Οι αλλαγές S.O.S. στις φορολογικές δηλώσεις

Picture 0 for Οι αλλαγές SOS στις φορολογικές δηλώσεις Αλλαγές και νέους κωδικούς – έκπληξη που αφορούν τις απαλλαγές, τις εκπτώσεις, τα τεκμήρια διαβίωσης και το πόθεν έσχες και οι οποίες επηρεάζουν το τελικό ποσό του φόρου, περιλαμβάνει το νέο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1, 2017 που θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Taxisnet μετά το Πάσχα περισσότεροι από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι.
Πρακτικές συμβουλές δίνει ο φοροτεχνικός κ. Ηλίας Χατζηγεωργίου:

2 σκέψεις σχετικά με το “Οι αλλαγές S.O.S. στις φορολογικές δηλώσεις

 1. Τι φόρο θα πληρώσουν φέτος μισθωτοί και συνταξιούχοι

  Με αυξημένους φόρους θα επιβαρυνθούν μισθωτοί και συνταξιούχοι που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 8.636 έως και 27.000 ευρώ και εισοδήματα πάνω από 43.000 ευρώ.

  Σύμφωνα με τις έως σήμερα αλλαγές που επήλθαν βάσει του νόμου 4387/2016, όσοι θα δηλώσουν ετήσια εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις πάνω από 8.636 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρους έως και 176 ευρώ, ενώ οι όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές άνω των 43.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο από 100 έως και 3.851 ευρώ.

  Για τους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που θα δηλώνουν πάνω από 32.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ αναμένεται να προκύψει αύξηση των φορολογικών τους επιβαρύνσεων από 350 μέχρι 8.851 ευρώ.

  1. Η νέα κλίμακα φορολογίας για τα εισοδήματα του 2016 διαμορφώνεται ως εξής:
   • 22% για τις πρώτες 20.000 ευρώ εισοδήματος.
   • 29% για τις επόμενες 10.000 ευρώ (από 20.001 έως και 30.000 ευρώ).
   • 37% για το επόμενο εισοδηματικό κλιμάκιο των 10.000 ευρώ (από 30.001 έως και 40.000 ευρώ).
   • 45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.
  2. Η νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης, διαμορφώνεται ως εξής:
   • 0% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.
   • 2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ.
   • 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ.
   • 6,5% από 30.001 έως 40.000 ευρώ.
   • 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ.
   • 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ.

  Υψηλότερους φόρους θα πληρώσουν όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια καθώς αυξήθηκαν οι συντελεστές φορολόγησης.

  Οι συντελεστές φόρου 11% και 33% αυξάνονται σε 15% και 35%. Προστίθεται νέος υψηλός συντελεστής 45% για ετήσια ποσά ενοικίων πάνω από 35.000 ευρώ.


  Πηγή: euro2day.gr

  Αρέσει σε 1 άτομο

 2. Προσλήψεις στο Δ. Μυλοποτάμου

  27/03/2017


  Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων (Κοινωνικός λειτουργοί, Ψυχολόγοι), για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου”.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 7-2-2017
  ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1286
  ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017
  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020»
  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
  ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»
  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
  ΤΙΤΛΟΣ: «Δράση 9. ii.1. Κέντρα Κοινότητας»
  Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
  επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994),
  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του
  Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010),
  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
  Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
  Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
  αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β)
  Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
  Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο,
  τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-
  2014).
  5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
  Σελίδα 2 από 7
  6. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός
  ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3-
  2016).
  7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6899/5.12.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα:
  «Ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου” με Κωδικό ΟΠΣ
  5002156 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη 2014 – 2020”».
  8. Την υπ’ αριθ. 338/20.12.2016, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
  Μυλοποτάμου, με θέμα: «Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης ‘Κέντρο
  Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου’ με Κωδικό ΟΠΣ 5002156 στο Επιχειρησιακό
  Πρόγραμμα ‘Κρήτη 2014-2020’ έγκριση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα και
  έγκριση πρόσληψης προσωπικού», όπως τροποποιηθείσα με την υπ΄αριθμ. 5/25-01-
  2017 απόφαση του Δ.Σ. του εν λόγω Δήμου, ισχύει.
  9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 809/24.1.2017 απόφαση του Δημάρχου Μυλοποτάμου, με θέμα:
  «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α1): “Λειτουργία Κέντρου
  Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου
  Μυλοποτάμου”, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002156».
  10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2789/16.3.2017 Βεβαίωση του Δημάρχου Μυλοποτάμου, περί
  ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη
  προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
  Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
  δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου
  Μυλοποτάμου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 –
  2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», στο Δήμο Μυλοποτάμου που
  εδρεύει στο Πέραμα Ν. Ρεθύμνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
  ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
  απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
  ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
  Κωδικός
  θέσης Υπηρεσία Έδρα
  υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
  σύμβασης
  Αριθμός
  ατόμων
  101
  Δήμος Μυλοποτάμου
  Για τη στελέχωση
  της Δομής «Κέντρο Κοινότητας
  Δήμου Μυλοποτάμου»
  Πέραμα
  Ν.Ρεθύμνης
  ΠΕ / ΤΕ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  Ένα (1) έτος από την
  υπογραφή της
  σύμβασης με
  δυνατότητα ανανέωσης
  ή παράτασης έως τη
  λήξη του
  Προγράμματος
  1
  Σελίδα 3 από 7
  102
  Δήμος Μυλοποτάμου
  Για τη στελέχωση
  της Δομής «Κέντρο Κοινότητας
  Δήμου Μυλοποτάμου»
  Πέραμα
  Ν.Ρεθύμνης ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  Ένα (1) έτος από την
  υπογραφή της
  σύμβασης με
  δυνατότητα ανανέωσης
  ή παράτασης έως τη
  λήξη του
  Προγράμματος
  1
  ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
  Κωδικός θέσης
  Τίτλος σπουδών
  και
  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
  101
  α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
  Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής
  Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
  (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το
  ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
  αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
  (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
  ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση
  ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού
  Λειτουργού.
  102
  α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση
  στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
  τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
  προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
  Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
  Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
  μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
  μονάδες 0 0 0 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για κάθε τέκνο)
  αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 … …
  μονάδες 20 40 60 80 100 … …
  3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες)
  4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μονάδες)
  5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες)
  μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 37 38 39 40 και άνω
  μονάδες 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 … 555 570 585 600
  Σελίδα 4 από 7
  ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) ΚΑΙ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με
  σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση
  επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση
  θέσεων που παρασχέθηκαν σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με
  ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη.
  ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
  101 & 102
  Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης,
  κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης
  επαγγέλματος ή μετά την ημερομηνία της Βεβαίωσης πλήρωσης
  όλων των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του αντίστοιχου
  επαγγέλματος.
  Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α ή
  Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
  Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών,
  Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων” – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο
  13. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
  Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται
  αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
  “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ
  ΑΣΤΕΓΩΝ”» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των
  λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ
  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,
  ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα
  στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
  Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ
  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,
  ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”».

  Σελίδα 5 από 7

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

  Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια
  ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να
  δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Nομού
  Ρεθύμνης, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή
  εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
  Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων
  Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις
  “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση
  έκδοσης «29-11-2016» να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
  του Δήμου Μυλοποτάμου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό
  πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994
  όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr
  είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
  ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
  δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
  μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μυλοποτάμου, Τ.Κ. 74052 Πέραμα Ν. Ρεθύμνης,
  απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Κ.Νησανάκη (τηλ.
  επικοινωνίας: 2834340302). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
  εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
  αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
  υποψηφίων.
  Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
  κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
  προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
  ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
  διαδικασία.
  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
  ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
  παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
  δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μυλοποτάμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
  μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
  παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
  εργάσιμη ημέρα.
  Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
  μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
  συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα –
  Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
  Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
  (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες
  αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
  από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα –
  Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
  Σελίδα 6 από 7

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

  Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει
  των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της
  ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή
  για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
  1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της
  ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
  2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά)
  γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από
  τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, ανήλικα ή ενήλικα
  προστατευόμενα κατά το νόμο τέκνα, ιδιότητα άγαμου, διαζευγμένου ή εν χηρεία γονέα,
  αναπηρία του αιτούντος και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία από απασχόληση σε
  συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική
  ένταξη).
  3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός
  που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος
  ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο
  δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικών ή ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων)
  και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων
  καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
  Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
  στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων της παρ. 3 του
  άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

  Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε
  είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
  συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων
  μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί
  και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994
  όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το
  πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο
  fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
  Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα
  σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η
  οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή
  αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα,
  Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό
  καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής
  του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
  ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια
  Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό
  του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου
  μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα
  ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
  Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
  φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν
  υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
  Σελίδα 7 από 7

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

  Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των πινάκων
  κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή
  κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων,
  εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται
  πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που
  προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς
  οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
  Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους,
  αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της
  οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
  Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των
  πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων,
  απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι
  συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

  ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα
  Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα
  Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «29-11-2016», το οποίο
  περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με
  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα
  και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις
  ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
  έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
  έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
  (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και
  για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες 
  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.


  Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.