Πώς θα προσληφθούν 50.000 άνεργοι σε κοινωφελή εργασία

Προ των πυλών βρίσκεται το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 2014, το οποίο αφορά σε 50.000 ανέργους. Ηδη τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (αρ. φύλλου 3172 της 26ης Νοεμβρίου) η σχετική απόφαση, που καθορίζει τους σκοπούς της πράξης, τους ωφελούμενους και τα κριτήρια μοριοδότησης.

 

 

Στα υπουργεία αντιστοιχούν 16.100 θέσεις κοινωφελούς εργασίας, ενώ τη «μερίδα του λέοντος» καταλαμβάνουν τα υπουργεία: Παιδείας (περίπου 5.500 θέσεις), Υγείας (2.500 θέσεις), Πολιτισμού και Αθλητισμού (1.700 θέσεις). Από το σύνολο των θέσεων οι 10.000 θα καλυφθούν από προσωπικό υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι υπόλοιπες 6.100 θέσεις αφορούν προσωπικό τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στους Δήμους το σύνολο των θέσεων ανέρχεται σε 31.300 και την πλειονότητα συγκεντρώνει ο Δήμος Αθηναίων (1.100 θέσεις). Παράλληλα, ξεχωρίζουν οι Δήμοι Πειραιώς (455 θέσεις), Περιστερίου (415 θέσεις), Πατρέων (581 θέσεις), Λαρισαίων (645 θέσεις), Κατερίνης (401 θέσεις), Νεάπολης Συκεών (359 θέσεις), Ηρακλείου (310 θέσεις). Με 200 άνεργους θα ενισχυθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ 336 θέσεις θα καλύψει ο Δήμος Βόλου. Τέλος, στις Περιφέρειες/Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αντιστοιχούν 4.050 θέσεις, εκ των οποίων 3.200 θέσεις για ωφελούμενους ΥΕ και ΔΕ και 850 θέσεις για άνεργους ΤΕ και ΠΕ.

Σήμερα δημοσιεύουμε έναν χρήσιμο οδηγό για την κοινωφελή εργασία, ώστε να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι όλα όσα χρειάζεται για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

1.     Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι από το πρόγραμμα;

Πρώτα απ’ όλα για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ. Οι κατηγορίες ανέργων που θα ωφεληθούν είναι:

α) Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

Προσοχή: εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πρέπει να είναι και οι δύο σύζυγοι και όχι μόνο αυτός που θα κάνει αίτηση.

β) Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

γ) Μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή όσοι είναι στα Μητρώα ανέργων πάνω από 12 μήνες.

δ) Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.

ε) Ανεργοι άνω των 24 ετών.

Προσοχή: Αίτηση μπορούν να κάνουν και οι δύο σύζυγοι, που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες μόνο αν είναι μακροχρόνια άνεργοι.

2.    Πώς θα γίνει η προκήρυξη των θέσεων;

Οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία αυτή είναι οι εξής:

Πώς θα προσληφθούν 50.000 άνεργοι από 5 κατηγορίες
• Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών ΕΚΤ του υπουργείου Εργασίας είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό των επιβλεπόντων φορέων (φορέων στους οποίους θα απασχοληθούν οι άνεργοι) και των διατιθέμενων θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα.
• Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.ΕΔ.) είναι αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των φορέων.
• Δήμοι, Περιφέρειες και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες που θα απασχολήσουν τους ανέργους.

Η πρώτη κίνηση θα είναι η έκδοση προκήρυξης ή προκηρύξεων των θέσεων κατά ομάδες φορέων. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εφόσον υπάρχουν θέσεις στην ειδικότητά τους υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον ΟΑΕΔ, ο οποίος συντάσσει τον πίνακα κατάταξης με βάση τα κριτήρια επιλογής.

Από τον πίνακα κατάταξης ο ΟΑΕΔ θα κατανείμει τους έχοντες υψηλότερη βαθμολογία στις θέσεις που έχουν ζητήσει οι φορείς. Εκεί οι επιλεγέντες θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους και θα υπογράψουν τη σύμβαση πρόσληψης.

3.     Το ΑΣΕΠ εμπλέκεται στη διαδικασία και πώς;

Οι προκηρύξεις – προσκλήσεις, που κάνει ο ΟΑΕΔ ελέγχονται πριν εκδοθούν από το ΑΣΕΠ. Μέσα σε πέντε ημέρες από την παραλαβή τους θα πρέπει να τις εγκρίνει ή να τις τροποποιήσει, αλλιώς ο ΟΑΕΔ προχωρά στην έκδοσή τους. Το ΑΣΕΠ, επίσης, ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής από τον φορέα αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν καταγγελίας, ή αιτήματος των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης, ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα, η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά.

4.     Ποιες θα είναι οι ειδικότητες που θα προκηρυχθούν και οι τομείς στους οποίους θα εργαστούν οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα;

Οι ειδικότητες θα είναι πάνω από εκατό, ώστε σχεδόν όλοι οι άνεργοι των κατηγοριών να γίνονται δεκτοί. Ενδεικτικά οι τομείς προτεραιότητας είναι:
• Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα κ.λπ.
• Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Εκπαίδευσης.
• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας (καθαριότητα υποδομών υγείας, εξυπηρέτηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας).
• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια, κ.λπ.).
• Δράσεις που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

5.    Πού και πώς θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι;

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη – πρόσκληση. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον Ο.Α.Ε.Δ.

6.    Ποια είναι τα κριτήρια για την κατάταξη των αιτουμένων να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Τα κριτήρια επιλογής που θα αναφέρονται/εξειδικεύονται στην πρόσκληση είναι συνοπτικά τα εξής:
• Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
• Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της, παρ. 5.2 με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
• Το ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό,
• Η ηλικία, και
• Ο αριθμός ανήλικων τέκνων.

7.    Πώς θα γίνει η κατάταξη και αν κάποιος θεωρεί ότι αδικήθηκε τι μπορεί να κάνει;

Ο Ο.Α.Ε.Δ. επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων, υποψηφίων για την απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα, και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο Κωδικός Αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις και ο επιβλέπων φορέας τοποθέτησης.

Ενσταση μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά ο υποψήφιος μέσα σε τρεις μέρες από την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

8.    Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε μια ειδικότητα ενός φορέα ποιος παίρνει τη θέση;

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

9.    Τι γίνεται σε περίπτωση που μένουν κενές θέσεις σε κάποιον φορέα;

Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων για πρόσληψη ανέργων από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και υπάρχουν αιτούμενες κενές θέσεις εργασίας από Φορείς, τότε δύναται με Απόφαση του διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. να επαναληφθεί η διαδικασία κατάρτισης συμπληρωματικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων γι’ αυτούς.

10.   Για πόσο χρόνο θα εργαστεί στο πρόγραμμα και με τι απολαβές;

Η διάρκεια του προγράμματος είναι πέντε μήνες. Μόνο στο υπουργείο Παιδείας μπορεί να φθάσει έως έξι μήνες και 15 ημέρες.

Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη- εργαζόμενου).

Το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

α) σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και

β) σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.

Οι ειδικότητες

Πολλές είναι οι ειδικότητες με ζήτηση από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα:

ΠΕ: Βιβλιοθηκονόμων, Γαλλικής φιλολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αρχιτεκτόνων, Ιατρών, Κοινωνικών Επιστημών, Μεταφραστών, Μηχανολόγων μηχανικών, Νοσηλευτών, Πληροφορικής, Οικονομικών.

ΤΕ: Αρχιτεκτόνων, Βιβλιοθηκονόμων, Γραφιστικής, Δασολόγων, Εποπτών υγείας, Ηλεκτρολόγων, Νοσηλευτών, Οικονομικού, Τεχνολόγων Τροφίμων, Τουριστικών επαγγελμάτων.

ΔΕ: Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθών Βρεφοκόμων, Διοικητικού, Διοικητικού Λογιστικού, Διοικητικού Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων, Ηλεκτρολόγων, Κλητήρων-Οδηγών, Μαγείρων, Ξεναγών, Πληροφορικής, Χειριστών Η/Υ, Φυλάκων (ημερήσιοι φύλακες/νυχτοφύλακες).

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Πώς θα προσληφθούν 50.000 άνεργοι σε κοινωφελή εργασία

 1. Τι θα πληρώσουμε στην εφορία ως τις 31 Δεκεμβρίου

  ==========================================

  «Βουνό» είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις για εκατομμύρια πολίτες ως τις 31 Δεκεμβρίου ενώ το υπουργείο Οικονομικών κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα τον τελευταίο μήνα του χρόνου και να κλείσει εντός στόχων των προϋπολογισμό του 2014.

  Την ίδια στιγμή, στο συρτάρι μπαίνει η πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών η εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ για το 2015 να γίνει τους πρώτους δύο μήνες του έτους ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περίπου 6.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώσουν τον νέο φόρο όχι σε 6 δόσεις, όπως ισχύει εφέτος, αλλά σε 10 δόσεις.

  Όμως κάτι τέτοιο τελικά δεν θα ισχύσει καθώς αντιδρά η τρόικα ενώ στο υπουργείο Οικονομικών δεν θέλουν να την «πατήσουν» δεύτερη φορά υποσχόμενοι ελαφρύνσεις που δεν θα γίνουν. Έτσι θα εκδώσουν τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ μόλις ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2015 (εισοδήματα 2014).

  Αυτό θα συμβεί για να έχουν υπολογιστεί όλες οι εκπτώσεις και οι φοροαπαλλαγές και να μη χρειαστεί κάποιος να διαπιστώσει αρχικά φόρο ακινήτων π.χ. 2.000 ευρώ και στη συνέχεια να πληρώσει τον μισό φόρο ή και καθόλου αν πρόκειται για πολύτεκνο ή για άτομο με αναπηρία.

  Το «ημερολόγιο»

  Σύμφωνα με το «ημερολόγιο» της Εφορίας, ως τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να πληρωθεί η 4η δόση ΕΝΦΙΑ. Όσοι δεν έχουν πληρώσει και τις προηγούμενες μπορούν να τις εντάξουν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων με ετήσιο επιτόκιο 8,75%.

  Ως το τέλος του έτους θα πρέπει να πληρωθούν και τα τέλη κυκλοφορίας. Όσοι δεν τα πληρώσουν ως 31 Δεκεμβρίου θα πληρώσουν με το νέο έτος πρόστιμο το ισόποσο των τελών.

  Οι τράπεζες ωστόσο στο πλαίσιο του ανταγωνισμού αλλά και της διευκόλυνσης των πελατών τους δίνουν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ΙΧ και σε όσους κατέχουν πιστωτικές κάρτες να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας σε άτοκες δόσεις. Η διαδικασία είναι απλή και μπορούν ανάλογα με την τράπεζα και την προσφορά που κάνει να πληρωθούν τα τέλη σε 3 ως 8 άτοκες δόσεις.

  Υψηλό πρόστιμο

  Με τη χρήση της πιστωτικής κάρτας η εφορία εξοφλείται αυτόματα. Ωστόσο, η παγίδα στην όλη διαδικασία είναι ότι αν κάποιος χάσει μία δόση από τις άτοκες θα επιβαρυνθεί για τη δόση αυτή με υψηλό επιτόκιο.

  Την ίδια στιγμή περίπου 1.000.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει ως το τέλος του τρέχοντος έτους να υποβάλλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών οικονομικού έτους 2014 (συναλλαγές-τιμολόγια 2013). Όσοι ξεχάσουν και δεν υποβάλουν ενώ οφείλουν θα επιβαρυνθούν με πολύ υψηλό πρόστιμο 1.200 ευρώ.

  Ως το τέλος του έτους θα πληρώσουν περίπου 30.000 οφειλέτες του Δημοσίου που εντάχθηκαν στη νέα ρύθμιση χρεών τη 2η δόση από το σύνολο που έχουν επιλέξει.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη νέα ρύθμιση χρεών έχουν ενταχθεί περίπου 105.000 ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες του Δημοσίου για συνολικά χρέη 1,050 δισ. ευρώ. Μέχρι στιγμής 77.000 οφειλέτες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση έχουν καταβάλει την 1η δόση συνολικού ποσού 35 εκατ. ευρώ.

  Αξίζει να τονιστεί ότι η τρόικα συνεχίζει να απαιτεί σημαντικές αλλαγές στη ρύθμιση των χρεών. Όπως αναφέρει ανώτερος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών στο «Βήμα της Κυριακής», οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για τις απαραίτητες τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα για την πληρωμή των φόρων και των χρεών κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις δεσμεύσεις του προγράμματος.

  Η ελληνική πλευρά δεσμεύεται να ερευνήσει κατά πόσο οι οφειλέτες είναι σε θέση να πληρώσουν τις δόσεις και να βελτιώσει τα κίνητρά τους για πρόωρη πληρωμή.

  Λιγότερο από τρεις εβδομάδες έχουν και όσοι επιθυμούν να καταθέσουν πινακίδες προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με τα τέλη κυκλοφορίας του 2015 αλλά και να μην επιβαρυνθούν με τον εν λόγω τεκμήριο διαβίωσης όταν θα υποβάλουν δήλωση το 2016.

  Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες προχωρούν σε αυτή την πράξη γιατί βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής.

  Είναι προφανές ότι αν το κράτος μείωνε τα τέλη κυκλοφορίας και περισσότερα θα εισέπραττε και οι πολίτες θα μπορούσα να συνεχίζουν να κυκλοφορούν τα οχήματά τους που κάποτε τα είχαν πληρώσεις χρυσάφι και τώρα τα βλέπουν να «κάθονται» στα γκαράζ.

  Δηλώσεις Ε9

  =====================

  Από την άλλη, πέντε ημέρες προθεσμία έχουν εκατομμύρια πολίτες που πρέπει να ως τις 19 Δεκεμβρίου να σπεύσουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 ώστε να πληρώσουν μικρότερο ΕΝΦΙΑ.

  Ωστόσο τα προβλήματα και οι απορίες των πολιτών είναι πολλές και θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι το υπουργείο Οικονομικών θα δώσει νέα παράταση στην καταληκτική προθεσμία υποβολής των εν λόγω δηλώσεων.

  Η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 αφορά τα έτη 2011, 2012, 2013, ενώ ως τις 20 Δεκεμβρίου η ΓΓΔΕ θα κάνει 2η εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ που αφορά της μειώσεις-απαλλαγές για άτομα που εμπίπτουν στα κριτήρια των εκπτώσεων. Για αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση που έχουν επέλθει εντός του 2014 το σύστημα θα ανοίξει με την ολοκλήρωση της 2η εκκαθάρισης.

  Τέλος, επαγγελματίες που θέλουν να γλιτώσουν το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ του 2015 θα πρέπει ως το τέλος του έτους να προχωρήσουν σε διακοπή εργασιών.

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.