Ποιοι θα παίρνουν βασική σύνταξη 360 ευρώ από το 2015

Στα δύο σπάει η κύρια σύνταξη από το 2015. Το ένα της κομμάτι ή, αλλιώς, η βασική σύνταξη, θα κυμαίνεται γύρω στα 360 ευρώ, λίγο περισσότερο δηλαδή απ’ ό,τι είναι σήμερα η προνοιακή σύνταξη των αγροτών.

Το δεύτερο κομμάτι της θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών κάθε ασφαλισμένου χωριστά. Η μικτή αυτή σύνταξη θα αφορά τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Χρονικό ορόσημο θα είναι η 1η Ιανουαρίου του 2011, καθώς για έτη ασφάλισης από το 2010 και πίσω η σύνταξη θα υπολογίζεται με τον παλαιό τρόπο, ενώ μετά το 2011 θα αρχίζει να υπολογίζεται με το νέο, «μικτό» τρόπο.

Ο ελάχιστος αριθμός ετών τα οποία πρέπει να εργαστεί κάποιος για να λάβει τη βασική σύνταξη είναι 15. Όποιος εργαστεί λιγότερα χρόνια θα μπορεί να λάβει, στην καλύτερη περίπτωση, μόνο μια προ-νοιακή σύνταξη ύψους περίπου 330 ευρώ, εφόσον πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται ήδη από φέτος η συγχώνευση δεκάδων ασφαλιστικών κλάδων και τμημάτων σε έξι μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προωθείται ένα ενιαίο σύστημα παροχών. Τέλος, αναμένεται να μειωθούν κατά 3,9% οι εργοδοτικές εισφορές.

Μεταβατικό διάστημα μετά το 2015
Μετά το 2015 θα υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα για όσους συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα έτη.

Για τα έτη ασφάλισης από το 2011 και μετά θα δίδεται αναλογία της σύνταξης ίση με το πηλίκο των ετών που διήνυσαν μετά την ημερομηνία αυτή διά του συνόλου των ετών ασφάλισής τους.

Στο 64% το ποσοστό αναπλήρωσης του μισθού
Η βασική και η αναλογική σύνταξη θα δίδονται για 12 μήνες τον χρόνο, δηλαδή δεν θα δίδεται, όπως είναι ήδη γνωστό, από την 1 η Ιανουαρίου του 2013, η 13η και η 14η σύνταξη.

Για τον υπολογισμό της σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εργασιακού βίου. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης θα διαμορφώνεται με έναν σταδιακά ανερχόμενο συντελεστή. Αυτός θα ξεκινά από το 0,8% κατά το πρώτο έτος ασφάλισης και θα κλιμακώνεται, στο 40ό και έως το 50ό έτος, στο 1,5%.

Σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 2%. Το ποσοστό αναπλήρωσης (σ.σ.: του μισθού) μαζί με τη βασική σύνταξη θα φτάνει το 64%.

Από το 2015 και έπειτα η σύνταξη θα υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Μέχρι το 2010: σύνταξη όπως παλιά
Για τα έτη ασφάλισης μέχρι το 2010 η σύνταξη θα υπολογίζεται με τον παλιό τρόπο. Αυτό σημαίνει πως το ποσοστό αναπλήρωσης θα φτάνει περίπου το 2% του μέσου μισθού της καλύτερης 5ετίας για κάθε χρόνο στην ασφάλιση.

Για τα Ταμεία τα οποία παρέχουν μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης, όπως συμβαίνει, π.χ., με τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, η σύνταξη θα περιοριστεί αναλόγως.

Μετά το 2011: μικτή σύνταξη

Α)Βασική σύνταξη για όλους
Για τα έτη από το 2011 και μετά ο συνταξιούχος θα λαμβάνει κλάσμα της εθνικής σύνταξης των 360 ευρώ.

Για παράδειγμα, για όποιον συνταξιοδοτηθεί το 2015, τα 4 από τα 40 έτη που πρέπει να διανύσει στην ασφάλιση προκειμένου να λάβει ολόκληρο το ποσό της σύνταξης θα υπολογιστούν με τον νέο τρόπο. Δηλαδή, θα λάβει 36 ευρώ εθνικής σύνταξης ή 9 ευρώ για κάθε χρόνο στην ασφάλιση μετά το 2011.

Β) Αναλογική – ατομική σύνταξη
Αναλογικό ποσό σύνταξης με βάση τις εισφορές που κατέβαλε ο ασφαλισμένος στο Ταμείο του από 1η Ιανουαρίου του 2011 και μετά.

Οι εν λόγω εισφορές θα αναπροσαρμόζονται με βάση το επίπεδο του πληθωρισμού (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή).

Για τα έτη 2013-2014 οι εισφορές θα μειωθούν, καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, σημειώνονται αποπληθωριστικές τάσεις, οι οποίες «αποπληθωρίζουν», δηλαδή μειώνουν τη σύνταξη η οποία θα δοθεί από το 2015.

Αυτό σημαίνει πως η σύνταξη γι’ αυτά τα έτη θα βγαίνει από τις «ατομικές μερίδες» καθενός ασφαλισμένου. Με άλλα λόγια, το ασφαλιστικό σύστημα, από αναδιανεμητικό, σύμφωνα με το οποίο οι σημερινοί εργαζόμενοι «πληρώνουν» μέσω των ασφαλιστικών εισφορών τους τη σύνταξη των σημερινών συνταξιούχων, μετατρέπεται σε ανταποδοτικό. Δηλαδή, κάθε εργαζόμενος θα αποταμιεύει από εδώ και στο εξής τις σημερινές ασφαλιστικές εισφορές του για την αυριανή σύνταξή του.

Σε πλήρη ανάπτυξη, το σύστημα θα αποδώσει 360 ευρώ της εθνικής σύνταξης τον μήνα.

Παραδείγματα
Ασφαλισμένος με συνολικό χρόνο ασφάλισης 35 έτη. 20 έτη μέχρι τις 3 1/12/2010 και 15 έτη από 1/1/2011 και μετά. Θα συνταξιοδοτηθεί μετά την 1/1/2015.

Οι συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου ανέρχονται, π.χ., σε 1.000 ευρώ. Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής του έως 31/1 2/2010, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά και τις συντάξιμες αποδοχές ή τις ασφαλιστικές κατηγορίες ή τα οριζόμενα κατ΄ έτος ποσά συντάξεων, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης και όπως προβλέπονται για κάθε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από γενικές ή καταστατικές διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν, ισούται με (20/35) x 700 = 400 ευρώ. Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής του από 1/1/2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής του θα είναι το άθροισμα της βασικής σύνταξης και του αναλογικού ποσού. Η βασική σύνταξη για τον παραπάνω ασφαλισμένο ανέρχεται σε (15/35) x 360 = 1 54,29 ευρώ (σε τιμές 2010). Επομένως, το αναλογικό ποσό ισούται με 15 x 1,31 % x 1.000,00 ευρώ = 196,50 ευρώ. Η συνολική μηνιαία σύνταξη ισούται με 400,00 + 1 54,29 + 196,50 = 750,79 ευρώ (τιμές 2010).

Ασφαλισμένος με συνολικό χρόνο ασφάλισης 30 έτη. 20 έτη μέχρι τις 3 1/12/2010 και 10 έτη από 1/1/2011 και μετά.

Οι συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου ανέρχονται, π.χ., σε 800 ευρώ. Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής του έως 31/12/2010 ισούται με (20/30) x 560 = 373,33 ευρώ. Για το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής του από 1 /1 /201 1 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής του, η βασική σύνταξη για τον παραπάνω ασφαλισμένο ανέρχεται σε (10/30) x 360 = 120 ευρώ (σε τιμές 2010) και το αναλογικό ποσό, με συντελεστή αναπλήρωσης για 30 έτη ή 900 ημέρες ασφάλισης συνολικά, 10 έτη x 1,14% x 800 = 91,20 ευρώ. Η συνολική μηνιαία σύνταξη του δεύτερου παραδείγματος ανέρχεται σε 373,33 + 120 + 91,20 = 584,53 ευρώ (σε τιμές 2010).

Ασφαλισμένος μετά την 1/1/2011 για πρώτη φορά, ο οποίος θα έχει στο τέλος του ασφαλιστικού βίου του 40 έτη ασφάλισης (ή 12.000 ημέρες).

Το ποσό της βασικής σύνταξης θα ανέλθει σε 360 ευρώ και το αναλογικό ποσό για συντάξιμες αποδοχές 2.000 ευρώ ανέρχεται σε 40 x 1,50% x 2.000 = 1.200 ευρώ. Συνολικό ποσό σύνταξης 1.560 ευρώ (σε τιμές 2010).

Συγχωνεύσεις Ταμείων
Ο νόμος προβλέπει την ύπαρξη ενιαίου τρόπου για τον υπολογισμό εισφορών και συντάξεων μέσω των ενοποιήσεων των κλάδων που θα γίνουν το 2014.

Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις ενοποιήσεις στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνει τη συγχώνευση όλων αυτών σε έξι Ταμεία κύριας ασφάλισης. Αυτά θα είναι το ΙΚΑ (μισθωτοί), ο ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες), ο ΟΓΑ (αγρότες), το ταμείο του Δημοσίου (δημόσιοι υπάλληλοι), το ΝΑΤ (ναυτικοί) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας), στα οποία θα συμπεριληφθούν 60 ασφαλιστικοί κλάδοι και 90 τμήματα μητρώων συνταξιούχων που μέχρι τώρα λειτουργούν με δικό τους καθεστώς εισφορών και παροχών.

Αυτό θα επηρεάσει, κατά κύριο λόγο, τους ασφαλισμένους στα πρώην «ευγενή» Ταμεία των εργαζομένων στις πρώην ΔΕΚΟ και τις τράπεζες, τα οποία θα αντιμετωπίσουν σταδιακά μειώσεις στις παροχές σε χρήμα -ακόμα και στις συντάξεις-, ενώ αντίστοιχα θα μειωθεί και το ύψος των εισφορών που καταβάλλουν.

Ενιαίο σύστημα παροχών
Οι ενιαίες εισφορές θα φέρουν ένα ενιαίο σύστημα παροχών. Ο νέος υπολογισμός των συντάξεων θα βρίσκεται σε ευθεία σύνδεση με το ύψος των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, στο σύνολο του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου.

Περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9%
Η μείωση για το 2014 προβλέπεται ότι θα είναι της τάξης του 1,4%. Συνεπώς, αναμένεται να υπάρξει μια διεύρυνση της μείωσης κατά 2,5%.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.