ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ ΑΠ’ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΛΗΤΑΡΙΟ….

50 ΧΡΟΝ ΙΑ ΠΡΙΝ… ΣΑΝ ΤΩΡΑ…!!! ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΒΓΟΥΝ ΤΑ ΑΡΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, Ο ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΕΧΕΙ ΜΑΖΕΨΕΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ…!!!

 

 

 

Από την ειδική έκδοση για τα 50 χρόνια από την 21η Απριλίου, μεταφέρουμε:

Τό Κ.Ε.Τ. διέθετε 2.500 ἄνδρες καί 122 Ἅρματα Μάχης, 50 Τεθωρακισμένα Ὀχήματα καί 200 ὀχήματα 3 τόννων. Ἦταν ἡ κυριότερη Μονάδα Κρούσεως τῆς Ἐπαναστάσεως στό Λεκανοπέδιο Ἀττικῆς.

Εἶχε ἀναλάβει στό σύνολο 26 ἀποστολές καί ἰσάριθμους Σχηματισμούς .

Κράτησε ἐπίσης ἰσχυρότατη Μηχανοκίνητη καί Τεθωρακισμένη Γενική Ἐφεδρεία. Μεμυημένοι στήν ἐνέργεια ἤσαν μέχρι τότε, ὁ Ὑποδιοικητής Κ. Μαυροειδής, ὁ Δ/ντής τοῦ 2ου Ε.Γ. Ἴλαρχος Νικόλαος Ρετζέπης καί ὁ Δ/ντής τοῦ 3ου Ε.Γ. Ἐπίλαρχος Βύρων Βελισσαρούλης.

Ὁ Στ. Παττακός πῆγε στήν Μονάδα τοῦ λίγο μετά τίς 23:00 τό βράδυ. Ἐνήργησε μία τυπική ἕφοδο στά ζωτικά σημεῖα τοῦ Στρατοπέδου καί κατόπιν κάλεσε τόν Ὑποδιοικητή καί τόν Ἀξιωματικό Ἀσφαλείας στό γραφεῖο του. Στόν τελευταῖο ἔδωσε τόν Φάκελλο Ἐνισχυμένου Συναγερμοῦ “Drowsy Dog”.

Ὁ Συναγερμός ἐκτελέσθηκε ἄψογα καί ὅλοι οἱ διοικητές ὑπομονάδων ἀνέφεραν ἑτοιμότητα “δί΄ἐκτέλεσιν οἱασδήποτε ἀποστολής”. Ἤδη εἶχε περάσει τό μεσονύκτιο.

Ὁ Στ. Παττακός, μέ στολή ἐκστρατείας (“battle dress”), διενήργησε δειγματοληπτική ἐπιθεώρησι καί συνεχάρη ὅλους τους διοικητές πληρωμάτων καί σχηματισμῶν, οἱ ὁποῖοι νόμιζαν ἀκόμη ὅτι πρόκειται γιά “ἄσκησι”. Στίς 00:45 διέταξε Συγκέντρωσι Ἀξιωματικῶν στήν Αἴθουσα Συγκεντρώσεων.

Ἀνέβηκε στό βῆμα καί εὐχαρίστησε ὅλους τούς Ἀξιωματικούς γιά τήν ταχύτητα καί ἐπιτυχία τοῦ Συναγερμοῦ. Ἔπειτα ἄρχισε νά ἀναλύη τήν τραγική πολιτική κατάστασι καί τόν κίνδυνο ἀλληλοσπαραγμοῦ. Καί κατέληξε λέγοντας: “Κατόπιν αὐτῆς τῆς καταστάσεως, αἱ Ἔνοπλοι Δυνάμεις τῆς Πατρίδος μας, ἀπεφάσισαν νά ἐπέμβουν, θέτουσαι τέλος εἰς αὐτό τό χάος!”

Ἄς ἀφήσουμε τόν ἴδιο νά περιγράψει τήν συνέχεια:

«Εἰς τό σημεῖον αὐτό οἱ πάντες ἐξέσπασαν εἰς ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα καί ζητωκραυγᾶς: “Ζήτω ἡ Πατρίς”, “Ζήτω ἡ Ἐπανάστασις”, “Ζήτω ὁ Βασιλεύς”… Ἐζήτησα ἡσυχίαν καί ψυχραιμίαν. Ἦτο δύσκολον νά κρατηθῆ ἡ ἐκδήλωσις, τό ξέσπασμα τοῦ ἐνθουσιασμοῦ. Συνέχισα καί ἐν τέλει ἠρώτησα: “Μήπως ὑπάρχει κανείς ἀπό σας ποῦ δέν θεωρεῖ ἀναγκαίαν τήν Ἐπανάστασιν; Μήπως ὑπάρχουν ἀμφιβολίαι; Μήπως ὑπάρχει κρίσις συνειδήσεως εἰς κάποιον ἤ κάποιους λόγω δεσμεύσεως ἰδεολογικῆς ἤ οἱασδήποτε αἰτίας;” Οὐδείς ἀντέδρασε. Ἀντιθέτως ἅπαντες ἐζητωκραύγαζον! Ἦτο δυνατόν νά τηλεφωνήση κάποιος ἐκ τῶν γειτόνων εἰς τήν Ἀστυνομίαν, ὅτι ἐδῶ κάτι τό ὕποπτον συμβαίνει καί θά ἀνετρέπετο τό σχέδιόν μας. Ἐπέβαλα ἡσυχίαν καί συνέχισα τήν πρόκλησιν: “Θα ἦτο πολύ χρήσιμος μία ἀντίθεσις. Θά συνεζητεῖτο καί θά ἐξήγετο θετικωτέρα ἄποψις. Θά τήν ἤθελα τήν ἀντίθετον ἄποψιν. Βεβαιῶ ἐπί τῷ λόγῳ τῆς στρατιωτικῆς μου τιμῆς, ὅτι οὐδένα κίνδυνον θά διατρέξη ὁ οἱοσδήποτε ἀντιτιθέμενος. Θά τόν συγχαρῶ διά τό θάρρος τῆς γνώμης του καί διά τήν εἰλικρίνειάν του…”

Οὐδείς ἐκινήθη πρός τό βῆμα. Ἀντιθέτως νέαι ζητωκραυγαί! Κατόπιν ηὐχαρίστησα ὅλους διά τά πατριωτικά τῶν αἰσθήματα… Τέλος τούς ἐβεβαίωσα ὅτι τήν εὐθύνην διά τήν ἐκτέλεσιν τῆς ἀποστολῆς θά τήν ἀναλάβω ἐγώ ἐξ’ ὁλοκλήρου…».

Κατόπιν, ὁ Διοικητής μετέβη στό γραφεῖο του. Ἤδη τόν περίμενε ἐκεῖ, ὁ Συνταγματάρχης Ὀδυσσεύς Τσιλιόπουλος. πού εἶχε ὁρισθῆ σύνδεσμος μεταξύ τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου καί τῶν Στ. Παττακού καί Νικ. Μακαρέζου.

================

ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ… 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967..!!! ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ «ΠΑΜΨΗΦΟΙ» ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ…

Από την ειδική έκδοση για τα 50 χρόνια από την 21η Απριλίου…

Στήν Σύσκεψι τῆς 14ης Ἀπριλίου 1967 εἶχε ἀποφασισθῆ ἡ Ἐπανάστασις νά γίνη στίς 21 Ἀπριλίου καί εἶχε ἐκλεγῆ μέ ἀπόλυτη πλειοψηφία ὡς Ἀρχηγός τῆς Ἐπαναστάσεως ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος, στήν περίπτωσι πού δέν ἐδέχετο μέχρι τέλους ὁ Γ. Ζωϊτάκης.

Στήν Τελική Συντονιστική Σύσκεψι τῆς 20ης Ἀπριλίου 1967, στήν οἰκία τοῦ Μιχ. Μπαλοπούλου, ἡ δεύτερη ὑπαναχώρησις τοῦ Γ. Ζωϊτάκη δημιούργησε καί πάλι τό ζήτημα τῆς “ἀρχηγίας” τῆς Ἐπαναστάσεως.

Τό θέμα ἐτέθη καί πάλι σέ ψηφοφορία. Καί τό ἀποτέλεσμα ἦταν τό ἴδιο:

Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἐξελέγη καί πάλι “παμψηφοί” ὡς ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἐπαναστάσεως!

Ὁ Στ. Παττακός ἀφηγεῖται: «Ὁ Παπαδόπουλος, ἐπεκυρώθη ὡς Ἀρχηγός τῆς Ἐπαναστάσεως, ἄνευ ἀντιρρήσεως οὐδενός. Ἐμοῦ δηλώσαντος ὅτι δέν δέχομαι τά πρωτεῖα ἀκόμη καί ἄν μου ζητηθῆ…».164

Καί ὁ Στέφανος Καραμπέρης ἐπιβεβαιώνει: «…Ἀπεφασίσθη ἐκεῖνο τό βράδυ νά ὁρισθῆ ὡς Ἀρχηγός ὁ Συν/ρχης Γεώργιος Παπαδόπουλος, τοῦ ὁποῖου τάς ἱκανότητας παρεδέχοντο ἅπαντες. Ἀρχικά ἐζητήθη ἀπό τόν Ταξίαρχον Παττακόν, ὡς ἀρχαιότερον… πλήν ὅμως δέν ἐδέχθη καί ἀντιπρότεινεν τόν Γεώργιον Παπαδόπουλον ὁ ὁποῖος ἦτο καί ὁ ἰθύνων νοῦς τῆς Ἐπαναστάσεως».

Ὁ Σάββας Κωνσταντόπουλος ἕγραφε χαρακτηριστικά:

«Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος… ἀνεδείχθη Ἀρχηγός τῆς Ἐπαναστατικής Ὁμάδος κατά φυσικήν ἐπιλογήν… Ἐψηφίσθη κατ’ ἀπολύτως ἐλευθέραν καί ἀνεπηρέαστον θέλησιν ἀπό τούς ἀξιωματικούς…»

==============

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ… ΒΡΑΔΥ 20ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 1967… ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ ΚΑΝΟΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ…!!!

20 Απριλίου, ώρα 9:00 μμ. Η ώρα «Ω» όπως είχαν χαρακτηρίσει την 2α πρωινή της 21ης Απριλίου οι Αξιωματικοί, πλησίαζε… Παπαδόπουλος, Παττακός και Μακαρέζος αναχωρούν μαζί από το σπίτι του αντισυνταγματάρχη Μιχαήλ Μπαλόπουλου στην Νέα Σμύρνη όπου πραγματοποιήθηκε η προτελευταία συνάντηση της «Επαναστατικής Επιτροπής». Μιά τελευταία σύσκεψη για τις 11:00 μμ είχε καθοριστεί στο σπίτι του Δημήτρη Ιωαννίδη στο Γαλάτσι λίγη ώρα πριν ξεκινήσει ο καθένας για το γραφείο ή την Μονάδα του.

Στους δρόμους οι Αθηναίοι έτρεχαν να προλάβουν τις τελευταίες τους δουλειές, ανύποπτοι για ό,τι θα συνέβαινε την επομένη.

-Που να ξέρουν τι τους ξημερώνει αύριο, μονολόγησε καθώς έβλεπε έξω από το παράθυρό του ο Συνταγματάρχης Γεώργιος Παπαδόπουλος, που καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού.

-Θα σταματήσουν οι φασαρίες και θα ηρεμήσουν, πρόσθεσε ο Νικόλαος Μακαρέζος που κρατούσε το τιμόνι…

Από το ραδιόφωνο οι δυο συνταγματάρχες άκουγαν το δελτίο ειδήσεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κυριότερη είδηση της ημέρας τα μέτρα που εξήγγειλε για τους αγρότες ο υπουργός Γεωργίας Ευάγγελος Αβέρωφ. Διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων, από τις 200 στις 400 δρχ., ολοκλήρωση της εφαρμογής της νοσοκομειακής περίθαλψης και επέκταση του προγράμματος της αγροτικές στέγης…

-Καλές οι εξαγγελίες του κυρίου υπουργού, γενναία τα μέτρα του, αλλά θα μείνουν στα λόγια, παρατήρησε ο Μακαρέζος.

-Είναι μέτρα που θα ανακούφιζαν τους πολύπαθους αγρότες μας, πρόσθεσε ο Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι «δεν θα ήταν άσχημη ιδέα τα μέτρα αυτά να τα εφάρμοζε η δική μας επαναστατική κυβέρνηση»…

Και πράγματι, λίγες μόνο μέρες μετά την επικράτηση της 21ης Απριλίου εφάρμοσε τις εξαγγελίες Αβέρωφ ο υπουργός Γεωργίας Αλέξανδρος Ματθαίου, με επιπλέον προσθήκη την κατάργηση των αγροτικών χρεών.

15 σκέψεις σχετικά με το “ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ ΑΠ’ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΛΗΤΑΡΙΟ….

 1. Ποιος είναι ο κύριος πίσω από την τριανδρία της χούντας που έγινε διάσημος μέσα από μια φωτογραφία;… ΓΙΑΤΙ και πως δεν είναι ο πατέρας του Τσίπρα (ΦΩΤΟ)

  Η φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για τον Παύλο Τσίπρα, πατέρα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, να στέκεται δήθεν δίπλα σε Παττακό, Παπαδόπουλο και Μακαρέζο, έτυχε ευρύτατης δημοσιότητας.

  Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της 21ης Απριλίου έγινε μπαράζ αναδημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εντάθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ αυτών που παρουσιάζουν τον πατέρα Τσίπρα ως συνεργάτη της χούντας των συνταγματαρχών και όσων μιλούν για πολιτική συκοφαντία ακροδεξιών κύκλων.

  Η έρευνα στα αρχεία των ελληνικών επικαίρων και στο φωτορεπορτάζ της επταετίας δείχνει ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι συγγενής του πρωθυπουργού, αλλά μέλος των τελευταίων κυβερνήσεων των πραξικοπηματιών και μάλιστα καταγράφεται σε δύο ορκομωσίες των δοτών κυβερνήσεων.

  Η πρώτη λήψη αφορά στην ορκωμοσία του πρωθυπουργού Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη και των μελών της κυβέρνησης του στις 8 Οκτωβρίου του 1973. Οι Διομήδης Αγγελόπουλος ορκίστηκε ως Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Από την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη και των μελών της νέας κυβέρνησης παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Γεωργίου Παπαδόπουλου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας Οδυσσέα Αγγελή στη Βουλή…

  Η δεύτερη λήψη προέρχεται από το φιλμ των επίκαιρων που κατέγραψε την ορκωμοσία των νέων υπουργών από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών της χούντας, Ιερώνυμο, παρουσία του αντιβασιλέα Γεωργίου Ζωιτάκη και του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπαδόπουλου, τον Ιανουάριο του 1972 στο Μέγαρο Μαξίμου.

  Ο κύριος στην φωτογραφία είναι ο Διομήδης Αγγελόπουλος, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ της κυβέρνησης των Συνταγματαρχών και της κυβέρνησης Μαρκεζίνη. Ο Διομήδης Αγγελόπουλος μίλησε το 1973 στον φακό των Επικαίρων με θέμα την αποκέντρωση και το φιλμ έχει διασωθεί στο αρχείο της ΕΡΤ.

  Έκανε την ανάλυσή του για το παγκόσμιο φαινόμενο της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στις μεγαλουπόλεις και για την προσπάθεια αναζήτησης ενός διοικητικού συστήματος που θα διευκόλυνε την εξυπηρέτηση του πολίτη.

  Ο δραστήριος υφυπουργός το πρώτο διάστημα μετά την κατάρρευση του καθεστώτος έκανε συχνές παρεμβάσεις για τις συνθήκες κράτησης του Γ.Παπαδόπουλου. Μετά σιώπησε……

  Μου αρέσει!

 2. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ?

  ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ?ΜΗΠΩΣ ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΒΑΤΑΙ ΜΗΝ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΤΕΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ?

  Μου αρέσει!

 3. ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967.

  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΗΚΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΨΗΛΑ.

  ΑΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΑΝ ΓΝΗΣΙΕΣ ΜΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ.

  ΘΑ ΠΙΑΣΩ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ
  ΑΠ ΤΟ ΔΕΞΙ ΤΗΣ ΧΕΡΙ
  ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΣΤΡΩΣΩ ΣΤΟΧ ΟΡΟ
  ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

  ΝΑ ΖΗΣΕΙ Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΣ
  Ο ΝΙΚΟΣ Ο ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ
  ΚΙ Ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΤΑΚΟΣ
  ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΣΑΝ ΕΓΓΛΕΖΟΣ.

  ΤΑ ΧΡΕΗ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΤΗΚΑΝ
  ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΦΤΙΑΞΑΝ
  ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΟΛΛΑ
  ΜΑΣ ΔΩΣΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑΞΑΝ.

  ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΚΟΥΓΑ ΤΟ 1967 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1973 ΣΑΝ ΠΗΓΑΙΝΑ ΣΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ Ο ΑΞΕΧΑΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΕΜΗΣ ΠΟΥ ΖΟΥΣΕ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΓΕΝΝΗΜΑ ΘΡΕΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

  ΤΟΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝΑ ΕΝ ΕΤΗ 1960-64 ΔΕΚΑΕΦΤΑ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΝΕ ΡΑΚΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΘΑΝΑΣΗ. Ο ΘΕΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙ.

  ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΠΙΝΩ ΡΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΜΟΥ ΨΥΧΗ…ΑΛΛΑ ΕΦΥΓΑ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΗ
  ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΑ ΑΡΧΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 1967 ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑ ΣΗ ΑΛΛΑ ΗΜΟΥΝΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ Η ΣΥΧΥΓΟΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΞΑΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΔΙΝΑΝΕ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝΕ ΤΑΚΤΙΚΑ.

  ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1967 ΜΕΧΡΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 1968 ΔΝΕ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΕΡΘΩ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟ ΤΑΝΕ ΣΤΗΝ ΦΙΡΜΑ ΜΠΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΛΙΧΑΧ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΓΚΟΙ.

  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΟΥ ΕΙΣ ΠΑΤΑΚΟΝ ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ ΔΝΕ ΜΕ ΑΦΗΝΑΝΕ ΝΑ ΦΥΓΩ ΟΙ ΤΟΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΑ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΤΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΦΥΓΑ.

  ΤΟΥ ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ…Η ΘΑ ΜΕ ΑΦΗΣΕΤΕ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Η ΝΑ ΜΕ ΒΑΛΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΛΙ.

  ΕΦΥΓΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΙΜΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ ΕΝΩ ΘΑ ΜΠΡΟΣΟΥΣΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΤΕ ΝΑ ΒΟΛΕΥΤΩ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΤΟΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΧΟΛΕΒΑΣ..ΚΑΤΣΕ ΕΔΩ ΝΑ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΩ ΚΑΠΟΥ ΚΑΙ ΜΗΝ ΦΕΥΓΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ…ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΕΙΠΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΥΓΩ.

  ΤΟ 1973 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΤΛΟ…ΟΤΑΝ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ…ΣΤΙΧΟΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΜΗΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΨΕΥΔΟΝΥΜΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΡΑΝΗΣ….ΑΛΛΑ ΤΣΑΚΩΣΑΝ ΔΕΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΧΩΡΙΑΝΟ ΜΟΥ ΤΟΝ Γ.Μ. ΝΑ ΤΑ ΔΩΡΙΣΕΙ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΝΑΝΕ ΜΗΝΥΣΗ…ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΝΑΝΕ ΤΟ ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ…..ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΑΝΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 1974 ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ…
  ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ 1978 ΑΠΑΛΑΧΤΗΚΑ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΜΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΣΤΩ ΑΡΓΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ….ΑΛΛΑ ΑΡΓΗΣΑΝ ΠΟΛΥ… ΑΜΗΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ….

  ΦΥΣΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 1974-2004 ΜΕ ΤΡΟΜΑΞΑΝ ΣΤΙΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ,,,ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ,,,
  ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ…

  ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ Η ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΚΟΟΓΚΛΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΔΑ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΚΟΜΑ…ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ…ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ…ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ ΠΕΝΤΕ.

  Η ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ….www.thanasis.com…

  ΑΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΑΔΕΣ ΔΕΝ ΕΛΕΧΓΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ…ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΜΠΑΙΝΩ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΑΙΝΩ ΜΕΣΩ ΓΚΟΟΓΚΛΕ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ….
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΣ ΜΠΛΟΚ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΤΩΡΑ.

  ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥΣ…Ο ΞΕΝΤΙΕΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ.

  ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΑΙΜΑ ΑΠ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
  ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ
  ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΣΤΕΙΛΩ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
  ΣΤΗΝ ΠΕΘΑΜΕΝΗ ΜΑΝΑ
  ΣΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ
  ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΖΗΤΙΑΝΑ.

  ΝΑΙ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΕΓΚΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟ ΜΟΥ ΧΩΡΙΟ ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1967 ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΥΒΑ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 1950 ΜΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΣ ΟΥΝΤΡΑΣ.

  ΠΛΗΡΩΣΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΧΑΡΩ.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 4. 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 ~~~~~Ύστερα από 50 χρόνια.

  Δεν πρέπει αυτή η σημερινή ιστορική επέτειος της Ελληνικής Ιστορίας να περάσει ασχολίαστη.
  Συγκρίνοντας την «Δημοκρατία» των Πολιτικών με τη Δικτατορία των Στρατιωτικών, έχουμε να κάνουμε το κάτωθι σχόλιο.
  Η «Δημοκρατία» των Σιωνιστών πολιτικών, υπηρετών και ανδρεικέλων της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας (Ν.Τ.Π.) ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ την Ελλάδα και τους Έλληνες.
  Τα γεγονότα σας είναι γνωστά.
  Α.- Δημοκρατία
  ———————————-
  1.-Οι πολιτικοί-ανδρείκελα, κατέστρεψαν την Ελληνική Οικονομία, με διαταγές των υπευθύνων της Ν.Τ.Π. και της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Κυβέρνησης. Η Χρεοκοπία με τα Μνημόνια οργιάζουν.
  2.-Τα Εθνικά μας Θέματα είναι σε κίνδυνο.
  (Θράκη-Μακεδονία-Αιγαίο-Νησιά)
  3.-Η Ελλάδα υφίσταται εισβολή λαθρομεταναστών, και ουδείς αντιδρά, ούτε οι Ένοπλες Δυνάμεις.
  4.-Είμαστε παραδομένοι στους Σιωνιστές της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. (Ν.Τ.Π.)
  5.-Αντιμετωπίζουμε περίπτωση διαμελισμού της Πατρίδος. Αυτά περιληπτικώς

       Β.- Στρατιωτική Δικτατορία
      ---------------------------------------------------
  

  1.-Παρέδωσε μιά οικονομία σε ανάπτυξη, με σχεδόν μηδενικό έλλειμα-ΧΡΕΟΣ.
  2.-Τα Εθνικά μας Θέματα ήταν ασφαλή.
  3.- Δεν είχαμε ελευθεροτυπία.
  4.-Το μόνο λάθος των Συνταγματαρχών ήταν ότι συμπεριέλαβαν εις την ομάδα τους, τον Ταξίαρχον Δ. Ιωαννίδη, ο οποίος πιστός ών στην Παγκόσμιον Σιωνιστικήν Κυβέρνηση, οδήγησε τη χώρα στη Κυπριακή τραγωδία.
  5.-Ο Σιωνιστής Ιωαννίδης, με εντολές της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Κυβέρνησης, ανέτρεψε την Κυβέρνηση των Πατριωτών Γ. Παπαδόπουλου-Σπ.Μαρκεζίνη
  Αυτά εν ολίγοις σαν σχόλιο.
  Λεπτομέρειες θα βρείτε στους 4 τόμους του βιβλίου
  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» του Μάνου Χατζηδάκη (Συνωνυμία του μουσικοσυνθέτη).

  (Εκδόσεις Πελασγός)

  Αντώνης Γρυπαίος

  Διεθνολόγος/Αναλυτής Γεωπολιτικής

  Αρέσει σε 1 άτομο

 5. «Καταραμένε Παπαδόπουλε»

  Επιστολή ενός οργισμένου Δημοκράτη κατά του Ηγέτη του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967

  Καταραμένε Παπαδόπουλε, 50 χρόνια μετά, και ακόμα τυραννάς τα καημένα παιδιά της νέας τάξης. Γιατί βρε άθλιε; Νομίζεις πώς δεν θυμάμαι ότι μου στέρησες στο χωριό μου την λάμπα πετρελαίου και τον χωματόδρομο που τόσο αγαπούσα και μου έφερες ηλεκτρικό, άσφαλτο και τηλέφωνο στην καλύβα μου, και που έδωσες 20ετες άτοκο δάνειο για να κάνω σπίτι, με μόνο όρο μάλιστα να έχει την τουαλέτα μέσα!
  Και ειλικρινά τσατίζομαι γιατί ο άθλιος ο χουντικός κατάφερνε να φτιάχνει τόσα έργα σχεδόν δωρεάν, χρησιμοποιώντας την στρατιωτική ΜΟΜΑ! Γιατί ρε χάλασες την πιάτσα; Σε πείραζε να δώσεις την δουλειά σε κανένα εργολάβο; Πέθαναν της πείνας οι άνθρωποι και κοντά σ’ αυτούς και τόσοι άλλοι μεσάζοντες και σύμβουλοι. Ποιος σου είπε ρε παλιάνθρωπε ότι θέλαμε να γίνουμε Βιομηχανική χώρα και ξεκίνησες να φτιάχνεις σε όλη την Ελλάδα Βιομηχανικές περιοχές ξεκινώντας από τα Οινόφυτα;
  Αλλά ξέρω γιατί τα έκανες… Για να βρίσκουν χιλιάδες Έλληνες δουλειά εκεί, τόσα χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα και να ταλαιπωρούνται λες και πείραζε να είχαμε λίγο νέφος περισσότερο; Ποιος σου είπε ρε ότι θέλαμε να παράγουμε προϊόντα; Εμείς να καταναλώνουμε θέλαμε! Δεν φτάνει αυτό παλιοδικτάτορα, αλλά διέγραψες τα αγροτικά χρέη του πατέρα μου και όλων των αγροτών; Τους καλόμαθες, τους έλυσες τα προβλήματά τους και τώρα κάθε τρεις και λίγο μπλόκα!
  Σαν να μην έφταναν όλα αυτά έστελνες και εκείνο τον Μακαρέζο και έκανε συμφωνίες ακόμη και με τους Κινέζους και τους πουλούσες τα αγαθά που έκανε εξαγωγή η χώρα και πέταξες στον δρόμο τόσους μεσάζοντες. Άσε εκείνος ο Παττακός με το μυστρί του! Βρε μανία! Κάθε μέρα εγκαίνια για σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, γέφυρες, δρόμους και εργατικές κατοικίες! Μας ζάλιζες στα επίκαιρα όποτε πηγαίναμε σινεμά! Τι κατάφερες ρε;
  Τι μαγείρεψες και πήρες βραβείο οικονομικής ανάπτυξης το ’73 χωρίς να πάρεις δάνεια και να αφήσεις χρέη; Δεν ντράπηκες να ταπεινώσεις το δολάριο επί τόσα χρόνια; Ακούς εκεί! Η δραχμή ισχυρότερη από το δολάριο! Τί σου κάναμε και μας καταράστηκες για να φτάσουμε τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ χρέη;
  Αχρείε Παπαδόπουλε, αφού έτρωγες μόνο το φαγητό σου, στο τέλος δεν είχες τίποτα να αφήσεις. Το μόνο σου περιουσιακό στοιχείο ήταν η στολή σου! Και αντί να την δωρίσεις τρομάρα σου στο κράτος είχες ζητήσει να σε θάψουν με αυτήν! Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι γιατί ξεκίνησες την ιστορία να βγάλεις τα πετρέλαια στον Πρίνο και ξεκίνησες να μας βάζεις σε περιπέτειες με τους καλούς μας γείτονες τους Τούρκους; Μια χαρά δεν κοιμόμασταν ήσυχοι; Ήθελες να μας κάνεις παραγωγούς πετρελαίου σαν τους άραβες;
  Tα εργοστάσια ενέργειας που κατασκεύασες π.χ. στην Πτολεμαΐδα ή στους Φιλίππους που τα έφτιαξες μάλιστα με τους Ρώσους κομουνιστές για ποιόν λόγο τα έκανες; Σώνει και καλά να καταργήσεις όλες τις λάμπες πετρελαίου στα χωριά και γέμιζες στύλους και καλώδια όλη την ύπαιθρο! Βρε μανία. Χώρια τα στάδια αθλητισμού σε όλη τη χώρα. Άκου λέει «κάθε πόλη και στάδιο κάθε χωριό και γυμναστήριο»! Άσχημα περνάει τώρα η νεολαία πίνοντας φραπέδες στις καφετέριες;
  Βρε άχρηστε αναχρονιστικέ, αντιδημοκράτη ποιος σου είπε ότι ήθελα να μπορώ να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή και να μην φοβάμαι μην μπει κανένας μέσα το βράδυ για πλιάτσικο; Ακούς εκεί να μου κάνει κουμάντο στον αν θα αμπαρώσω την πόρτα μου ή όχι… Ποιος σου είπε ότι ήθελα να νιώθω ασφαλής ρε παλιοφασίστα; Τέλος σιχαμερέ φασίστα αντί να κάνεις μνημεία για τον Ζαχαριάδη και όλα τα καλά παιδιά που πάλεψαν να μην υπάρχει Έλληνας πάνω από τον Όλυμπο, εσύ τους έστειλες εξορία και ακύρωσες όλα τα σχέδια τους που θα μας έκαναν ένα όμορφο παράδεισο με κολεχτίβες και κολχόζ, όπως τα κατάφεραν οι ευτυχισμένοι γείτονες μας οι Βούλγαροι οι Αλβανοί οι Ρουμάνοι και λοιποί τυχεροί των Ανατολικών χωρών που εισπράττουν τώρα τόσο συνάλλαγμα από τα εργαζόμενα κορίτσια τους στο εξωτερικό, ενώ οι δικοί μας επιστρέφοντας πήραν συντάξεις και τους κοροϊδεύουν.
  Αλλά μετά την γκέλα του πολέμου του Γιομ Κιπουρ, πλήγωσες ανεπανόρθωτα τους φίλους μου τους Ισραηλίτες. Ακούς εκεί να μην δώσεις διευκολύνσεις στους Αμερικάνους και τους Εβραίους για χάρη των Αράβων που μας παίρναν όλο το ελληνικό τσιμέντο για τα έργα τους σε μια εποχή που όλοι οι πολίτες και το κράτος εδώ έκτιζαν και τα τσιμεντάδικά μας είχαν τρελαθεί στην δουλειά; Ευτυχώς που μετά τα πούλησε η Νέα Δημοκρατία στους ξένους αφού το ΠΑΣΟΚ πρώτα τα… κοινωνικοποίησε και τα έκανε ζημιογόνα και τώρα επιτέλους έτσι ησυχάσαμε!
  Δεν ντρέπεσαι βρε άθλιε εχθρέ της Δημοκρατίας; Μας στέρησες ένα από τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα να μην τραγουδάμε 14 τραγούδια του Θεοδωράκη; Ξέρεις τι ψυχολογικά τραύματα μας προκάλεσε εκείνη η απαγόρευση; Τραύματα βαθιά που δεν έχουν επουλωθεί ακόμη! Όλα αυτά τα γράφω γιατί μετά από τόσα χρόνια εξακολουθώ να ακούω τον έξαλλο τον γείτονα μου, που μου τα πρήζει και να φωνάζει κάθε τέτοια μέρα ΖΗΤΩ Η 21 AΠΡΙΛΙΟΥ!
  Bαρέθηκα να ακούω συνέχεια «Πού είσαι Παπαδόπουλε…» όταν πέφτω στα μπλόκα της Εθνικής οδού όπου διάφορες κοινωνικές ομάδες αγροτών – ποδοσφαιρόφιλων και άλλων διαμαρτυρομένων ανθρώπων ασκούν το δημοκρατικό τους δικαίωμα – πάντοτε υπό την προστασία της αστυνομίας – να σταματούν την κυκλοφορία, καθώς και κάθε φορά όταν βρίσκομαι στο κέντρο των Αθηνών όπου φιλήσυχοι πολίτες εκφράζουν πολιτισμένα και ειρηνικά την αγανάκτησή τους για τις αδικίες σε βάρος τους, έχοντας επιπλέον παράλληλα την ευθύνη να προστατεύσουν τα καταστήματα, τους εργαζομένους και τους περαστικούς από τους προβοκάτορες φασίστες που σπάνε, καίνε και καταστρέφουν τα πάντα.
  Άσε και αυτούς τους ταξιτζήδες που είναι όλοι τους πρώην χαφιέδες της ασφάλειας. Ούστ Φασισταριά! Εγώ είμαι Δημοκράτης ρε, και ας πεινάω, και ας μου έχει βγάλει στο σφυρί η Τράπεζα το σπίτι, και ας είμαι άνεργος και εγώ και τα παιδιά μου και ας ταλαιπωρούμαι όποτε χρειαστεί να πάω στα νοσοκομεία και ας κοιμάμαι κλειδαμπαρωμένος το βράδυ μπας και κάνει ντου κανένας οικονομικός μετανάστης… αφού βέβαια ενημερωθώ πρώτα από την τηλεόραση για τις κλοπές, τις κομπίνες και τις μίζες τόσων και τόσων πρώην υπουργών – πράσινων και γαλάζιων – που οι άνθρωποι τι έκαναν τελικά; Εξαργύρωσαν τους κόπους και τους αγώνες τους για την εδραίωση της Δημοκρατίας μετά την μεταπολίτευση! Λίγο το έχεις αυτό;

  Είμαι Δημοκράτης ρέ! Τ’ ακούς;

  Αρέσει σε 1 άτομο

 6. ΖΗΤΩ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967.

  ΑΜΗΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΥΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΑΝΑ.

  ΑΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΞΑΝΑΔΟΞΑΣΤΕΙ.

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ ΜΑΣΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΜΑΖΕΜΑΤΩΝ.

  ΦΟΒΑΤΕ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ.

  ΕΓΩ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΩ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  ΤΑΝΚΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑΝΚΣ ΟΠΙΣΩ ΤΩΡΑ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΙΣΩ.

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΑ ΔΩ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΓΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΘΑ ΚΛΕΙΣΩ…ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΟΙΜΙΛΗΣΩ…

  ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ…

  ΖΗΤΩ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 21ης ΠΑΡΙΛΙΟΥ 1967.

  ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ.

  ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΣΤΕΛΙΟ ΠΑΤΑΚΕ….ΓΝΗΣΙΟ ΕΛΛΗΝΑΚΙ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ ΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ.

  Μου αρέσει!

 7. ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ.

  ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΟΝ ΓΝΗΣΙΟ ΕΛΛΗΝΑ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΝΩ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ ΕΔΩ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΜΕΡΗ.

  ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΦΤΙΑΞΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΟΦΩΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΑΤΟΚΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΤΗΣΟΥΝ ΣΠΙΤΙΑ ΤΑ ΠΑΠΠΟΥΔΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΟΝΕΜΕΝΑ ΜΕ 73 ΔΡΑΧΜΕΣ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΗΡΩΝΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΔΡΟΜΩΝ.

  ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΤΟ 1968 ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΑΤΕΧΩ ΕΓΩ…ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΧΑΡΩ ΓΙΑΤΙ ΑΡΓΟΠΑΙΘΕΙΝΩ ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΞΕΝΙΤΙΑ.

  ΑΠΟ ΤΟ 1968 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΤΑ ΔΙΝΩ ΚΑΙ ΞΑΝΑΔΙΝΩ ΧΑΡΑΤΙΣΑ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΓΡΙΑ ΣΚΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΤΟ ΧΑΡΩ.
  ΧΙΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ.

  ΝΑ ΖΗΣΕΙ Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΝΙΚΟΣ Ο ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΤΑΚΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΣΑΝ ΕΓΓΛΕΖΟΣ.

  ΕΝΑΣ ΗΤΑΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΤΕ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ.

  ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ….Ο ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ….

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ,,ΟΤΑΝ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ,, ΤΟ 1973…ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΙΛΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΑΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ..

  ΑΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΗΤΑν ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967.

  ΝΑ ΖΗΣΕΙ Ο ΤΟΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ.

  Μου αρέσει!

 8. ΖΗΤΩ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967.

  ΣΗΜΕΡΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΤΑΝΚΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΟΦΟΛΟΝΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΙΠΠΟΝΟΜΟΥΣ.

  ΖΗΤΩ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967.

  ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΠΟΛΩΛΩΝ…

  ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΩΡΑ ΠΟΙΑ
  ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ
  ΠΟΛΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ
  ΣΤ ΑΡΧΙΔΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΓΡΑΦΩ.

  ΣΤΕΙΡΑ ΓΙΔΟΠΡΟΒΑΤΑ
  ΓΕΜΙΣΕ Η ΒΟΥΛΗ
  ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ Η ΧΩΡΑ
  ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΜΑΝΤΡΙ.

  ΤΑΝΚΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΝΤΡΙ.

  Μου αρέσει!

 9. ΖΗΤΩ Η ΕΠΑΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967.

  ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.

  ΑΜΗΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΞΑΝΑ.

  ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΧΟΛΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΟΥΚΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΕΥΤΟΔΕΞΙΟ….ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΟ…ΑΡΙΣΤΕΡΟΜΑΖΩΜΑΤΑ…ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΛΑΚΙ ΔΕΣ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ…ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΥΕΧΝΕΙΟΥ.
  ΑΜΗΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ ΠΑΛΙ ΞΑΝΑ
  ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

  Μου αρέσει!

 10. ΖΗΤΩ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟ 1967.

  ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ
  Ο ΛΑΟΣ ΦΩΝΑΖΕΙ
  ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
  ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΧΑΙΡΕΤΑΕΙ.

  ΑΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΗΤΑΝ ΤΟ 1967 ΕΩΣ ΤΟ 1974 ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΒΓΑΛΑΝ ΤΑ ΤΑΝΚΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ 21ΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 Η ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΜΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΗΡΕ ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΠΝΟΗ ΓΙΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ ΝΕΚΡΗ.

  Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΕΦΚΙΑΣΕ ΣΤΑ ΡΗΜΑΓΜΕΝΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΑ…ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΝΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΟΦΩΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ…ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΣΚΥΛΑ ΕΡΤ Η ΚΡΑΤΙΚΙΑ…

  ΕΓΩ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΑΥΒΑ ΤΟ 1956 ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ 1950 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1953 ΠΗΓΑΙΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΑΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΤΡΙΑ ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΕΛΑ 6 ΓΑΜΩ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ…ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ…
  ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ…

  Μου αρέσει!

 11. Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.

  Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ 666 ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΓΕΛΗ…ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

  ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΚΡΙΑΡΙΑ…

  ΟΒΡΑΙΟΙ…..ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ….ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ….ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΕΡΤΑ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
  ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ.

  Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΚΥΛΑ ΒΟΥΛΗ….ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΟΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΟΥΣ…

  ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΝΩΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΧΘΡΟ.
  ΑΝ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΚΛΕΒΑΝΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΘΕΟ.

  ΦΕΡΝΩ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ…ΑΝ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑ ΓΚΡΕΜΙΖΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΦΗΝΑ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΔΙΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΤΕΠΤΕΣ…ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΒΝΟΥΝ ΔΙΟΔΙΑ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

  ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΛΕΨΕΙ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

  ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΙ.ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΤΑ 5 ΕΚ.ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΝ ΣΑΝ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΕΝΤΕ ΣΑΝ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΓΥΡΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.
  ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΩ ΕΓΩ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΑΚΟΣΥΑ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΣΤΕΛΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ.

  ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑ ΑΚΟΜΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΑ 3ΟΟ ΑΓΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΚΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ.ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΤΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟ
  ΛΕΜΟ 1945-1949 ΓΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙ
  ΣΤΙΚΟ…

  ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΟΜΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΘΡΑΚΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1912.

  ΣΕ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 8 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΟΥΝ ΣΑΝ ΤΙΣ ΓΑΤΕΣ.
  ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΑ ΜΑΣΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΙΝΑΝΕ…ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΦΑΝΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΥΟΚΤΟΝΑΝΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΤΟΠΙΑ ΤΡΥΓΥ ΡΝΑΝΕ….ΣΑΝ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΤΑ ΕΡΗΜΑ….ΠΟΥ ΤΑ ΚΙΝΞΓΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΤΟΙ.

  ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΤΟΤΕ ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΛΑΜΟ…ΑΦΡΙΚΑΝΟ…ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ…ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΖΟΙ…ΚΑΙ Ο ΑΛΛΑΧ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ…

  ΣΤΕΙΡΑ ΓΙΔΟΠΡΟΒΑΤΑ
  ΓΕΜΙΣ ΕΗ ΒΟΥΛΗ
  ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ Η ΧΩΡΑ
  ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΜΑΝΤΡΙ.

  ΑΝΤΕ ΕΓΙΝΑ ΠΑΛΙ ΚΑΚΟΣ…ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑ ΣΚΛΑΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΡΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΟ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ.

  ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ ΕΙΜΑΙ ΣΤΑΥΡΟΜΕΝΟΣ.ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 3ΟΟ ΓΙΔΟΠΡΟΒΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ…

  ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ… ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ.

  Μου αρέσει!

 12. ΑΧ ΚΑ Ν ΑΜΟΥΝΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΓΩ Ο ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ.

  ΤΑΝΚΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑΝΚΣ ΟΠΙΣΩ
  ΤΩΡΑ ΠΟΙΟΝΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΙΣΩ.

  ΝΑ ΖΗΣΕΙ Ο ΤΟΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ.

  ΤΑΝΚΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ….ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΞΑΝΑΒΓΕΙ.
  ΕΓΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΖΗΤΙΑΝΑ.
  ΕΜΕΝΑ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΠΟΛΟΙ ΓΕΡΟΙ ΚΑΙ ΓΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΝΕΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΚΑΤΣΕ ΕΚΑΛΑ ΜΠΑΡΜΠΑΘΑΝΑΣΗ ΓΙΑΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΑΛΑΛΞΕΙ…ΚΟΙΤΑΞΕ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΚΑΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ…

  ΓΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΘΕΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΗ…

  ΕΛΛΑΣ….ΑΛΛΗΝΩΝ….ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ…

  ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΑΩ ΕΝΑΝ ΓΝΗΣΙΟ ΕΛΛΗΝΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΜΕΝΑ ΣΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΤΟΝ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟ ΚΑΠΟΤΕ ΡΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΑΝ ΕΡΓΑΤΗ.

  Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΧΘΡΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ.
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΖΗΤΑ…

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.