Αθηνών 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Κυριάκος Στ. Καλογιάννης Ετών 33.   Υποδημ/ποιός Κάτοικ. Περιστέρι Αθηνών 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Μιχαήλ Μονέδας του Χρίστου Ετών 23.  Σιδηρομικός Υπ. Κάτοικ. Πειραιά 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Κυριάκος Τσιμπρίδης του Παν. Από Πλατανιά Δράμας 8/9/1947 19/9/1947 ΦΕΚ 49 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Κων/νος Γκεμάνης του Νέστ. 8/9/1947 19/9/1947 ΦΕΚ 49 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Δημήτριος Μάντζος του Ζώη Κατοικ. Κοκκινόχωμα Καβάλας 29/11/1947 10/12/1947 ΦΕΚ 62 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Μιχαήλ Βασ. Βλαχογιάννης  Ετών 31. Καθεκλοποιός Κατοικ. Τρίπολη 17/12/1947 30/12/1947 ΦΕΚ 66 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Ντόρος Χασάν του Χουσείν  Ετών 63. Γεωργός 
Κατοικ. Σμόρτος Ηγουμενίτσας
10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Αρναούτ Οσμάν του Μερεμέτη  Ετών 34 .   Κουρέας     
Κατοικ. Ξάνθη
10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Θεοφάνης Τράγος του Αθαναν.  Ετών 31 . Καθεκλοποιός Κατοικ. Τρίπολη 10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Κωνσταντ. Πολίτης του Αγγέλου  Ετών 23. Κτηματίας 
Κατοικ. Ταλλήνη Κορινθίας
10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Σπυρίων Κουλτσινιώτης του Κ.  Ετών 26.  Κτηματίας   
Κατοικ. Μ.Βάλτος Κορινθίας
10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Διαμαντής Τσαγγάρης του Γεωργ.  Ετών 27.    Γεωργός     
 Κατοικ. Λαστέρι Φαρρών
10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Ανδρέας Παπαδόπουλος του Ιωάννη  Ετών 24 .  Υποδ/ποιός      Κατοικ. Αιγιαλεία 10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Βασίλειος Κωσταντακόπουλος του Βλασίου  Ετών 31. Κλοστοϋφ/γός
 Κατοικ. Πάτρα
10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Αριστείδης Κωνσταντίνου Κουσουλός  Ετών 28 .Κτηματίας   
Κατοικ. Χελιδάριο Κορινθίας
12/1/1948 29/1/1948  ΦΕΚ 7 Αργοστόλι θεση: Δρέπανος
Γεράσιμος Παν. Βούρτσης  Ετών 31 Καφεπώλης 
Κατοικ. Πάτρα
12/1/1948 29/1/1948  ΦΕΚ 7 Αργοστόλι θεση: Δρέπανος
Σπυρίδων Ιωάννου Καπαλέρης  Ετών 29           
Κατοικ. Κοκκινιά Αθηνών
13/2/1948 24/2/1948  ΦΕΚ 20 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Μουράτ Χ. Κουδελικιάν  Ετών 26           
Κατοικ.  Αθηνών
13/2/1948 24/2/1948  ΦΕΚ 20 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Δημήτριος Γεωργ. Βεμπίρης ή Ατρόμητος  Ετών 25                   
Γεωργός . 
Κατοικ.  Μαλαμούκα καλαβρύτων
9/2/1948 24/2/1948  ΦΕΚ 20 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Κωσταντίνος Δημ. Δημητρόπουλος  Ετών 25                   
Κτηματίας .
 Κατοικ.  Ψαροφάι Πάτρα
9/2/1948 24/2/1948  ΦΕΚ 20 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Διονύσιος Δημ. Κωσταντάρας  Ετών 28                   
Γεωργός.
 Κατοικ.  Ναύπακτος
9/2/1948 24/2/1948  ΦΕΚ 20 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Παναγιώτης Ανδρ. Νικολετάκης ή Ψάρριας  Ετών 27                   
Κατοικ.  Νεοχώρι Ναύπακτος
9/2/1948 24/2/1948  ΦΕΚ 20 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Νικόλαος Δημ. Σιδηροκαστρίτης ή Κατερίνας  Ετών 24 . Γεωργός.     
Κατοικ.  Παντοκράτορα Ζακύνθου
9/2/1948 24/2/1948  ΦΕΚ 20 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Νικήτας Ιωαν. Σαμαρτζής  Ετών 37 . Γεωργός. 
Κατοικ.  Καλύβια Κορινθίας
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο
 Ναυπλίου
Βλάσιος Παν. Οικονομόπουλος  Ετών 31 .  Γεωργός. 
Κατοικ.  Καλύβια Κορινθίας
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείον Ναυπλίου
Νικόλαος Ιωαν. Σμυρλής  Ετών 37 . Τυροκόμος. 
Κατοικ.  Προνοία Ναυπλίου
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Περίανδρος γεωργ. Διακουσιώτης ή Τίγρης  Ετών 28  Αγρότης. 
Κατοικ.  Βασιλικώ Κορινθίας
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Παναγ. Σταμ. Τσόχλας ή Βόλγας  Ετών 37  .Θερμαστής. 
Κατοικ.  Καλαμάκι Κορινθίας
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Ιωάννης Αθαν. Πανάγος  Ετών 35   .Κτηματίας. 
Κατοικ.  Βασιλικώ Κορινθίας
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Νικόλαος Γεωργ. Αποστολάκης ή Αράπης ή Μαύρος  Ετών 37  . Εργάτης. 
Κατοικ.  Κανάβοις Ηρακλείου Κρήτης
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Κων/νος Σταυρου Γλυκός ή Σερμπέτης  Ετών 41                  Ξυλουργός.Από τον Οξύλιθον Ευβοίας . Κατοικ.  Στόμιον Κορινθίας 19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Γεώργιος Μπαλάση Κατιρλιώτης  Ετών 35                  
Γεωργός. 
Κατοικ.  Ν.Κιω Άργους
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Ιωάννης Ανδρ. Κανελλόπουλος  Ετών 37  . Ράπτης. 
Κατοικ.  Ζευγολατίω Κορινθίας
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Σεραφείμ Γεωργ. Γκιόκας ή Καπετάν Θύριος    Ετών 29 .  Σωφέρ. 
 Κατοικ.  Ερυθραίς Μεγαρίδος
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Χρήστος Ιωανν. Γκούμας  Κατοικ. Παπαδάτων -Ξηρομέρου 23/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 Νεκροταφείο Λευκάδος
Γεωργίου κ. Λένα  Ετών 25                 
 Γεωργός. 
Κατοικ. Λειβαδιά
18/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Φωτίου Δ. Κατή  Ετών 29                  
Τυπογράφος. 
Κατοικ. Καρπενησίου
18/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Ιωάννη Κουκούτση Αθηναίου  Ετών 44 .  Εργάτης. 
Κατοικ. Καρπενησίου
18/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Εμμανουήλ Στρατή Αριστείδου ή Μπαγιαντέρου  Ετών 25                  
 Εργάτης. 
 Κατοικ.  Θηβών
18/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Νικολάου Μπαρή Γεωργίου ή Βαρή   Ετών 23                 
 Εργάτης. 
 Κατοικ.  Πατρών
18/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτου»
Κωνσταντίνος Αθ. Χαρχαλιάς Κατοικ. Καστρακίου 16/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 8 χιλ εκ της πόλεως Λευκάδος πεδιάδα
Σωτήριος Χρ.Πέτρουλας Κατοικ. Αγρινίου  16/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 8 χιλ εκ της πόλεως Λευκάδος πεδιάδα
Βασίλειος Παν.Ζυγούρης Κατοικ. Παναιτωλίου  16/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 8 χιλ εκ της πόλεως Λευκάδος πεδιάδα
Χρήστος Σωτ. Μαυρογιάννης  Ετών 32                 
 Κατοικ.  Κάτω Αχαϊα
14/2/1948 13/3/1948  ΦΕΚ 27 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Αναστάσιος Κων. Καραγιάννης  Ετών 45 . Γεωργός. 
Κατοικ.  Εν Ρηγανίω (γεννηθείς εν Αγροπηδοκάμπω)
14/2/1948 13/3/1948  ΦΕΚ 27 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Σταύρος Γεωργ. Σταματτελάτος  Ετών 22  . Εργάτης. 
Κατοικ.  Πατρών
14/2/1948 13/3/1948  ΦΕΚ 27 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Βασίλειος Ιωανν. Καραμπέρης ή Καπετάν Δράκος  Ετών 31  .Γεωργός.   
Κατοικ.  Σκιαδά Τριταίας
14/2/1948 13/3/1948  ΦΕΚ 27 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Κωσταντίνος Σπύρου Γιρανταλής Ετών 21      
Κατοικ. Πυριδιτοποιείου
21/2/1948 26/3/1948  ΦΕΚ 31 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Πέτρος Αντων. Κουφάκης Ετών 21      
Κατοικ. Πυριδιτοποιείου.
21/2/1948 26/3/1948  ΦΕΚ 31 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Σαμουήλ Συμ. Δέντης ή Μέλλης  Ετών 21      Κατοικ. Πυριδιτοποιείου Χαϊδαρίου. Έλλην και ισραηλήτης το θρήσκευμα 21/2/1948 27/3/1948  ΦΕΚ 31 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Πέτρος Γεωργ. Πατμανίδης  Ετών 19                 
Κατοικ.  Χαϊδαρίου
21/2/1948 26/3/1948  ΦΕΚ 31 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Αναστάσιος Χρ. Κούνουπας  Ετών 19                 
Κατοικ. Αγίας Ελεούσης
21/2/1948 26/3/1948  ΦΕΚ 31 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Βλασ. Χρισ. Μακαρόνας  Κατοικ.  Αθηνών 21/2/1948 27/3/1948  ΦΕΚ 32 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Νικόλαος Ιερ. Λάιος  Ετών 30               
Κατοικ. Μεγάρων
21/2/1948 27/3/1948  ΦΕΚ 32 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Κων/νος Ανδρ. Πανταζής  Ετών 30               
Κατοικ. Μεγάρων
21/2/1948 27/3/1948  ΦΕΚ 32 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Πέτρος Δημ. Τζογανάκης  Κατοικ.  Αθηνών 21/2/1948 27/3/1948  ΦΕΚ 32 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
ΚωσταντίνοςΤριανταφύλλου Μπίρτσας ή Δρίτσας   Ετών 30                  Εργάτης.Κατοικ. Λειβαδείας 28/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Γεώργιος Χρήστου Κιτσοπάνος  Ετών 38              Γεωργός.Κατοικ. Καμπαρίνης 28/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Αναστασίου Ζερβού Αλεξάνδρου  Ετών 29              Ανθυπ/του.Κατοικ. Πατρών 28/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Λεωνίδου Τσενέκα  Ετών 22               Εργάτης.Κατοικ. Αθηνών 28/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Σπυρίδωνος Πιέρρου Ανδρέου  Ετών 30               Εργάτης.Κατοικ. Λειβαδείας 28/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Βασίλειος Αντωνίου Ζαφειρόπουλος  Ετών 21 .  Κτηματίας.
Κατοικ. Κουλούρα Αιγίου
24/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Αναστάσιος Νικ. Μποζίνης  Ετών 22             
Κατοικ. Διθακιάς Ζακύνθου
28/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Δημήτριος Π. Τσώκος ή Σακκής  Ετών 30             
Κατοικ. Ερέτρειας
28/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Στέφανος κ. Λιόλιος Κατοικ. Αθηνών 21/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Ιωάννης Κ. Κεφάλας Κατοικ. Αθηνών 21/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Κωνσταντίνος Χρήστου Ρεμπελιάς ή Τσαπάρας  Ετών 40                       Σοφέρ.                        
 Κατοικ. Αγρίνιο
24/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Βασίλειος Παν. Κατσαϊτης  Ετών 28              Παραγωγεύς                        Κατοικ. Αχαϊαν-Οβρυιάν 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Κων/νος Νικολάου Μπάρπας ή Μπάρμπας  Ετών 23  .  Γεωργός.         Κατοικ. Πάτρα 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Αντώνιος Χαρ. Βασιλόπουλος ή Στραβολαίμης  Ετών 26               Κτηματίας.                         Κατοικ. Ζαρουχλέικα 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Νεοκλής γεωργίου Κακός   Ετών35               Καφεπώλης.                         Κατοικ. Ζαρουχλέικα- Πάτρα 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Ανδρέας Ιωάννου Βάρδαλος  Ετών 32              Κτηματίας.                         Κατοικ. Πάτρα 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Βασίλειος Γρηγ. Κίντος  Ετών 32               Κτηματίας.                         Κατοικ.Αμαλιάδα 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Χρήστος Βασ. Θεοδωρακόπουλος ή Βασιλογιάννης  Ετών 30               Κασσιτερωτής.                         Κατοικ. Σανταμέρι-Αχαϊαν 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Ευάγγελος Βασιλείου Λαμπρόπουλος  Ετών37  .  Γεωργός.         Κατοικ. Λαμπρέικα 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Γεώργιος Σπυρ. Λυκουρέσης ή Μοντενίγος  Ετών 19  . Γεωργός.          Κατοικ. Λιθακιά 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Διονύσιος Δραγανίγου Γιακουμέλος  Ετών 23 . Γεωργός.     
Κατοικ. Γύρι
3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Αριστοτέλης Xρήστου Βλάχος  Ετών 20.   Γεωργός.    
Κατοικ. Πρόδρομον-Ξυρομέρου
3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Σωτήριος Παναγιωτόπουλος ή Μαϊστρος του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας  Ετών26                                          Μηχανικός.                          Κατοικ. Αγ. Κωσταντίνος Αιγίου- Πάτρα 24/2/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Κωσταντίνος Δημ. Ρεπάνης  Ετών 21                                      Κατοικ. Γεννηθείς εν Ασπροπύργω Ευρυτανίας  24/2/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Γεώργιος Ευαγγ. Καραθανασόπουλος  Ετών 24  . Αγρότης.           Κατοικ. Μπουρλέσια 24/2/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Νικόλαος Χρηστου Μητσόπουλος ή καπετάν Ανδρούτσος  Ιδιωτ. υπάλληλος                        Κατοικ. Εκ Κολοφωνίο Καλαβρύτων κατοικών εν Αθήναις 23/2/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Δημήτριος Βασιλείου Ιωάννου ή Διαβολή ή Κρέοντα  Ετών 32 .Εφέδρου Αξ/κού.  Γεννηθ. Εν Κεφαλάρι Κορινθίας και κατοικούντος εις Τρίπολιν 4/31948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Δημήτριος Ηλία Παπαπάνου ή Ριγιλέτου  Ετών 30             Σωφέρ.                         
Κατοικ. Πλαίσια Μαλακασίου Ιωαννίνων
4/31948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Χρήστος Θεοδώρου  Ετών 24              Γεωργός.                        
 Κατοικ. Αγ. Θωμάς
4/31948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Αριστείδης ή Αρσένης Φωτίου Ροδίτης  Ετών 42              Εφαρμοστής.                         Κατοικ. Αθηνών 4/31948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Δημήτριος Πλ. Ρεμπάνης  Ετών 22             Γεωργός.                         
Κατοικ. Λεβαδείας
4/31948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Νικόλαος Κω. Στρομπούλας  Ετών 20             Κηπουρός.                         Κατοικ. Λεβαδείας 4/31948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Αβραάμ ή Βιτάλ Ααρών Χασόν   Ετών 31 ισραηλίτου            Εμποροράπτου                         Κατοικ. Θεσσαλονίκης  4/31948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Κων/νος Αθανασίου Μιχαήλ   Ετών 33            Εργάτης.                          11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Αντώνιος Παν. Μπέης ή Βέης  Ετών 24            Γεωργός.                         
Κατοικ. Μέγαρα
11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Αποστόλης Ανδρ. Μουστάκας  Ετών 45            Υποδηματοποιός.                         Κατοικ. Αθηνών 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Κων/νος Γεωργ. Τσουκλίδης  Ετών 56            Εστιάτορας.                         Ν.Λιοσια 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Κων/νος Δημ. Αποστολόπουλος ή Πολύφημος  Ετών 41            Τυροκόμος.                         Κατοικ. Ιστιαίας 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Αριστοφάνης Ηλία Αναγνωστόπουλος  Ετών 40            Σωφέρ.                        
 Κατοικ. Αμφίσσης
11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Γεώργιος Παν. Αργύριος ή Τσαγανός  Ετών 28            Ξυλουργός.                         Κατοικ. Ν.Ιωνία 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Νικόλαος Ευαγγ. Δημάκος ή Μανιάτης  Ετών 30           Εκδορέως.                         Κατοικ. Αθηνών 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Νικόλαος Αθαν. Νικόλαος ή Ουσσέας  Ετών 25           Κρεοπώλης.                         Κατοικ. Αθηνών 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Δημήτριος Σερ. Κουτσούρης  Ετών 24            Γεωργός.                          11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Ιωάννης Αργ. Λάμπρου Ευστάθιος Αθαν. Μάμαλης  Ετών 28           Γεωργός.                         
Κατοικ. Λεβαδείας
11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Ευστάθιος Αθαν. Μάμαλης Ετών 31 . Εργάτης.            Κατοικ. Αραχώβης 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Αλέξανδρος Μιχαήλ Μικρόπουλος  Ετών 20           
 Ιδιωτ. Υπάλληλος.                         
11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Ελευθέριος Σπ. Ναυπλιώτης   Ετών 33            Λεβητοποιός.                         Κατοικ. Πειραιός 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Θωμάς Κων. Βαφάκης   Ετών 34            Χρηματομεσίτης.                         Κατοικ. Αθηνών 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Άγγελος νικ. Μαγνίσιαλης ή Μαγνισιαλίδης  Ετών 25             Οξυγονοκολλητής.                          Κατοικ. Νικαίας 3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Ηλίας Αθαν. Λιακούρης Ετών 27           Κλωστοϋφ/γός.                         Κατοικ. Αθηνών 3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Επαμεινώνδας Δημ. Κατσέλης Ετών 23            Γεωργός.                         
Κατοικ. Θηβών
3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Ελευθέριος Γεωργ. Τζανέτης Ετών 27           Αρτεργάτης.                         Κατοικ.Αθηνών 3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Δημήτριος Αχιλλ. Γεωργαντάς Ετών 29            Κτηματίας.                         Κατοικ. Θηβών 3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Ταξιάρχης Αντων. Κουρούτου Ετών 19            Γεωργός                         
Κατοικ. Θηβών
3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Λεωνίδα Γεωργ. Λάμπρου Ετών 19            Γεωργός                         
Κατοικ. Θηβών
3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Κων/νος Ιωάννου Παπαναγιώτου ή Αία Ετών 30           Κτίστης                         
Κατοικ. Χαλκίδος
3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Αθανάσιος Δημ. Γκλιάτης ή Ζαργάνας Ετών 29          Ζωέμπορος                        Κατοικ. Χαλκίδος 3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Ιωάννης Κων. Μαρτζούκος Ετών 20          Υποδηματοποιός                         Κατοικ. Μεγάρων 3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Αλέξανδρος Κων. Αλεξιάδης Ετών 18           Κουρέως                        
Κατοικ. Αθηνών
3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Τρύφων Γεωργίου Αρεστόπουλος Ετών 18           Κτηηματίας                        Κατοικ. Μυγδαλιά Γορτυνίας 23/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Αθανάσιος Γεωργίου Μανώλης Ετών 25          Έμπορος                        
Κατοικ. Περίσταν Ναυπακτίας
23/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Ανδρέας Χρήστου Μιτούσης ή Καυλής Ετών 25          Καπνοπαραγωγός                       Κατοικ. Δράμας 23/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Οδυσσέας Πέτρου Σαμπατζής Ετών 34         Γεωργός                        Κατοικ.Σερρών 23/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Κωσταντίνος Γεωργ. Χριστοφίδης Ετών 19          Μαθητής                       
 Κατοικ. Νίκαιας
23/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Κωσταντίνος Γρηγορίου Παπαδόπουλος Ετών 23         Ηλεκτρολόγος                       Κατοικ. Πειραιώς 23/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Σίμος Ευσταθίου Τογλάτογλου Ετών 29        Βυρσοδέψου                      Κατοικ. Νικαίας 23/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Χρήστος Αποστόλου Μαντέλης ή Καραφωτιάς  Κατοικ. Μεσολλογγίου 6/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Βασίλειος Παν. Ζησιμόπουλος ή Πανανός Ετών 24                        Κρεοπώλης
Κατοικ.Σύμη Ναυπακτίας   
6/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Ανδρέας Σταύρου Πατρικίου Ετών 40                           Κατοικ.Κ. Αχαϊας  5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Κων/νος Ν. Αντύπας ή Μπέης Ετών 23                          Κατοικ.Λαμίας   5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Σπυρίδων Δ. Ριζόκωστας Ετών 19                          
Κατοικ. Λαμίας  
5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Νικόλαος Δ. Θεοδωρόπουλος Ετών 23                         Κατοικ.Λαμίας   5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Ιωάννης Γ. Σινούλης Ετών 24                        Κατοικ.Λαμίας   5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Κων/νος Θ. Σιώκος Ετών 21                       Κατοικ.Λαμίας   5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Γεώργιος Δημητρίου Παντόπουλος ή Τσιτσιμήτρος Ετών 38                       Κατοικ.Λαμίας   5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Αντώνιος Σπυρ. Γιατράς ή Μελλιάς ή Πεπόνας  Ετών 20                      
Κατοικ. Ζακύνθου 
5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Ιωάννης Νικολ. Γρασάκης ή Κρητικός    Ετών 35                      
  Κατοικ. Αθηνών 
27/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Σεραφείμ Γεωργίου Κασώρας Ετών 31                      
Κατοικ. Λεβαδείας
27/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Βασίλειος Κων/νου Αλγιανακίδης Ετών 23                     
Κατοικ. Χαλκίδος 
27/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Σπυρίδων Ανδρέου Δρομπώνης Ετών 25                     
 Κατοικ. Μεγάρων 
27/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Μαρίνος Κυριακου Κυπράκης Ετών 53                     
 Κατοικ. Αθηνών 
27/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Χρήστος Ιωαν. Σαρλής ή Δερβίσης Ετών 31                    
 Κατοικ. Κάβη Ευβοίας 
27/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Μιχαήλ Χρήστου Τεμέλκος Ετών 30                     
Κατοικ. Χασιών Φυλής 
27/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Γεώργιος Δημ. Λύκος ή Ταρζάν Ετών 27                   
 Κατοικ. Ταξιάρχης Ευβοίας
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Γεώργιος ή Λεωνίδας Εμμ. Μισιτζής ή Καρβούνης Ετών 32                     
Κατοικ. Χώρας Σάμου
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Νικόλαος Γεωργιάδης ή Αντεράς Ετών 22                     
Κατοικ. Αμφίσσης
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Χρήστος Πολίτης ή Κικιρίκος του Κων/νου Ετών 30                    
Κατοικ. Κορωπίου
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Ευάγγελος Ανδρέου Πεοδώρου ή Μασαλάς Ετών 37                     
Κατοικ. Χλεμπιτσαρίου
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Στέφανος Γιοβάνοβιτς Ετών 19                    
Κατοικ. Πειραιώς
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Βασίλειος Δημ. Σαλής Ετών 19                     
Κατοικ. Πειραιώς
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Κων/νος Χρ. Δρακόπουλος Ετών 42                     
Κατοικ. Πειραιώς
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Ιωάννης Πέτρ. Τσουπίδης Ετών 23                     
Κατοικ. Πειραιώς
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Βασίλειος Φωτ. Ρόμπολος Ετών 27                     
Κατοικ. Αθηνών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Παναγιώτης Αθαν. Κοροπούλης ή Δεληβοριάς Ετών 25                    
Κατοικ. Θηβών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Ιωάννης Δημ. Πατέρας Ετών 26                    
Κατοικ. Αθηνών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Ιωάννης Εμμ. Μπουρνιάς Ετών 19                     
Κατοικ. Αθηνών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Βασίλειος Δημ. Καθούλης Ετών 30                     
Κατοικ. Αμφικλείας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Ιωάννης Ευστ. Ευσταθίου ή Νάκος Ετών 27                     
Κατοικ. Δαυλείας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Άγγελος Κωνσ. Αγγέλου Ετών 43                     
Κατοικ. Θηβών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Σταύρος Κων/νου Μπέρδος Ετών 43                    
 Κατοικ. Θηβών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Νικόλαος Ιωάννου Λάβδας ή Πατσαλιάς    Ετών 33                   
   Κατοικ. Αθηνών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Ευάγγελος Νικ. Μιχελής Ετών 23                   
 Κατοικ. Παναγιάς Ευβοίας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Παναγιώτης Κωνστ. Κόλιας Ετών 25                     
Κατοικ. Ασπροπύργου
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Ασημάκης γεωργίου Κριτσώνης Ετών 35                     
Κατοικ. Αθηνών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Αναστάσιος Νικ. Φουρτουλάκης ή Τιμωρός Ετών 27                   
 Κατοικ. Μεγάρων
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Ιωάννης Γεωργ. Τσαπάρας Ετών 52                 
  Κατοικ. Λεβαδείας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Λυκούργος Αντων. Ζούμπερης Ετών 45                    
 Κατοικ. Καρύστου
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Πολυχρόνης Μιχ. Πολυχρονιάδης Ετών 25                    
Κατοικ. Νίκαιας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Λάζαρος Ευδοκίμου Ιγνατιάδης Ετών 24                     
Κατοικ. Νίκαιας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Φροίξος ή Αθανάσιος Τσαπόπουλος ή Υμηττός του Αναστ. Ετών 20                   
Κατοικ. Αθηνών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Κων/νος Κων. Λιανός ή Μοσκιός Ετών 27                     
Κατοικ. Λεβαδείας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Αθανάσιος Γεωργ. Παπαχανζής Ετών 31                    
Κατοικ. Λεβαδείας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Ευάγγελος Χαρ. Τάτσης Ετών 32                   
Κατοικ. Χαλκίδος
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Χρήστος Νικ. Μπαμπάς Ετών 19                     
Κατοικ. Κυριακίου Λεβαδείας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Χρήστος Λαζάρου Καλαφάτης Ετών 22                    
Κατοικ. Πειραιώς
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Αντώνιος Γ. Δρούζας ή Σαμπούρδος Ετών 41  
 Κατοικ. Ιρίων Ναυπλίου
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Αλέξανδρος Ευστ. Κάβουρας   Ετών 24                  
  Κατοικ. Π. Κοκκινιάς
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Αλκιβιάδης Δημ. Δήμου Ετών 28                   
 Κατοικ. Αναράχης Εορδαίας
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Αναστάσιος Δημ. Δαφνιάς Ετών 42                  
 Κατοικ. Βαρσόβας Σπάρτης
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Ηλίας Γεωργ. Δούνιας Ετών 42                   
Κατοικ. Βαρσόβας Σπάρτης
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Απόστολος Κ. Σαράντης Ετών 48                   
 Κατοικ. Καναλοπού Τριφυλίας
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Γεώργιος Παν. Γεωργακόπουλος Ετών 23                    
Κατοικ. Καναλοπού Τριφυλίας
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Χρήστος Δημ. Λιλής ή Φεραίος Ετών 28                    
Κατοικ. Μηδέας Αργους
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Λιμπέχτ Σπύρου Ράλλη ή Γέρακα Ετών 25                   
Κατοικ. Κορίνθου
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Αναστάσιος γεωργ. Καραμάνος Ετών 35                    
Κατοικ. Λιμνών Άργους
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Κων/νος Χρ. Μπουγέσης ή Βουγιέσης Ετών 37                   
Κατοικ. Αγ. Θωμά Θηβών
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Γεώργιος Χρ. Μενεδιάτης Ετών 25                    
Κατοικ. Μεγάρων
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Παναγιώτης Νανέρης Ετών 42 
Κατοικ. Καισαριανής
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Μιχαήλ Γεωρ. Οικονόμου Ετών 30
Τεχ. γραφομηχανών                       Κατοικ. Πυριτιδοποιείω Αθηνών
7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Κων/νος Παναγ. Γιαννόπουλος Ετών 22        
Φοιτητής Νομικής                       
7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Στέφανος Καπαρέλης του Ιωάνν. Ετών 37 .  Εργάτης                  Κατοικ. Παλ. Κοκκινιάς 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Σταύρος Μανέας ή Μονέας του Μιχαήλ Ετών 32        Εφαρμοστής                     Κατοικ. Νίκαια 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Αριστείδης Χρ. Καρούσος Κατοικ. Αθηνών 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο
Αιγίνης
Χρήστος Παν Κοντός Ετών 27   έμπορος                     Κατοικ. Αθήναις (Από Σπάρτη) 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Αθανάσιος Αλ. Νταλλιάνης Ετών 23  . Γεωργός                 Κατοικ. Σχηματαρίω Θηβών 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Στέφανος Ιωαν. Τζαβέλας Ετών 21  . Γεωργός                 Κατοικ. Σχηματαρίω Θηβών 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Κων/νος Αντ. Ρόδης Ετών 23 .  Γεωργός                Κατοικ. Ωρωπώ 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο
 Αιγίνης
Ιωάννης Αριστ. Ρόδης 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Μιχαήλ Ευαγγ. Καρίτσης Ετών 35   ιχθυοπώλης             Κατοικ. Μεγάροις (εκ Σαλαμίνι) 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Ιωάννης Αποστ. Παρθενίου Ετών 32 
Βοηθ. αυτοκινήτου                      Κατοικ. Σαλαμίνι
7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Δημήτριος Ηλ. Δάβρης  Ετών 45  . Εργατικός                Κατοικ. Οινοφύτοις 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο
Αιγίνης
Αθανάσιος Σπυρ. Τσάμης Ετών 35.  Γεωργός                  Κατοικ. Οινοφύτοις 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Αντώνιος Ιωάν. Σιγάλας Ετών 22         ζαχαροπλάστης                       Κατοικ. Αθήναις 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Κων/νος Κερκουλάς Ετών 20         Ηλεκτρολόγος                       Κατοικ. Νέα Σμύρνη 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Μιχαήλ Βασ. Πρωτονοτάριος Ετών 18   .Μηχανικός               Κατοικ. Παλ. Φαλήρω 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Παναγιώτης Ιωσήφ Κανελλόπουλος Ετών 20  . Εργάτης                    Κατοικ. Ψυχικό Αττικής (Εκ Κεφαλοβρύσω Μεσσηνίας) 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Γεώργιος Ηρακλ. Κατσιμίχας Ετών 27   σωφέρ                      Κατοικ. Λεβαδείας 10/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Γεώργιος παν. Βασιλικά ή Καλύβα Ετών 32 ποιμένος                    Κατοικ. Αραχώβης 10/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Παναγιώτης Αθαν. Ταξιάρχης Ετών 32  . Γεωργός                  Κατοικ. Αραχώβης 10/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Ανδρέας Δουγιέκος του Σπυρ. Ετών 31  . Κτίστης                    Κατοικ. Βαγίοις 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Εμμανουήλ Χατζής του Χρ. Ετών 38   . Κτίστης                     Κατοικ. Βαγίοις 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Δημήτριος Σκάτζας του Βασιλείου Ετών 54  .  Ιδ. Υπάλληλος    Κατοικ. Αθήναις 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Σπυρίδων Μιχαηλίδης του Γεωργ. Ετών 19 . Τυπογράφος             Κατοικ. Αθήναις 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Δημήτριος Κότσαρης του Κωνστ.  Ετών 69 .  Γεωργός                  Κατοικ. Κατακαλούν Ευβοίας 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Παναγιώτης Κότσαρης του Δημ. Ετών 25        Γεωργοποιμήν                    Κατοικ. Κατακαλούν Ευβοίας 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Σωτήριος Μπελάρας του Κων. Ετών 30      Παντοπώλης                     Κατοικ. Λίμνη Χαλκίδος 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Παναγιώτης Αλεξίου του Χαρ. Ετών 29  .Εργάτης                 Κατοικ. Λίμνη Χαλκίδος 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Κωνσταντίνος Τσάχος του Δημ. ή Καπετάν Πολικός Ετών 25 
 Κατοικ. Χαλκίδι
6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Κωνσταντίνος Πέππας του Παν. Ετών 29 . Εργάτης                    Κατοικ. Πειραιεί 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο
 Αιγίνης
Αθανάσιος Μίμης του Σταύρου Ετών 30 . Εργάτης                   Κατοικ. Πήλιον Χαλκίδος 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Νικόλαος Παπαγεωργίου του Γεωργίου Ετών 34 . Εργάτης                    Κατοικ. Κάτω Παλαιοξαρίω 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Ιωάννης Τσιτσιλώνης του Βασ. Ετών 23  .  Σπουδαστής            Κατοικ. Κομποτάδες Λαμίας 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Εμμανούηλ Λουκάς ή Λεμονής του Γεωργ. Ετών 45  .Εργατικός                Κατοικ. Θηβών 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Ελευθέριος Μαρινάκης του Παν. Ετών 25 .Σωφέρ                     Κατοικ. Νέα Αρτάκη Χαλκίδος 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Παναγιώτης Καλιμέρης του Καλιμέρη Ετών 23 . Εργάτης                     Κατοικ. Νέα Αρτάκη Χαλκίδος 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Βασίλειος Χατζηγιάννης του Νικολάου Ετών 20.  Εργάτης Σιδηροδρ.  Κατοικ. Πειραιεί 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Γεώργιος Χάιδου του Δημητρίου Ετών 28  . Γεωργός                    Κατοικ. Βίταλο Καρυστίας 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Αστέριος Μιχαήλ Ζορμπάς Ετών 41        Μικρέμπορος                    Κατοικ. Παληουρίω 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Χρήστος Αθανασίου Κοτσίφης Ετών 20       Γεωργός                   Κατοικ. Χλεμπατσαρίω Θηβών 19/5/1948 27/6/1948  ΦΕΚ 54 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Νικόλαος Δημ. Δασκαλόπουλος Ετών 29       Γεωργός                 Κατοικ. Κανουρίω Μαντινείας 22/6/1948 24/7/1948  ΦΕΚ 60 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Νικόλαος Γεωργ. Οικονομόπουλος Ετών 21       Κτηματίας                 Κατοικ. Κιάτο Κορινθίας 22/6/1948 24/7/1948  ΦΕΚ 60 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Χρήστος Κων. Κυρίτση ή Τσιρίκη Ετών 23     Εμποροϋπάλληλος                Κατοικ. Κιάτο Κορινθίας 22/6/1948 24/7/1948  ΦΕΚ 60 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Παναγιώτης Ιωάν. Χαραλάμπους ή Τρομάρα Ετών 30     Κτηματίας                Κατοικ. Διστόμω Λεβαδείας 22/6/1948 24/7/1948  ΦΕΚ 60 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Ευγένιος Ιωαν. Χαραλαμπίδης Ετών 36  Λογιστής               Κατοικ. Περιστερίου 22/6/1948 24/7/1948  ΦΕΚ 60 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Γεώργιος Λουκά Παναγιώτου Ετών 27    Εργάτης               Κατοικ. Θίσβη 22/6/1948 24/7/1948  ΦΕΚ 60 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Δόμτσον ή Τράικωφ Ηλία του Ιωαάννου Ετών 36      Γεωργός               Κατοικ. Σκοπιάν Φλωρίνης 16/9/1948 24/9/1948  ΦΕΚ 71 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Νικόλαος Βασ. Γόδας Ετών 27     Υπάλληλος               Κατοικ. Νίκαια 19/11/1948 1/12/1948  ΦΕΚ 83 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Φώτιος Εμμ. Κουφουδάκης Ετών 42     Ανθρακοπώλης               Κατοικ.Ν. Φάληρο 19/11/1948 1/12/1948  ΦΕΚ 83 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Γεώργιος Εμμ. Λούβαρης ή Δούβαρης Ετών 31      Μανάβης              Κατοικ. Ν. Φάληρο 19/11/1948 1/12/1948  ΦΕΚ 83 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Ελευθέριος Μιχ. Φραγκαδάκης Ετών 33      Βυρσοδέψου               Κατοικ. Αθήναι (εκ Ρεθύμνω) 19/11/1948 1/12/1948  ΦΕΚ 83 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Λεωνίδας Σωτ. Στράτος Ετών 36       16/11/1948 1/12/1948  ΦΕΚ 83 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Ευστράτιος Καρούλης του Γεωργ. Ετών 22     Ναυτικός              Κατοικ. Πειραιεί 17/11/1948 1/12/1948  ΦΕΚ 83 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Γεώργιος Μαυρϊδάκος του Παν. Ετών 34    Γεωργός              Κατοικ. Πειραιεί (εκ Νύμφη Λακωνίας) 17/11/1948 1/12/1948  ΦΕΚ 83 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Θωμάς Αθ. Γαλαζούλας  Ετών 18       Ποιμήν             Κατοικ. Λουτρό Βάλτου 14/2/1949 28/2/1949  ΦΕΚ 16 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Γεώργιος Κων. Παπαροϊδάμης  Ετών 28      Γεωργός             Κατοικ. Λουτρό Βάλτου 14/2/1949 28/2/1949  ΦΕΚ 16 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Σωκράτη Παστιανίδη του Παντελή Ετών 27     Πιλοποιού και ήδη στρατιώτου 
Κατοικ. Λουτρό Βάλτου
19/2/1949 28/2/1949  ΦΕΚ 16 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Μιχαήλ Βασιλείου Κουτσούμπεη Ετών 47   Ζωγράφος             Κατοικ. Πειραιά 19/2/1949 4/3/1949  ΦΕΚ 17 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Δημήτριος Ευαγγ. Αγιοβλασίτης ή Χαμόδρακας Ετών 25  Αρτοποιός             Κατοικ. Πειραιά 23/2/1949 4/3/1949  ΦΕΚ 17 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Χαρράλαμπος Μέγα Φαράντος Κατοικ. Παρνασσίδος 23/2/1949 4/3/1949  ΦΕΚ 17 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Γεώργιος Δημ. Διαβάτης Κατοικ. Παρνασσίδος 23/2/1949 4/3/1949  ΦΕΚ 17 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Κίτσος Θεόδωρος του Κων/νου Στρατιώτης 513 Τ.Π. 23/2/1949 9/3/1949  ΦΕΚ 18 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Μόσχος Γεωργ. Μπαμπαλιάρης Ετών 39  Κτηνοτρόφος           Κατοικ. Κάργιανης 26/2/1949 24/3/1949  ΦΕΚ 24 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Σάββας Σταύρου Θωμαϊδης Ετών 34     Γεωργός           Κατοικ. Αμισιανής 26/2/1949 24/3/1949  ΦΕΚ 24 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Ιωάννης Γεωργ. Σκαλιστήρας Κατοικ. Γραβουνίου Χρυσουπόλεως 26/2/1949 24/3/1949  ΦΕΚ 24 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Σωτήριος Γ. Κάτσαρης Ετών 26               
Κατοικ. Πειραιά
29/3/1949 5/4/1949  ΦΕΚ 25 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Κων/νος Πέτρου Μουδόπουλος Ετών 30 . Σερβιτόρος        Κατοικ. Αρίστη 8/4/1949 5/4/1949  ΦΕΚ 25 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Γεώργιος Ανασ. Καλλημένος 5/4/1949 29/4/1949  ΦΕΚ 29 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Κυριακίδης Θωμάς του Γεωργ. Ετών 25 . Σιδηρουργός       Κατοικ. Θεσσαλονίκη 4/5/1949 14/5/1949  ΦΕΚ 34 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Βασίλειος Καφενζής ή Καπετάν Τρομάρας του Παναγιώτου Ετών 23  .Κτηματίας           Κατοικ. Λαπαναγή Καλαβρύτων 5/5/1949 14/5/1949  ΦΕΚ 34 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Βασίλειος Αθανασ. Σάλτας Ετών 42 .Γεωργός     
 Κατοικ. Πυρί Θηβών
5/5/1949 14/5/1949  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Ιωάννης Νικολ. Γαβαλάς Ετών 31 .Σωφέρ        
 Κατοικ. Αθήνα
8/4/1949 19/5/1949  ΦΕΚ 36 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Γεώργιος Νικ. Γαβαλάς Ετών 30 .    Ξυλουργός       Κατοικ. Αθήνα 8/4/1949 19/5/1949  ΦΕΚ 36 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Ευθύμιος Θωμ. Καστρίτης Ετών 28  . Σωφέρ         
Κατοικ. Χρυσώ Παρνασσίδος
8/4/1949 19/5/1949  ΦΕΚ 36 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Κων/νος Αριστ. Κούτρας Ετών 38  .Δημ. Υπάλληλος   Κατοικ. Σταυρός Λαμίας 8/4/1949 19/5/1949  ΦΕΚ 36 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Λεωνίδας Ηλία Μοσχαχλαϊδης Ετών 27  . Υποδηματοποιός  Κατοικ. Άμφισσα 8/4/1949 19/5/1949  ΦΕΚ 36 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Πέτρος Δημ. Νάκος Ετών 27            Βαφεύς        Κατοικ. Δαρα Γορτυνίας 28/4/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Σπυρίδων Πανταζής ή Πανταζόπουλος του Ανδρέου  Ετών 34 . Κουρέας        
 Κατοικ. Λαμία
25/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Ιωάννης Πανταζής ή Πανταζόπουλος του Ανδρέου  Ετών 43 .Γεωργός 
  Κατοικ. Αγία Μαρίνη
25/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Ιωάννης Κουλακιώτης του Πέτρου Ετών 24          Αλιεύς         Κατοικ. Αγία Μαρίνη 25/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Ανδρέας Κουλακιώτης του Πέτρου Ετών 42         Αλιεύς         Κατοικ. Αγία Μαρίνη 25/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Χρήστος Γεωργ. Γεωργακόπουλος ή Καπετάν Μωριάς    Κατοικ. Λαμίας  26/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Γεώργιος Ιωάννου Μιχαλόπουλος ή Καπετάν Όλυμπος Κατοικ. Λαμίας  26/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Αθανάσιος Ανδρίτσος του Θεοδώρου Ετών 20        Εργάτης        Κατοικ. Αθήνα (εκ Λιδωρικίο) 25/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Μιχαήλ Κουτσούγερας του Γεωρ. ή Θεοδώρου Ετών 26         Εργάτης       Κατοικ. Αθήνα (εκ Βλαχέριαν Λακωνίας) 25/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Σταμάτιος Λιάσκος ή Κακαράπης του Νικ. Ετών 35        Γεωργός      Κατοικ. Κουρκουλούς 26/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Παναγιώτης Τσερκέζης ή Κίσσαβος του Κων/νου Ετών 25        Μανάβης      Κατοικ. Πύργον Ιστιαίας 26/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Αχιλλεύς Γεωργ. Τσίπουρας Ετών 32  .Αγαλματοποιός     Κατοικ. Εν Πλατάνω 28/4/1949 1/6/1949  ΦΕΚ 41 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Θεόδωρος Κων. Παραμυθιώτης Ετών 24       Εργάτης    
  Κατοικ. Εν Αγρίνιω
28/4/1949 1/6/1949  ΦΕΚ 41 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Παναγιώτης Εμμανουήλ Κελεμπεσιώτης Ετών 22 .  Ιδ. Υπάλλ.    
 Κατοικ. Αθήνα
16/5/1949 9/6/1949  ΦΕΚ 42 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Θεόδωρος Δημ. Παπαδημητρίου Ετών 21      Μαθητής Γυμν.      Κατοικ. Εν Αθήναις 16/5/1949 9/6/1949  ΦΕΚ 42 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Μιχαήλ Ευστ. Γιαννάτου ή Δεγάτου Ετών 40      Ιδ. Υπάλληλος      Κατοικ. Εν Αθήναις 16/5/1949 9/6/1949  ΦΕΚ 42 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Γεράσιμος Χαραλ. Μοτσετσάντου Ετών 24       Εμπορος     
Κατοικ. Εν Αθήναις
16/5/1949 9/6/1949  ΦΕΚ 42 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Αλέξανδρος Μιχ. Χιόνης Ετών 33       Γεωργός     
 Κατοικ. Αργοστόλι
16/5/1949 9/6/1949  ΦΕΚ 42 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Κων/νος Ιωαν. Μπάλλας Ετών 45       Γεωργός        Κατοικ. Μαρκόπουλον 16/5/1949 9/6/1949  ΦΕΚ 42 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Στυλιανός Σπυρ. Μπάλλας Ετών 32      Γεωργός        Κατοικ. Αγρίνια Κεφαλληνίας 28/5/1949 9/6/1949  ΦΕΚ 42 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Παναγιώτης Σταυρου Παπακωνσταντίνου Ετών 23      Μηχανικός      Κατοικ. Κάτω Αχαϊα 11/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Ιωάννης Αθαν. Μαραμής Ετών 35    Εργατικός   
  Κατοικ. Πειραιάς (εκ Καλαμπάκας)
11/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Μιχαήλ Μωραίτη Ιωάννου Ετών 25   Κλινοποιός  
  Κατοικ. Πειραιάς 
16/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Μάρκος Καφούρος Ιωάννου Ετών 28   Σιδηρουργός     Κατοικ. Θήβα 16/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Αγάπιος Μπουρμπούνας Δαμιανού   Εργατικός  Υαλουργός    Κατοικ. Πειραιάς  16/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Σαράντης Μπάσιος Ιωάννου Ετών 25   Ρητινοσυλλέκτου   Κατοικ. Εν Κορωπί 16/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Πέτρος Νικ. Καρράς Ετών 19  .Γεωργός    
  Κατοικ. Εν Εδέσση
11/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Βασίλειος Ευστ. Λιόφης Ετών 23 . Εργάτης      
Κατοικ. Εν Εδέσση
11/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Χρήστος Αγγελάκη Τσέτλης Ετών 26  .Ποιμήν      
 Κατοικ. Εν Εδέσση
11/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Σίμος Τζατζαρίδης του Νικ. Ετών 20 .Μαθητής      
Κατοικ. Κρυοβρύσης
16/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Αλέξανδρος Γεωργ. Αθανασίου Ετών 31 .Βαρελοποιός      Κατοικ. Εν Στυλίδι 17/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Νικόλαος Βασ. Βαλαστσός Ετών 32. Υποδ/ποιός    
Κατοικ. Παλαιοκερασιά Στυλίδος
17/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Γεώργιος Ηλία Κούτσικος Ετών 26  . Γεωργός     
 Κατοικ. Εν Καίτση
17/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Χρήστος Βασ. Ζαχμέτης Ετών 31.  Ιδ. Υπάλληλος     Κατοικ. Εν Αθήναις 17/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Νικόλαος Ιωάν. Χολέβας Ετών 30  . Ιδ. Υπάλληλος     Κατοικ. Εν Νέα Αβόρανη 30/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Δημήτριος παν. Βυτινιώτης ή Σπαθιάς Ετών 26  . Ελαιοχρωμ/τής  Κατοικ. Εν Γαβαλού 19/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Γεώργιος Βόζιος του Δημ. Ετών 23 . Εργάτης γουναρικής  Κατοικ. Εν Κοζάνη 28/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Παναγιώτης Ανδρ. Μανωλόπουλος Ετών 35 .
Κατοικ. Ερινέου Πατρών
18/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Βασίλειος Αθαν. Δημόπουλος Ετών 22 . Μαθητής          Κατοικ. Εν Αθήναις 18/6/1949 21/7/1949  ΦΕΚ 56 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Ιωάννης Νικ. Διονυσίου Ετών 37    . Γεωργός          Κατοικ. Εν Παπαδάτοις Ξηρομερίου 25/6/1949 21/7/1949  ΦΕΚ 56 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Θωμάς ή Γεώργιος Ευστ. Κοντοβουνήσιος Ετών 25 
Κατοικ. Εν Αθήναις
28/6/1949 3/8/1949  ΦΕΚ 59 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Ελευθέριος Γ. Παπαγιαννόπουλος Ετών 25 .
Κατοικ. Εν Αθήναις
28/6/1949 3/8/1949  ΦΕΚ 59 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Νικόλαος Γ. Ανδρεόπουλος ή Γιαχνής   Ετών 30 .
  Κατοικ. Πατρών
28/6/1949 3/8/1949  ΦΕΚ 59 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Αναστάσιος Νικ. Κωσταντέλος Ετών 25                Γαλακτοπώλου                       Κατοικ. Εν Αθήναις 4/7/1949 3/8/1949  ΦΕΚ 59 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Ιωσήφ ή Πέτρος Χαραλ. Αναστασιάδης Ετών 35               Πετρελαιοεργάτης                       Κατοικ. Δραπετσ. Πειραιώς 11/8/1949 13/8/1949  ΦΕΚ 63 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Αθανάσιος Δημ. Μπέρδας ή Ζέρβας Ετών 20   .  Γεωργός         Κατοικ. Εν Μαρτίνον 11/8/1949 13/8/1949  ΦΕΚ 63 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Ιωάννης Λουκά Λουκάς ή Επαναστάτης Ετών 21  .  Γεωργός          Κατοικ. Εν Μαρτίνον 11/8/1949 13/8/1949  ΦΕΚ 63 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Νικόλαος Ιωάν. Κουρμένος Κατοικ.Λεβαδείας 10/8/1949 13/8/1949  ΦΕΚ 63 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου «Σωτηρία»
Αθανάσιος Μιλτ. Τζαβίδας ή Ντζαβίδας   Ετών 27   . Γεωργός              Κατοικ. Εν Δαουκλή 20/8/1949 23/8/1949  ΦΕΚ 64 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Γεώργιος Νικ. Γιαβρής Ετών 28   .  Γεωργός         Κατοικ. Εν Μαρμάροις Φθιώτιδος 20/8/1949 23/8/1949  ΦΕΚ 64 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Σωκράτης Εμμ. Παπαδόπουλος Ετών 27  .Ιδ. Υπάλλ.         Κατοικ. Εν Αθήναις 20/8/1949 23/8/1949  ΦΕΚ 64 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Λουκάς Ευθ. Παπαδημητρόπουλος Κατοικ. Εν Λεβαδεία 20/8/1949 23/8/1949  ΦΕΚ 64 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Παναγιώτης Ευαγγ. Μπάμπαλης Ετών 35  .  Γεωργός          Κατοικ. Ες Περιβόλιον Δομοκού  23/8/1949 23/8/1949  ΦΕΚ 64 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Γεώργιος Στασινού Μπαλουρδής Ετών 32   . Δασοφύλαξ     Κατοικ. Εν Πεντέλη 3/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Παναγιώτης Ιωαννίδης του Ιωάννου Ετών 22  .  Γεωργός          Κατοικ. Εν Αμυγδάλοις 3/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Παναγιώτης Αλεξ. Πολίτης Ετών 28  . Γεωργός           Κατοικ. Εν Αστακώ 13/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Νικόλαος Κτωπόδης ή Μπάκας Ετών 30 . Οπωροπώλης    Κατοικ. Πρέβεζα 13/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Ιωάννης Αργυρίου Παππαδάτος Ετών 35   . Γεωργός          Κατοικ. Μάναση 13/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Γεώργιος Αποστ. Κοκόλιας Ετών 28   . Μάγειρος        Κατοικ. Αιτωλικόν 13/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Χαράλαμπος Σπυρ. Παπαβασιλόπουλος ή Μπόγιας Ετών 22  .Κτηματίας        Κατοικ. Λουσικά 13/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Νικόλαος Χαρ. Λούβρος Ετών 32  . Εργάτης            Κατοικ. Εν Πάτραις 29/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Νικόλαος Κων. Παπαζέκος Ετών 45  . Κτηματίας        Κατοικ. Αμφιλοχίαν 29/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Δημήτριος Ιωαν. Καράβελος ή Κοττάς  Ετών 35  . Γεωργός           Κατοικ. Κατούναν 29/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Δημήτριος Στυλ. Τσίτος Ετών 21 . Παντοπώλης     Κατοικ. Αγρίνιον 29/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Βασίλειος Γεωρ. Ασημάκης  Ετών 21.  Γεωργός           Κατοικ. Αγρίνιον 29/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Γεώργιος Πλάτωνος Ευριπίδης ή Πλάτωνας  Ετών 41. Εργολάβος οικοδ.          Κατοικ. Εν Αθήναις 29/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Μάρκος Θοδ. Μάρκος Ετών 57 . Πεταλωτής         Κατοικ. Εν Νεοχωρίω 3/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Ιώννης Καρρά Λουκά ή Μωρηά Ετών 26 .Εργάτης            Κατοικ. Κριεκούκι Μεγαρίδος 8/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Νικόλαος Πελέκης του Κων.  Ετών 35 .Αυτοκινητηστής            Κατοικ. Δίστομον Λεβαδείας 8/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Νικόλαος Μελεμένης του Ιωαν. Ετών 31              Αμμοκονιαστής                  Κατοικ. Εν Χαλανδρίω 8/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Ηλίας Μαστρογιάννης του Κων. Ετών 32 . Εργάτης            Κατοικ. Εν Κερασιά Ευβοίας 8/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Παναγιώτης Μπαλακτάρης ή Μπαλαχτάρη του Κων. Ετών 24 . Λεβητοποιός      Κατοικ. Εν Πειραιεί 8/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Αθανάσιος Καραγκιοζόπουλος του Γεωρ. και της Ευθυμίας Ετών 30 .Γεωργός             Κατοικ. Εν Μελίκη 7/9/1949 16/9/1949  ΦΕΚ 68 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Αργύριος Αθαν.Παπαδόπουλος Ετών 50                             Κατοικ. Εν Κουλούρα 7/9/1949 16/9/1949  ΦΕΚ 68 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Φίλιππος Μπέλος του Παν. Ετών 27 . Τορναδόρος        Κατοικ. Εν Αθήναις 16/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Σπυρίδων Ευσταθίου Ντούβας Ετών 28 . Κρεοπώλης         Κατοικ. Εν Πάτραις 23/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Δημήτριος Γεωργ. Λαμπρόπουλος Ιδ. Υπάλληλος .Κατοικ. Εν Αγρινίω 23/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Γεώργιος Σκρέκας του Χρ. Κατοικ. Εν Σκρά Κιλκίς 8/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Όπισθεν Φυλακών Επταπύργου -Θεσσαλονίκη
Σκαρλάτος Κορτέλης του Δημητ. Κατοικ. Εν Ν. Ποτιδαία 8/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Όπισθεν Φυλακών Επταπύργου -Θεσσαλονίκη
Παναγιώτης Τριφτανίδης του Κωνστ. Ετών 32 . Εργάτης            Κατοικ. Εν Ναούση 19/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Όπισθεν Φυλακών Επταπύργου -Θεσσαλονίκη
Αναστάσιος Τσεγεράς του Ανδρέα Ετών 36 . Εργάτης               Κατοικ. Εν Ναούση 19/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Όπισθεν Φυλακών Επταπύργου -Θεσσαλονίκη
Κωνστ. Α. Ζούμπας Κατοικ. Εν Ν. Ποτιδαία 19/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Όπισθεν Φυλακών Επταπύργου -Θεσσαλονίκη
Παναγιώτης Μπόλκας του Αντ. Ετών 25 .Θερμαστής          Κατοικ. Εν Θεσσαλονίκη 20/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Θέση «Τούρλος» Μεσαγρού Αιγίνης
Θεοφάνης Γιάννος του Σπυρ. Ετών 35 . Μηχανικός             Κατοικ. Εν Ξυλοκάστρω Κορινθίας 29/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Κέρκυρα  Νησίδι «Λαζαρέτο»
Ηλίας Κατσαρός του Γεωργ.   Κατοικ. Εν Γουμενίτση 8/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Όπισθεν Φυλακών Επταπύργου -Θεσσαλονίκη
Παντελής Κλιάντζος του Ιωάν.  Κατοικ. Εν Κέλη Φλωρίνης 8/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Όπισθεν Φυλακών Επταπύργου -Θεσσαλονίκη
Ευάγγελος Ιωάνου Βενέτης Ετών 23 . Ιδ. Υπάλληλος              Κατοικ. Εν Αγίο Αιδιψού Ευβοίας 26/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Αντώνιος Κοϋμτζόπουλος του Ευστρ.  Κατοικ. Εν Θεσσαλονίκη 8/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Γεράσιμος Θοδ. Κοτιάδης  Ετών 30.Εργάτης             Κατοικ. Εν Πάτραις 8/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Λάμπρος Κωνστ. Καρπέτας ή Καπετάν Λάμπρος Γεωργός .
Κατοικ. Εν Χουλιαρά Δομοκού
8/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Δημήτριος Ευστ. Καπελλάκης Ετών 28              Ελαιοχρωματιστής             Κατοικ. Εν Αγρινίω 8/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Ιωάννης Θωμά Σαπλαούρας Ετών 30.Γεωργός             Κατοικ. Εν Στάμνα 12/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Χρήστος Παναγή Πορετσάνος Ετών 40             Ηλεκτρομηχανικός           Κατοικ. Εν Πάτραις 12/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Μιχαήλ Αχιλλέως Πετρόπουλος Ετών 24    Εργάτης             Κατοικ. Εν Αγρινίω 12/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
Σάββας Εφρέμ Ισσής  Ετών 24   Εργάτης             Κατοικ. Εν Αγρινίω 12/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι «Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι»
 
undefined
Σωτήρης Ριζόγιαννης
===========================================================
 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.