Γιατί δεν μπορεί να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός


Νεότερα δεδομένα στον αντιγριπικό εμβολιασμό | ΙΑΣΩ Παίδων


Η υγεία αποτελεί αγαθό που διαθέτει ιδιαίτερη αξιακή βαρύτητα και κατοχυρώνεται συνταγματικά τόσο ως αγαθό, όσο και ως δικαίωμα. Στο Σύνταγμα θεμελιώνεται η υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει μέτρα για την προστασία της, ταυτόχρονα όμως, να απέχει από ενέργειες που την προσβάλουν ή περιοριζουν την ελευθερία των πολιτών να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν την υγεία τους.

Στην ιατρική πράξη σήµερα, για να εφαρμοστεί οιουδήποτε είδους, διαγνωστική, προληπτική, θεραπευτική παρέμβαση το πρόσωπο στο οποίο θα εφαρμοστεί, είναι ελεύθερο να συναινεί, ύστερα από ενηµέρωση του, ή να την αρνηθεί.

Ο εμβολιασμός αποτελεί σημαντική προληπτική ιατρική πράξη που βοηθά στην προστασία των ανθρώπων από σοβαρά λοιμώδη νοσήματα. Είναι ένα παρεµβατικό µέτρο, και αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη των ασθενειών και αποτελεσματικό όπλο προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η διενέργεια του εμβολιασμού δεν μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί χωρίς την συναίνεση του προσώπου και εξαρτάται από την ελεύθερη βούληση του, ακολουθώντας την θεμελιώδη αρχή του Δικαίου και της ιατρικής δεοντολογίας, αυτή της «συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης”.

Μέχρι σήμερα, η Σύμβαση ΟΒΙΕΔΟΥ- Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ιατρική αποτελεί το μοναδικό νομικώς δεσμευτικό κείμενο του διεθνούς δικαίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα της βιοϊατρικής.

Ειδικότερα σύμφωνα με την Σύμβαση ΟΒΙΕΔΟΥ που ισχύει στην Ελλάδα (κυρωτικός νόμος (Ν. 2619/1998, ΦΕΚ Α’ 132 , Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική) και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 προβλέπεται

Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του.

Το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συνεπάγεται.

Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεσή του”.

Η συναίνεση μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή, προφορική ή έγγραφη, όπως προκύπτει από την Ερμηνευτική Έκθεση (παρ. 37), διότι στην Σύμβαση του Οβιέδο δεν προβλέπεται συγκεκριμένος τύπος για την παροχή της συναίνεσης.

Ακόμη και σε πρόσωπα που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω διανοητικής ανικανότητας δεν έχουν την ικανότητα να συναινέσουν σε επέμβαση εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει. σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης κατά την ερμηνευτική έκθεση αυτής. Αυτό που είναι κρίσιμο είναι πως η συναίνεση σε ιατρική πράξη δεν προϋποθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, αλλά ικανότητα του προσώπου προς συναίνεση, δηλαδή πνευματική ωριμότητα και δυνατότητα κατανόησης των συνθηκών και της σοβαρότητάς τους.

Η ενημέρωση των πολιτών είναι θεμελιώδους σημασίας και πρέπει να απευθύνεται σε όλο τον πληθυσµό, να εξασφαλίζει την εγκυρότητα της πληροφόρησης βασιζόμενη σε αυστηρά µέτρα για την αποφυγή ανακριβών πληροφοριών που µπορεί να καλλιεργούν δυσπιστία ή και φόβο, και να διενεργείται αποκλειστικά από το υπεύθυνο προς τούτο όργανο.

Επιπρόσθετα, στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η διάταξη του άρθρου 12§1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005) σύμφωνα με την οποία:

“Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή

ενώ στην §3 της ίδιας διάταξης αναφέρονται περιοριστικά οι εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν απαιτείται συναίνεση

α) στις επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν μπορεί να ληφθεί κατάλληλη συναίνεση και συντρέχει άμεση, απόλυτη και κατεπείγουσα ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας,

β) στην περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας ή

γ) αν οι γονείς ανήλικου ασθενή ή οι συγγενείς ασθενή που δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να συναινέσει ή άλλοι τρίτοι, που έχουν την εξουσία συναίνεσης για τον ασθενή, αρνούνται να δώσουν την αναγκαία συναίνεση και υπάρχει ανάγκη άμεσης παρέμβασης, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία του ασθενή.

Περαιτέρω, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής εξέδωσε γνώμη για το ζήτημα της αντιπαράθεσης μεταξύ δημοσίου συμφέροντος και προσωπικής αυτονομίας στην περίπτωση των μεταδοτικών λοιμωδών νοσημάτων Δείτε εδώ

Στην σχετική έκθεση Δείτε εδώ  παρατίθενται τα ακόλουθα :

» Η προστασία του κοινωνικού συνόλου από την εξάπλωση µεταδοτικών ασθενειών οριοθετείται νοµικά από τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3 και 5 παρ. 4 του Συντάγµατος, καθώς και από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 (ε) της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α)

Στο πλαίσιο των παραπάνω διατάξεων, η ευχέρεια του κοινού νοµοθέτη να προχωρήσει σε περιορισµούς ατοµικών ελευθεριών προσώπων που πάσχουν από µεταδοτικές ασθένειες εµφανίζεται ευρεία, σε κάθε όµως περίπτωση οριοθετούνται οι αρµοδιότητες του νοµοθέτη από το Σύνταγµα.. Υπάρχουν, ωστόσο, και όρια:

α) Οι παραπάνω περιορισµοί αφορούν, κατ’ αρχήν, την προσωπική ελευθερία και όχι άλλα θεµελιώδη δικαιώµατα. Εγγυώνται, δηλαδή, την προστασία των άλλων από τη µετάδοση µιας ασθένειας και όχι την ίδια την αντιµετώπιση της ασθένειας ως προς τον ασθενή που τους υφίσταται. ∆εν µπορούν, εποµένως, να θεµελιώσουν και µέτρα υποχρεωτικής θεραπείας, παρακάµπτοντας τη βούληση του ασθενούς

β) Οι περιορισµοί υπόκεινται στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ.1Σ.).Δικαιολογούνται, δηλαδή, µόνον στην έκταση που το επιβάλλει η προστασία των άλλων.

γ) Επί πλέον δεν φθάνουν να αναιρούν εντελώς την προσωπική ελευθερία. Ο «πυρήνας» αυτού του δικαιώµατος πρέπει να διατηρείται αλώβητος σε κάθε περίπτωση

Αξίζει περαιτέρω να επισημανθει ότι , μόνο σε «επείγουσες καταστάσεις», δεν µπορεί να αποκλεισθεί ο υποχρεωτικός εµβολιασµός, όπως προσώπων που λόγω επαγγέλµατος, αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου τόσο µόλυνσης, όσο και µετάδοσης ασθενειών, όπως π.χ. αυτών που εργαζονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας με την προυπόθεση ότι θα πρέπει να παρέχεται η ευχέρεια αλλαγής καθηκόντων. Προς αυτή την κατεύθυνση κυμαίνεται και η Γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για τον εμβολιασμό των παιδιών, όπου επισημαίνεται ότι, “αναγκαστική υποβολή σε εμβολιασμό, δεν νοείται, και δεν μπορεί να παρακαμφθεί η βούληση των γονέων για τη διενέργεια ή μη της ιατρικής αυτής πράξης, εκτός από περιπτώσεις επείγουσας προστασίας της δημόσιας υγείας π.χ. σε περίπτωση μηνιγγίτιδας Δείτε εκθεση εδώ

Τελος στην διάταξη του άρθρου 4§3ιιιβ του πρόσφατου νόμου 4675/2020, το οποίο προβλέπει ότι :

σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία, μπορεί να επιβάλλεται δυνάμει απόφασης του υπουργού Υγείας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ), υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια”

τίθονται οι εξής προυποθέσεις για την εφαρμογή του εμβολιασμού :

 • Η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο.
 • Η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα.
 • Το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού

και σαφώς με βασικά κριτήρια :

 • Tην ένταση της απειλής
 • Την αποδεδειγμένη επιστημονικά αποτελεσματικότητα του εμβολίου και τις μη παρενέργειες αυτού που να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, αλλά και την εν γένει προσωπικότητα του εμβολιαζόμενου

Ως εκ τούτων, το ανωτέρω μέτρο που είναι έκτακτο και προσωρινό και αφορά μόνο συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού.

Εν κατακλείδι, ο εμβολιασμός είναι επέμβαση στο σώμα του ανθρώπου και δεν μπορεί να διενεργηθεί, παρά τη θέλησή του, ούτε μπορεί να επιβληθεί ως αναγκαίος όρος για την εκπλήρωση δημόσιας υποχρέωσης διότι αυτό θα αντέβαινε στην θεμελιώδη αρχή της ανθρώπινης αξίας.


evnomia.com.gr

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Γιατί δεν μπορεί να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός

 1. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ…COVID 19 Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ!
  ===================================================================

  Ελπίζω κι εύχομαι, τούτο να αποτελέσει το τελευταίο μιας σειράς άρθρων μου για το φαινόμενο του κορονοιού COVID 19. Το λοιπόν, μιας και η…χμ, πανδημία αρχίζει και φθίνει κι εδώ και αρκετές ημέρες ο επιδημιολογικός δείκτης ρ0 (είναι ο αριθμός των ατόμων, που “κολλούν” την νόσο από έναν νοσούντα) είναι κάτω από 1, κάτι το οποίο σημαίνει, ότι όχι μόνο πανδημία δεν υφίσταται αλλά ούτε καν…επιδημία, ας πούμε λίγα πραγματάκια για το μέλλον, αν και σύμφωνα πλέον με τις επιταγές της Κβαντομηχανικής, ο χρόνος, ως φυσικό μέγεθος ουδόλως είναι υπαρκτός!

  Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να προβεί σε εκτενή test, ούτως ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό του Ελληνικού πληθυσμού που είναι φορέας του ιού, βαδίζει τόσους μήνες στο σκοτάδι. Έκλεισε τον κόσμο στα σπίτια του, διέλυσε την τοπική μας οικονομία, κατεστρατήγησε κάθε έννοια Συνταγματικής ελευθερίας και δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, ενώ ευτέλισε την ιεραρχία της Εκκλησίας, (τέτοιοι, που είναι οι υπάρχοντες Ιεράρχες, ίσως αυτό να τους αξίζει) την δε Εκκλησία (το σύνολο των πιστών δλδ) την απεξένωσε από τον χώρο λατρείας του Ιησού Χριστού μας. Τώρα θα μου πείτε, ότι όλα τα παραπάνω μόνο σκοτάδι δεν τα λες, αντιθέτως ομοιάζουν με κομμάτια ενός…λαμπρού κι ενδελεχούς σχεδίου αλλά πάμε παρακάτω.

  Η μόνιμη επωδός των πολιτικάντηδων, των mediaκών τους παπαγάλων αλλά και ορισμένων επιστημόνων, οι οποίοι είτε ενσυνείδητα, είτε ασυνείδητα (μετατρεπόμενοι δίχως να το γνωρίζουν σε πιόνια ασκήσεως των κυβερνητικών πρακτικών, αφού προηγουμένως τους έχουν…σκανάρει το ψυχολογικό τους προφίλ) συμπλέουν με τα κελεύσματα της εκάστοτε εξουσίας, είναι η εξής: Καραντίνα, (για τον όχλο και ουχί για τους ημετέρους) μέχρι να δύσει ο ήλιος! Ή αλλιώς: Μένουμε σπίτι μέχρι να συγχωρεθούν τα πεθαμένα μας! Για να μην…πεθάνουμε. Οι τύποι, όντως είναι άπαιχτοι! Εδώ και δυο μήνες εφαρμόζουν μέτρα για τον περιορισμό μιας…ίωσης, (έστω και από άγνωστο ιό) όταν αγνοούν το πόσοι στην οργή φέρουν αυτόν τον ιό! Εάν τα κρούσματα είναι 2.600, όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία (πράγμα απίθανο, αφού σε αυτά ουδόλως συμπεριλαμβάνονται οι ασυμπτωματικοί ασθενείς ή οι ασθενείς με ελαφρά συμπτώματα, που δεν σπεύδουν να εξεταστούν) τότε το επί τοις εκατό ποσοστό του πληθυσμού των Ελλήνων, που είναι φορείς του COVID 19 είναι 0,023%!

  Παρόλα αυτά, ανεξάρτητοι ερευνητές, οι οποίοι ουδέποτε θα δέχονταν να γίνουν υποχείριο της πολιτικής εξουσίας, τονίζουν, ότι τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ κρούσματα στην κοινότητα ενδέχεται να είναι 10, 20 ή 50 φορές περισσότερα. Κατά συνέπεια, ΠΡΩΤΑ χαρτογραφείς τον πληθυσμό σου με συνεχή test για την ανίχνευση του ιού (κατά προτίμηση μοριακά PCR διότι τα test αντισωμάτων, ούτε ιδιαίτερα αξιόπιστα ακόμη είναι, ενώ απευθύνονται κυρίως στην επιδημιολογική καταγραφή της εξάπλωσης της νόσου και όχι τόσο στην διάγνωση του ιού) κι εν συνεχεία εξαγγέλεις την λήψη περιοριστικών μέτρων. Όπως έγινε παραδείγματος χάριν, στην Ν. Κορέα. Διότι άλλα μέτρα λαμβάνεις, όταν φέρει τον COVID 19 το 0,023% της Ελληνικής κοινωνίας, άλλα, για το 2,3% και άλλα όταν το εν λόγω ποσοστό φτάσει το 23%, το 33% ή και το 53%. (Ειρήσθω εν παρόδω, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κρουσμάτων, τόσο μικρότερη είναι η θνητότητα της νόσου, με αποτέλεσμα το αληθινό ποσοστό θνητότητας για τον COVID 19 ενδέχεται να είναι ακόμη και το…ήμισυ της εποχικής γρίπης, δλδ 0,05%!). Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος άξονας των πολιτικών αποφάσεων μας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ Κυβέρνησης πρέπει να επικεντρώνεται στο να παρέχει “επιθετική προστασία” στους ηλικιωμένους, τοποθετώντας τους σε υποχρεωτική καραντίνα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ αναλόγως με τον αριθμό των κρουσμάτων στην κοινότητα, οι παραγωγικές ηλικίες θα δύνανται, κάτω από σχολαστική τήρηση των κανόνων ασφαλείας να εκτελούν την εργασία τους, ούτως ώστε η εθνική μας οικονομία να συνεχίσει απρόσκοπτα και απαρέγκλιτα την εύρυθμη λειτουργία της. Εκτός εάν…

  Εκτός εάν είσαι Κυβέρνηση μιας χρήσεως, (άλλη μία) έχοντας αναλάβει την εξουσία για να υπογράψεις ένα ακόμη επαχθές μνημόνιο με τους φίλους σου τους Γερμανούς, διαιωνίζοντας την εθνική υποτέλεια της έρμης της Ψωροκώσταινας, εις το διηνεκές. Τουθόπερ σημαίνει, ότι φορώντας την…στολή του οικονομικά κι επενδυτικά φιλελεύθερου, εκτελείς την…αποστολή, που σου έχει ανατεθεί έξωθεν, ήτοι η συνέχεια της υποδούλωσης ενός ολόκληρου λαού! Ακόμη όμως και σε αμιγώς υγειονομικούς παράγοντες να εστιάσουμε την από τούδε και στο εξής μέλλουσα πορεία της χώρας μας, μήπως ελλοχεύουν κίνδυνοι για την δημόσια υγεία των πολιτών από ξεχασμένες μολυσματικές νόσους, όπως η φυματίωση, ως απότοκος της φτώχειας και της ανέχειας;; Θέλετε να μιλήσουμε για ψυχολογικούς παράγοντες, οι οποίοι εκπορεύονται από την ανεργία, την ένδεια και την κοινωνική απομόνωση;; Καλπάζουσες καταθλίψεις, οι οποίες δύνανται να οδηγήσουν απελπισμένους και ατυχείς συμπολίτες μας, ακόμη και στην αυτοχειρία… !!Παρόλα αυτά, δεν θα ήθελα να διαχωρίσω τα βιολογικά συστήματα του οργανισμού από την ψυχή του διότι η ανθρώπινη φύση είναι διττή, ύλη και πνεύμα, ενιαία κι αδιαίρετη. Ο δε μέγας Ιπποκράτης αλλά και ό Ασκληπιός πίστευαν, ότι για να νοσήσει το σώμα πρέπει προηγουμένως να έχει νοσήσει η ψυχή..

  Αλήθεια, τώρα που το θυμήθηκα, το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ αναφέρει, ότι εάν τοποθετήσεις έναν πληθυσμό σε καραντίνα για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μόλις η τελευταία λήξει, τότε ο εν λόγω πληθυσμός ουδόλως θα έχει ανοσία, έναντι του συγκεκριμένου αντιγόνου, εν προκειμένω του COVID 19. Συνεπώς, όσο πιο αυστηρό είναι το lock down, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού, όταν το lock down αρθεί, διότι η κοινότητα δεν θα έχει παράξει τον επαρκή αριθμό αντισωμάτων για να καταπολεμήσουν τον συγκεκριμένο κορονοιό. Αυτό, δλδ, το οποίο μάθαμε πλέον να αποκαλούμε ανοσία αγέλης, και που παρουσιάστηκε για…γέλια, από τα βοθροκάναλα, τα οποία αν μη τι άλλο, τιμούν τα εκατομμύρια, που λαμβάνουν από την συγκεκριμένη πολιτική εξουσία, δρώντας συνεχώς, ως προμετωπίδα της. Εν κατακλείδι, ως Βιολόγος, έχω να πω τούτο: Από την στιγμή, όπου έχουμε μαύρα μεσάνυχτα για την εξάπλωση και την νοσηρότητα του COVID 19 στις Ελληνικές τοπικές κοινότητες, από την στιγμή, που έχουμε πλήρη άγνοια, τόσο για τα πραγματικά κρούσματα, όσο και για την πραγματική θνητότητα και μεταδοτικότητα, ουδέν μέτρο έχει επιστημονική τεκμηρίωση. ΟΛΑ λαμβάνονται στην τύχη!

  Αυτό, που όμως ΔΕΝ γίνεται στην τύχη είναι οι λοιδορίες προς απανταχού…ακροδεξιό, (από τα πουλημένα media) ο οποίος χαλάει την…σούπα του πολιτικά ορθού και της ομογενοποίησης των εθνοτήτων, τα οποία πρεσβεύει το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, η Γερμανία και αρκετές ακόμη ηγεσίες χωρών της Ε.Ε., ως πολιτικές…μαριονέτες των αφεντικών τους, τραπεζιτών! Ο Πούτιν πίνει το…πικρό αυτό ποτήρι, για σχεδόν 20 χρόνια, ενώ τώρα…ξεσαλώνουν με τον Τραμπ! Την στιγμή μάλιστα, που απεδείχθη, ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση Ομπάμα είχε χρηματοδοτήσει (κρατηθείτε) το ερευνητικό κέντρο της Γιουχάν στην Κίνα με 4 εκατομμύρια δολάρια για τις έρευνές του, επάνω στα μικρόβια! Μάλιστα, ο αντίστοιχος Αμερικανός…Τσιόδρας, ο Dr. Fauchi, σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Georgetown το 2017 απεκάλυψε, ότι επί Προεδρίας Donald Trump θα ξεσπάσει πανδημία στα αμέσως επόμενα έτη! Το διαννοείστε;; Εδώ δυσκολεύεσαι να προβλέψεις την τάση των αγορών και του Χρηματιστηρίου την αμέσως επόμενη…μέρα και αυτός εγνώριζε το τι θα συμβεί μετά από λίγα χρόνια;;!! Σε…καφετζού πήγε ή μήπως ο Dr. Fauchi είναι χρονοταξιδιώτης;;

  Ουδόλως θα επιθυμούσα παρόλα αυτά να κλείσω το εν λόγω άρθρο με πτυχές από την περιρρέουσα παγκόσμια σαπίλα! Ας μην μείνει τον πνεύμα μας εγκλωβισμένο στον μικρόκοσμό της θλίψης και της κατάθλιψης κι ας δούμε κάποια μεγέθη πιο μακροσκοπικά, όπου ειλικρινά θα αντιληφθούμε την μηδαμινότητα της υλικής ύπαρξής μας, του πολιτισμού μας, του πλανήτη μας, ακόμη και του ιδίου του Γαλαξία μας. Αφορμή γι αυτό ήταν η πεποίθηση του συναδέλφου Αστροβιολόγου Τσάντρα Βικραμασίνγκε, ο οποίος ισχυρίστηκε, πριν δύο μήνες, ότι ο καινούριος κορονοιός ουδόλως είναι ζωικής προέλευσης αλλά…κοσμικής καταγωγής και εισήλθε στην Γήινη ατμόσφαιρα, ύστερα από την έκρηξη ενός μετεωρίτη, πάνω από την Κίνα στις 11 Οκτωβρίου 2019. Δεν γνωρίζω, εάν όντως ευσταθεί η εν λόγω εκτίμηση σχετικά με τις απαρχές της εμφάνισης του COVID 19 στον πλανήτη μας αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω, ότι η επικρατούσα θεωρία για το πώς ενεφανίσθη η ζωή στην Γη, είναι πλέον η θεωρία της κατευθυνόμενης πανσπερμίας του Crick, του ανθρώπου, ο οποίος ανεκάλυψε την δομή του μορίου του DNA.

  Σύμφωνα με αυτήν, η ζωή ουδόλως ενεφανίσθη και ανεπτύχθη αυτοδύναμα στον πλανήτη μας αλλά μας ήρθε…άνωθεν! Αυτό έχει πλέον επιβεβαιωθεί, αφού οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει, τόσο δομικά και λειτουργικά συστατικά του ζωντανού κυττάρου, όσο και απολιθωμένα κύτταρα βακτηρίων, μέσα σε κελύφη μετεωριτών. Οι μετεωρίτες δρουν προστατευτικά και κάνουν τους μικροοργανισμούς να επιβιώνουν στις συνθήκες διαστήματος, δλδ στην χαμηλή θερμοκρασία και στην κοσμική ακτινοβολία. Κάποιοι τέτοιοι μετεωρίτες δεν μεταφέρουν και κληροδοτούν την ζωή αλλά την παίρνουν, κιόλας! Κάπως έτσι έγινε και με την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, όταν ένας μετεωρίτης διαμέτρου, περίπου 20 χιλιομέτρων, έπεσε στην χερσόνησο Γιουκατάν στο Μεξικό, 65 εκατομμύρια χρόνια πριν, εξαφανίζοντας το 90% των εμβίων όντων, παρέχοντας την δυνατότητα στα μικρά δεντρόβια θηλαστικά να εξελιχθούν και να “δώσουν” αργότερα την ταπεινότητά μας, ως ανθρώπινο είδος. Είναι ο κύκλος της ζωής. Ο θάνατος και η αναγέννηση! Παρακάτω, σας παραθέτω κάποια αποσπάσματα από ένα άρθρο μου, το οποίο φιλοξενήθηκε στο περιοδικό Τρίτο Μάτι, πριν αρκετά χρόνια, με σκοπό να θαυμάσουμε κάποια γεγονότα σε Συμπαντική κλίμακα, να ιχνηλατήσουμε την ύπαρξή μας, να αντιληφθούμε την μηδαμινότητα της αλλά και να αποβάλλουμε το άγχος!

  “Θεωρίες της εξελίξεως των οργανισμών, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την έννοια της μετάλλαξης έρχονται διαρκώς στο προσκήνιο. Κύριος άξονάς τους είναι η περιοδικότητα της εμβαπτίσεως ολοκλήρου του ηλιακού μας συστήματος, μέσα σε περιοχές εμπλουτισμένες σε ακτινοβολία Χ και Γ. Ως γνωστόν, το ηλιακό μας σύστημα δεν είναι κάτι το στατικό αλλά περιφέρεται γύρω από το κέντρο του Γαλαξία μας, κάθε 250 εκατομμύρια χρόνια. Ο τρόπος την εν λόγω περιφοράς, μέσα στον πυκνό Γαλαξιακό δίσκο θυμίζει την κίνηση ενός δελφινιού! (Μπαίνει και βγαίνει). Περιέργως, η περίοδος εισόδου-εξόδου στο πύκνωμα του Γαλαξία είναι, περίπου 33 εκατομμύρια χρόνια, αυτό, όπου ορίζουμε σαν περίοδο εξαλλείψεως των ειδών. Δεν μιλάμε όμως μόνο για εξάλλειψη των ειδών. Όταν το ηλιακό μας σύστημα μπαίνει μέσα στο πύκνωμα, τότε εισέρχεται σε περιοχές πλούσιες σε ακτινοβολία Χ και Γ, οι εκλάμψεις των οποίων οφείλονται στην έκρηξη βαρέων αστέρων του πυκνώματος. Κατά συνέπεια, ολόκληρο το ηλιακό σύστημα εμβαπτίζεται, μέσα σε ακτινοβολία, η οποία, είτε εξαφανίζει είδη, λόγω των βλαπτικών μεταλλάξεων, που προκαλεί στα κύτταρα των οργανισμών, είτε οι συγκεκριμένες μεταλλάξεις έχουν, ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων μορφών ζωής.

  Ο Crick, όχι μόνο είπε, ότι οι ιοί έχουν έρθει στην Γη αλλά και ότι τους έστειλε μια εξωγήινη νοημοσύνη προστατευόμενους για να μπορέσουν να έρθουν. Βεβαίως, όταν μιλούσε για εξωγήινη νοημοσύνη δεν είχε γίνει ακόμη γνωστό, ότι οι μικροοργανισμοί μπορούν κι επιβιώνουν μέσα σε μετεωρίτες, κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους στο διάστημα, μέχρι να εισέλθουν στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. Στοιχεία, τα οποία παρουσίασε ο Fred Hoyle στην Ιατρική Εταιρεία του Λονδίνου, σχετίζονται με την περιοδικότητα, που έχει ο κοκκύτης κι ενός κομήτη αδρανούς αυτή την στιγμή, (Ένκε) του οποίου η σκόνη και τα κομμάτια βρίσκονταν σε συγκεκριμένη τροχιά σύγκρουσης με την Γη. Αυτό καταδεικνύει, ότι η περιοδικότητα του κομήτη συνάδει με την περιοδικότητα έξαρσης της επιδημίας του κοκκύτη. Επιπροσθέτως, υπάρχουν αστροφυσικές ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες διάφορα περιπεπλεγμένα οργανικά μόρια, όπως για παράδειγμα αμινοξέα, μπορούν να εντοπιστούν μέσα σε μοριακά νέφη. Το γεγονός αυτό έρχεται σε απόλυτη αναλογία με αρκετές επίγειες θεωρίες, περί της δημιουργίας του πρωτοκυττάρου. Ουδέποτε έχει παραχθεί εργαστηριακά, μέσω πειραμάτων, όχι μόνο ζωντανό κύτταρο αλλά ούτε καν σύνθετα συμπλέγματα των βιολογικών μακρομορίων, όπως είναι οι για παράδειγμα οι πρωτεϊνες.

  Τέλος, ο Hoyle και ο Victor Amassige προσομοίωσαν τις διάφορες απορροφητικές υφές φάσματος, – από φασματοσκοπικές αναλύσεις – που παρατηρούνται, τόσο στην μεσοαστρική, όσο και στην μετεωρική σκόνη, με τις απορροφητικές υφές του βακτηρίου Escherichia Coli, όταν περάσει φως από αυτό. Διεπίστωσαν, ότι οι απορροφητικές υφές είναι ακριβώς οι ίδιες! Πάντως, αρκετοί Βιολόγοι πιστεύουν, ότι η απάντηση στο ερώτημα τί αντιπροσωπεύουν οι ιοί, ίσως έχει μιαν…αιρετική χροιά! Συγκεκριμένα, κόντρα στην κοινή πεποίθηση, η οποία θέλει τους ιούς, ως παλαιά μορφή ζωής, εκφράζοντας αρχέγονες καταστάσεις δημιουργίας, σήμερα υπάρχει η άποψη, πως οι ιοί αποτελούν ένα πολύ καινούριο απόκτημα! Και αυτό διότι η απλότητα της δομής τους, τους δίνει την δυνατότητα τόσο μεταλλάξεων, όσο και αλλαγών στην στρατηγική της αναπαραγωγής τους με την βοήθεια του κυττάρου ξενιστή.”
  Τα σέβη μου.

  Ιωάννης Σαρλάς
  ———————————–

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.