Λίγο πριν από τα μεγάλα γεγονότα !!!…

Αποτέλεσμα εικόνας για Λίγο πρίν ἀπό τά μεγάλα γεγονότα !!!...


Βρισκόμαστε στό τελικό στάδιο τοῦ μυαροῦ ἐγκλήματος πού διαπράττεται ἀπό χρόνια μέ ἐργαλεῖα τίς πολιτικές μαριονέττες τῶν παγκόσμιων ἐξουσιαστῶν.

Αὐτές παρουσιάστηκαν με προσωπεία «δημοκρατίας» – κλασσικῆς ἢ νέας -, με σοσιαλισμούς, μέ «ἀγῶνες τῆς ἐργατιᾶς» , με «ὑπερήφανες ἐθνικές πολιτικές» καί μέ κάθε εἲδους παραπλανητική μουτσοῦνα γιά να μπερδέψουν τόν λαό καί να ὑποτάξουν τήν δυναμική του στήν ὑπηρεσἰα τῶν σκοτεινῶν τους ἀφεντικῶν.

Αὐτές δίχασαν, παραπλάνησαν με χοντρά ψέματα, διέφθειραν συνειδήσεις, ὑπονόμευσαν κάθε δημιουργία καί παραγωγικότητα, ἒστησαν διαβολικές δομές μέ τίς ὁποίες ἒριξαν στό περιθώριο κάθε ἀξία, ἒφτιαξαν ἓνα δίκτυο δικαιοσύνης πού συλλαμβάνει και τιμωρεῖ τά κουνουπάκια τῆς παρανομίας ἐνῶ ἀδυνατεῖ να ἀσχοληθεῖ με καταγγελίες πολιτῶν πού στρέφονται ἐνάντια στούς πολιτικούς σκανθάρους τῆς παρανομίας, ὃπως γίνεται σε ἂλλες χῶρες, γιά παράδειγμα στίς ΗΠΑ.

Αὐτοί, ἀντί για ποιμένες λαῶν, ὃπως διδάσκει ἡ περιφρονημένη ἀπό τό σύστημα ἐθνικῆς ἀπαιδείας Ἑλληνική ἱστορία, ἒγιναν λύκοι με προβιές πού ὁδηγοῦν συστηματικά καί μακροχρόνια τόν λαό στό μεγάλο σφαγεῖο πού διαχειρίζονται οἱ ἒμποροι τῶν ἐθνῶν.

Πρῶτα δίχασαν τούς πολίτες σε «ἀριστερούς» καί «δεξιούς» λέγοντας χοντρά ψέματα ὃτι ἡ ἀτομική ἠθική ἐκμηδενίζεται μπροστά σ’ αὐτήν τῆς πολιτικῆς «ἰδεολογίας», κατάφεραν να ἐλέγχουν τήν καθημερινή πληροφόρησι μέ τά διάφορα ἒντυπα καί τις συχνότητες, κατάφεραν να διαφθείρουν τό ἐθνικό σύστημα παιδείας.

Ἒτσι, ἀντί μέσα ἀπό αὐτό να προκύπτουν δημιουργοί καί φύλακες ἀξιῶν, προέκυψε σωρός ἀπό ἀμόρφωτα θύματα, ἀνίκανα γιά κάθε δημιουργία, με μοναδική τους προοπτική να γίνωται τρόφιμοι στό δημόσιο καί να ἐργάζωνται γιά τήν συντήρησι καί ἀναπαραγωγή αὐτοῦ τοῦ ἂθλιου πολιτικοῦ συστήματος.

Στήν θέσι τῆς πραγματικῆς παιδείας, ἒστησαν τήν παιδεία τοῦ χαβαλέ που σημαίνει ἀνέληξι τῶν ἀνάξιων και πονηρῶν μέσα ἀπό τούς σκοτεινούς κομματικούς διαύλους, σημαίνει σχονάκια, ἀντιγραφές, σπασίματα καί φθορές μέσα ἀπό τό δῆθεν ἂσυλο τα ὁποῖα καλοῦνται να πληρώνουν διαρκῶς σκυμένοι ἀπό τά βάρη πολίτες, σημαίνει ὃτι ὃποιος περάσει αὐτές τίς διαδικασίες ἒχει πλούσιες ἀμοιβές στό δημόσιο, ἐνῶ ὃποιος μένε πιστός στίς ἀξίες τῆς ἐπιστήμης ὡς διδάσκων ἢ διδασκόμενος, δέν ἒχει θέσι σ’αὐτήν τήν χώρα ! Πρέπει ἢ νά μεταναστεύσει ἢ νά συνθλίβεται καθημερινά ἡ ἀξία καί ἀξιοπρέπεια του ἀπό τά παντοειδῆ σκουπίδια πού δημιούργησε τό σύστημα.

Γι΄αὐτό λοιπόν σήμερα πού φθάσαμε στις ἐσχατιές τῶν κινδύνων, ὃλο αὐτό τό συστημα ὂχι μονον εἶναι ἀπόν ἀπό τά δραματικά τεκτενόμενα, ἀντίθετα, μέ πάθος στηρίζει τήν ἃλωσι τῆς πατρίδας στό ὂνομα ἑνός ψεύτικου ἀνθρωπισμοῦ!

Οἱ ἀκαδημαϊκοί οἱ ὁποίοι σέ ὃλες τίς εὐνομούμενες κοινωνίες ἀποτελοῦν τίς ἱερές Ἑστιάδες, δηλαδή τούς ἀκοίμητους φύλακες τοῦ ἒθνους καί τῶν ἀξιῶν του, ἐδῶ ὂχι μόνον δέν ἒβγαλαν κίχ μπροστά στήν μεγάλη ἐθνική προδοσία καί στό τεχνιτό δρᾶμα τοῦ λαοῦ, ἀντίθετα, ἒβγαλαν τίς ἀξίες μας στό σφυρί γιά να ἀπολαύσουν τίς ἀτομικές τους διαστροφές μέ ἀποκορύφωσι τήν ἐπιβράβευσι ἑνός ἀπό τούς ἀρχιτέκτονες τῶν σύγχρονων δεινῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πού ἒγινε αὐτές τίς ἡμερες !

Ἒτσι, μέσα σ’αὐτήν τήν σαπίλα πού ἐπέφερε ὁ μουτσονοφόρος με την μουτσούνα τῆς «δημοκρατίας» ξενόδουλος κομματισμός ξεκινώντας ἀπό τήν προδοσία πού ἒγινε στό ὂνομα τῆς «ἀντίστασης» τοῦ 40 καί στήν συνέχεια μέ τήν κάθε ἀρνητική πληροφόρησι, οἱ ἂνθρωποι ἒχουν χάσει τήν ἐμπιστοσύνη καί παραδέρνουν διχασμένοι ἀνάμεσα σε ἐπίδοξους «σωτῆρες», σέ ἒντιμους ἀγωνιστές οἱ ὁποίοι ὃταν γίνονται ἐπικίνδυνοι γιά τό σύστημα συγκεντρώνουν ἐναντίον τους ὠχετούς βοθρολυμάτων καί στό ἲδιο τό σύστημα πού σοῦ διασφαλίζει σταθερότητα στήν καταβαράθρωσι…

Ἀλλά ἒχουμε καί τήν «δημοσιογραφία» …

Στίς ἐποχές πού δημιουργήθηκε ἡ δημοσιογραφία, οἱ μεγάλοι δάσκαλοι δίδασκαν στις σχολές της τήν ἀρχή : Τά γεγονοτα εἶναι ἱερά, ἐνῶ οἱ κρίσεις εἶναι ἀτομικές . Δηλαδή, ἡ πραγματική δημοσιογραφία εἶναι ὃπως ἡ πραγματική δικαιοσύνη ἡ ὁποία λειτουργεῖ δίνοντας ἲση εὐκαιρία στούς διαδίκους να ἀκουστοῦν οἱ θέσεις τους και ἀπό κεῖ καί πέρα, ὁ δικαστής μέ βάσι τήν ἀξία και την ἠθική του βγάζει τά συμπεράσματα.

Μετά ἀπό αὐτά, ποιά εἶναι τά περιθώρια στά ὁποία μποροῦμε να κινηθοῦμε ὃσοι ἒχουμε τήν συνείδησι τοῦ πολίτη ;

Δέν ἒχουμε ἀσφαλῶς τήν πολυτέλεια γιά ἆλλα λάθη. Δηλαδή, ἀφορᾶ τήν ζωή μας, να γίνουμε ὀξυδερκεῖς δικαστές, πού σημαίνει, να ἀκοῦμε ὃλες τίς πληροφορίες για ὁποιονδήποτε καί ὃ,τι δήποτε, χωρίς καμία ἀπολύτως προκατάληψι. Καί ὂχι μονον, ἀλλά να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία σέ ὃ,τι αὐτή ἡ ἂθλια πυραμίδα καταπολεμᾶ καί ἐχθρεύεται… Νά μελετᾶμε ἀπό μόνοι μας τήν ἱστορία μας τήν ὁποία να μεταφέρουμε στά παιδιά μας.

Θά εἲμαστε πραγματικά ἒξυπνοι ἂν ἐνεργοῦμε με τήν ἀρχή ὃτι αὐτό πού πολεμᾶται με λύσσα ἀπό αὐτήν την φαύλη δημοσιοκαφρία δέν μπορεῖ να εἶναι ποτέ φίλος τῶν πατρόνων της… Θά εἲμαστε ἒξυπνοι ἂν καταλάβουμε ὃτι αὐτό πού σήμερα ἀποκαλοῦν δημοσιογραφία, δέν ἀποτελεῖ τίμια παρουσίασι ὃλων τῶν πληροφοριῶν γιά να βγάλει ἀβίαστα ὁ πολίτης τά συμπεράσματα του, ἀλλά, μαύρη προπαγάνδα πού δουλευει για τό σύστημα προβάλλοντας τά ἐπουσιώδη ὡς κύρια καί θάβοντας τά οὐσιώδη…

Ὀφείλουμε να κατανοήσουμε ὃτι αὐτά εἶναι τά δραματικά πλαίσια πού ἀποτελοῦν τούς δούρειους ἳππους τῶν ἐχθρῶν μας και τά ὁποία ὀφείλουμε να καταπολεμήσουμε ὡς λαός καί ἒθνος, χωρίς ἡττοπάθεια, τάχιστα διότι οἱ καιροί προχωροῦν δραματικά γρήγορα σέ βάρος μας, με γνῶσι καί περίσκεψι διότι τό μεγαλεῖο τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι το να βγαίνει νικητής στά δύσκολα και ὂχι να πηδᾶ ἀπό τις ταράτσες με ἀπόγνωσι ἢ να μαραίνεται πιεσμένος στό περιθώριο τῆς ζωῆς.

Ὀφείλουμε να καταλάβουμε ὃτι αὐτό πού ἀποκαλοῦν ἐθνική παιδεία εἶναι ἓνα ἀπό τά βασικά τους ἐργαλεῖα. Καί ὃταν τό καταλάβουμε ἐμεῖς, θά σώσουμε καί ἓνα ποσοστο ἀφελῶν πού χωρίς γνῶσι τό ὑπηρετοῦν…

Ἂς τούς ὑπενθυμίσουμε ὃτι ἣρωας, δέν εἶναι ἓνας νεαρος πού ἂδικα κτυπήθηκε γιά να γίνει σημαία πού ξεσηκώνει ὑπέρ κάποιων σκοτεινῶν συμφερόντων.

Ἣρωας εἶναι ὁ ἀεροπόρος πού προδομένος ἀπό τήν πατρίδα κτυπήθηκε ἀπό τόν Τοῦρκο ἀντιπαλο χωρίς να ἒχει κάποιος δικαίωμα να ἀνταποδώσει πυρά, χάνοντας την ζωή, βυθίζοντας στό πένθος τήν οἰκογενειά του καί με ἀμοιβή ψίχουλα μπροστά σ΄αὐτά πού εἰσπράττουν τα ἀντιπαραγωγικά κομματικά λαμόγια πού συντηροῦν τό δουλοπρεπές σύστημα, αὐτό δηλαδή πού ψαλιδίζει τά φτερά τοῦ ἣρωα ἀεροπόρου ἀπό τρόμο μήν χασει τήν εὒνοια τῶν πατρόνων του !

Ἣρωας εἶναι ὁ πραγματικός οἰκογενειάρχης πού συνθλίβεται ἀπό τά ὑπόγεια κτυπήματα τῶν ντόπιων μειοψηφικῶν ἐξουσιαστῶν καί πού ἀντιστέκεται με σθένος.

Ὁ ἀεροπόρος δέν προκάλεσε καμμια συγκίνησι στούς σκοτενούς ταγούς τῆς παιδευτικῆς ἀμάθειας ἡ ὁποία κάποτε ἀναστάτωσε τήν Ἑλλάδα στον ἲδιο χρόνο πού οἱ μυστκοί πράκτορες τῶν Τούρκων ἒκαιγαν ἀπό ἂκρη σε ἂκρη ὃλη την χώρα καί ὃλα αὐτά με στόχο να μήν περάσουν συμφέρουσες ἐμπορικές καί στρατιωτικές συμφωνίες με την Ρωσία.

Τώρα οἱ συμφωνίες δέν πέρασαν, ἡ χώρα εἶναι περισσότερο ἐκτεθειμένη στην Τουρκική ἀλαζονεία πού στηρίζεται στους μεγάλους ἐξοπλισμούς, σε πρωτοποριακές πολεμικές μηχανές τίς ὁποῖες ἒφτιαχνε ὃταν ἐδῶ μᾶς ἐκοίμιζαν οἱ ἂνθρωποι τῆς ἀπαιδείας μέσα ἀπό τά «κινήματα τῆς εἰρήνης». Πρόκειται γιά ἓνα κράτος πού δέν λογάριασε ποτέ συμμάχους καί συμμαχίες, πού γράφει στά παλιά της ὑποδήματα καθε τάξι καί ἠθική. Μέ τήν ἀκύρωσι αὐτῶν τῶν συμφωνιῶν, οἱ Ἓλληνες ἀγρότες ἒχασαν μία σοβαρη ἀγορά, μειώθηκε το εἰσόδημά τους και ὁδηγήθηκαν στην μαύρη φτώχια! Αὐτοί ὃμως πληρώνονται ἐπειδή δόξασαν τον Γρηγορόπουλο τό θῦμα πού χρειαζόταν δηλαδή το σύστημα γιά να περάσει τά Ἀμερκανικά συμφέροντα μεσω τῶν ἀνεγκέφαλων «ἀντιαμερικανῶν» τῆς κομματικῆς ἐθνικῆς ἀπαιδείας..

Αὐτῆς τῆς ἀπαιδείας πού παρα το γεγονός ὃτι ἀπολαμβανει ἐργασιακά προνόμια τά ὁποία δραματικά στεροῦνται οἱ ἐργάτες τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα οἱ ὁποίοι ἒχασαν τό ὀκτάωρο ἐργασίας, μεχρι καί τά ἱερά γιά τήν οἰκογένεια Σαββατοκύριακα τους, αὐτοί ἐδῶ ἒφθασαν να μήν δίνουν ἀπό τόν χρόνο τους ἀλλά νά κλέβουν ἀπό τόν χρόνο τῶν μαθητῶν για νά προβάλλουν την στήριξι στά κομματικά ἀπολιθώματα ὃταν κάνουν τίς συνδικαλιστικές τους δραστηριότητες !

Και τό χείριστο πού ὑποχθόνια καλλιέργησε ὃλο αὐτό τό φαῦλο πολιτικό σύστημα εἶναι ὃτι εἲμαστε μόνοι καί δέν μποροῦμε να κάνουμε τίποτα! Κάνουν ὃτι θέλουν οἱ Ἀμερικανοί, ἑπομένως τά ὁπλικά συστήματα εἶναι μάταια γιά μας ἐφ΄ὃσον δουλεύουν γιά τήν οἰκονομία τους ! Δέν ἒχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τόν λαό τῆς Τουρκίας, αὐτόν πού σήμερα στηρίζει τήν κατακρεούργησι τῶν στερημένων ἀπό ὁπλικά συστήματα Κούρδων!

Καί αὐτό τό πέτυχε σε μεγάλο βαθμό, αφου σκότωσε τήν ἐθνική μας ἐμπειρία μέσα ἀπό τόν συστηματικό ἀφελληνισμό τῆς παιδείας .

Θαρρεῖς καί ὃλα τά ἒθνη τοῦ κόσμου γεννήθηκαν με ἓναν προστάτη πού τα φυλαέι ἀπό κάθε ἐπιβουλή καί ἀπό κάθε μαλακία !!!

Ἀλλά ἡ μαλακία εἶναι να ἒχεις τά σύνορα ἀφύλακτα, νά ὑπερασπίζεσαι ἀνεγκέφαλα τούς στρατιῶτες πού στελνουν οἱ ἐχθοί σου γιά να σοῦ δώσουν το τελικό κτύπημα ἀπό μέσα, να παραδίδονται ὃλα τά στρατόπεδα σ’αὐτούς και ὁ στρατός νά τούς φτιάχνει φαγητό καί να τούς μεταφέρει με τά πλοῖα του στούς χώρους στρατοπεδεύσεως μέσα ἀπό τούς ὁποίους θα ξεκινήσουν αὒριο τά μεγάλα γεγονότα!

Τί ἂλο θα δοῦμε ; .. Πόσο ποιό χαμηλα Θεέ μου !

Ὃλα ατό ἲδιο σχέδιο ! Οἱ ἐχθροί ἰσοπεδώνουν τήν οἰκονομία μας, τήν ἀξιοπρέπειά μας σέ ὃλα τά ἐπίπεδα ! Μᾶς ἀπαγορεύουν νά κτίζουμε πολεμικά πλοῖα στά δικά μας ναυπηγεῖα ! Μέσα ἀπό τά ὑπερταμεῖα τους ἀπαλοτριώνουν τήν ἐθνική μας περιουσία που μετρᾶται σέ τρισεκατομύρια Εὐρώ ! Στεροῦν ἀπό τόν στρατό μας ἀνταλλακτικά ! Παραδίδουν τήν Μακεδονία στά ἂνομα σκοτεινά συμφέροντα! Ἑτοιμάζονται να παραδώσουν τα νησιά μας στούς πραγματικούς συμμάχους τῶν «ἑταίρων» μας που μᾶς ἒφεραν προγραμματισμένα σ’αὐτή την καταδικη !

Ξύπνα ὦρε ραγιά ! Βγάλε ἀπό πάνω σου τίς κομματικές τσίμπλες καί ἀνακάλυψε τόν διπλα σου… Αὐτόν μήν τόν βλέπεις οὒτε ὡς ἀριστερό, οὒτε ὡς δεξιό, οὒτε πασόκο, οὒτε ξεπασόκο, οὒτε ὃτι,δήποτε διαστροφικό ἒριξαν μεθοδικά μέ φόλα στην συνείδησί σου, εἰδικά μέσα στούς χώρους τῆς ἀπαιδείας.

Δές ὁποιοσδήποτε δημιουργεῖ κίνησι… Καί ὂχι τόν ψυχάκια πού κάθεται καί κρίνει στό καφενεῖο ἢ ὁπουδήποτε.

Καί μήν ξεχνᾶς ὃτι οἱ Σπαρτιᾶτες ἦσαν οἱ μοναδικοί στόν κόσμο πού δέν εἶχαν τείχη. Διότι τείχη τους ἀποτελοῦσαν οἱ μεταξύ τους δεσμοί…

Αὐτό δέν σοῦ τό ἒμαθαν ποτέ οἱ ἀμερικανολιγούρηδες «αγωνιστές» τῆς «ἀντιαμερικανικῆς» ἀπαιδείας … Ἁπλᾶ, διότι καί οἱ ἲδιοι φολιασμένοι ἀπό τά ἀπο…κόμματα, δέν το συνειδητοποίησαν ποτε…

Υ.Γ. Οἱ πραγματικές συμμαχίες διαμορφώνονται σύμφωνα μέ τά ἀμοιβαία συμφέροντα. Καί γιά να ἐξακολουθοῦμε να εἲμαστε σύμμαχοι χωρίς παρένθεσι με τούς δυτικούς, ὀφείλουν να διορθώσουν τίς προδοσίες στήν Κύπρο, στήν Μακεδονία, στόν Τουρκικό ἐπεκτατισμό… Ἂς καταλάβουμε ἐπί τέλους ὃτι λιγότερο κινδυνεύουμε ἐλεύθεροι παρά μέσα στόν σταῦλο τοῦ χασάπη…


www.dermatas.blogspot.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.